Rabbalshede Kraft tecknar låneavtal med Swedbank och SEB

Rabbalshede Kraft AB (publ) har tecknat avtal med Swedbank och SEB avseende bankfinansiering vilket säkerställer Bolagets utbyggnad av vindparkerna Årjäng NV och Årjäng SV i Årjängs kommun samt vindpark Skaveröd/Gurseröd i Tanums kommun.

De tre vindparkerna Årjäng NV, Årjäng SV samt Skaveröd/Gurseröd omfattar totalt 33 vindkraftverk. Projektet blir den hitintills största investeringen i Bolagets historia och uppgår till närmare 1 200 MSEK varav omkring en tredjedel kommer att utgöra eget kapital. Bankfinansiering sker genom Swedbank och SEB varvid Swedbank varit samordnare.

Rabbalshede Kraft har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en riktad emission om 171,6 MSEK i juni 2013 till Manor Investment S.A samt beslutat om en företrädesemission om högst 32 200 000 B-aktier vilket motsvarar ett belopp om 386,4 MSEK. Den riktade emissionen om 171,6 MSEK och den förestående företrädesemissionen om 386,4 MSEK avser primärt finansiera det egna kapitalet för att bygga de tre vindparkerna. Företrädesemissionen garanteras om 214,8 MSEK av Manor Investment S.A.Teckningstiden i företrädesemission pågår fram till och med måndag den 8 juli 2013.

Vindkraftverken som kommer att etableras är av modell Vestas 112-3 MW. Svevia svarar för byggnation av vägar och infrastruktur inklusive IKN-nät. Byggnationen påbörjas under juli 2013 för färdigställande under slutet av 2014. Den beräknade årsproduktionen för de tre vindparkerna uppgår till 289 GWh.

Swedbank First Securities är finansiell rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar