Rabbalshede Kraft tillförs 353,7 MSEK i företrädesemission

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har löpt ut. Totalt tecknades 29 480 353 B-aktier till en kurs om 12 SEK, Bolaget tillförs därmed 353,7 MSEK före emissionskostnader.

Rabbalshede Kraft offentliggjorde den 19 juni 2013 att styrelsen beslutat, med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 25 april 2013, att genomföra en företrädesemission. Erbjudandet omfattade högst 32 200 000 B-aktier till en kurs om 12 SEK.

Samtliga aktieägare har fått teckna de antal aktier som anmälts. Betalning av de aktier som tecknats i emissionen skall ha skett senast måndag den 15 juli 2013, därefter registreras aktierna hos Bolagsverket. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Rabbalshede Kraft till 74 825 130. Manor Investment S.A. äger efter företrädesemissionen 39 697 500 aktier motsvarande 53 procent av kapitalet.

Den genomförda företrädesemissionen om 353,7 MSEK och den riktade emissionen om 171,6 MSEK som genomfördes i juni 2013 avser primärt finansiera det egna kapitalet för att bygga de tre vindparkerna Årjäng NV, Årjäng SV samt Skaveröd/Gurseröd om totalt 33 vindkraftverk. Bankfinansiering sker genom Swedbank och SEB. Byggnationen påbörjades i juli 2013 för färdigställande under slutet av 2014.

Delårsrapport Q2 2013 publiceras torsdag den 15 augusti 2013.

Swedbank First Securities är finansiell rådgivare för Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120

thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 47 verk under byggnation och runt 300 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar