Sista teckningsdag i Rabbalshede Krafts pågående företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan.

Idag måndag den 8 juli är sista teckningsdag i pågående företrädesemission vilken Rabbalshede Kraft offentliggjorde den 19 juni 2013.

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel finns tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida www.rabbalshedekraft.se

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar