Radians Innova AB (publ) Delårsrapport 1 januari-30 september 2001

Radians Innova AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik. ·Faktureringen under årets första nio månader uppgick till 4,8 (3,5) Mkr ·Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-10,1) Mkr och resultatet efter finansiellt netto till -8,6 (-10,2) Mkr. ·Stort intresse från ett antal nya kunder har resulterat i utvärderingsleveranser ·Utvecklingsarbetet fortsätter planenligt ·Radians har vid extra bolagsstämma 2001-09-26 beslutat utge ett konvertibelt förlagslån på upp till 12 Mkr ·Styrelsen erhöll samtidigt ett mandat att besluta om nyemission på upp till 2,0 miljoner aktier. Verksamheten Radians produkter indelas i två produktområden: ·Optisk test- och mätutrustning Radians PICO TM utgör fjärde generationens kontinuerligt avstämbara laser. Den är modulär för inbyggnad i test- och mätinstrument avsedda för fiberoptiska telekom-komponenter. ·Diffraktiv optik Ett teknikområde för uppdelning och styrning av ljus. Diffraktiva element används bland annat i PICO. Marknad Radians kunder utgörs av företag som tillverkar test- och mätinstrument inom det fiberoptiska produktområdet och komponenter för telekom- marknaden. Kunderna återfinns främst i Nordamerika, Europa och Asien. Exempel på kunder som tillverkar test- och mätutrustning är bl.a. Exfo Electro Optical Engineering Inc., Kanada, Luna Technologies Inc, USA. Bland komponenttillverkande företag kan nämnas JDS Uniphase Inc, Kanada. Radians nya produkt Radians PICOTM, vilken är en av marknadens effektivaste lasrar, bidrar bland annat till att förkorta test- och mättiderna hos Radians kunder. Den totala marknaden för instrument av typen PICO beräknas under 2002 uppgå till ca. 8 000 enheter. Tredje kvartalet 2001 Verksamheten inriktades i huvudsak på vidare utveckling av PICO samt intrimning av produktionsresurserna. Serieproduktionen är nu igång och under kvartalet har 10 enheter levererats till 6 kunder. Beställningar har under perioden erhållits från följande nya kunder: · Advantest (Japan) · Luna Innovation (USA) · Fiberpro (Korea) · Absys (Frankrike) Offertdiskussioner förs med ett flertal andra tillverkare av test- och mätutrustning i främst USA, Kanada, Europa och Japan. Under perioden 1 juli -30 september, 2001 uppgick faktureringen till 2,4 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (-5,5) Mkr och resultatet efter finansiellt netto till -2,6 (-5,5) Mkr. Rörelseresultatet ovan har belastats med kostnader för avskrivning på goodwill med 0,4 (0,4) Mkr. Januari - september 2001 Under perioden 1 januari -30 september, 2001 uppgick faktureringen till 4,8 (3,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-10,1) Mkr och resultatet efter finansiellt netto till -8,6 (-10,2) Mkr. I rörelseresultatet ovan ingår kostnader för avskrivning på goodwill med 1,2 (1,2) Mkr. För moderbolaget uppgick faktureringen till 4,7 (3,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -7,2 (-8,6) Mkr och resultatet efter finansiellt netto till -6,9 (-8,7) Mkr. Personal Antalet anställda uppgick den 30 september 2001 till 37 (31) personer, varav 8 (6) kvinnor. Medelantalet anställda under årets första nio månader uppgick till 35 (30), varav 7 (5) kvinnor. Investeringar Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick under årets första nio månader till 31,4 (25,7) Mkr. Härav utgjorde investeringar i produktutveckling 29,0 (18,1) Mkr och övriga investeringar 2,4 (7,6) Mkr. Likviditet och finansiell ställning Netto disponibla medel inklusive kortfristiga räntebärande placeringar samt outnyttjad checkräkningskredit om 1,4 Mkr uppgick den 30 september, 2001 till 3,5 Mkr (37,9 Mkr den 31 december 2000). Koncernens nettokassa exklusive restvärde på finansiella leasingkontrakt, uppgick den 30 september, 2001 till -1,1 (48,3) Mkr (32,5 Mkr per den 31 december,2000). Koncernens eget kapital uppgick den 30 september, 2001 till 85,4 Mkr (93,9 Mkr per den 31 december 2000). Koncernens soliditet uppgick den 30 september, 2001 till 85 procent (88 procent per den 31 december 2000). Antalet aktieägare uppgick till 174 och antalet aktier till 4 756 224. Härtill kommer tecknings-optioner som vid full teckning ger upphov till ytterligare 406 716 aktier Radians har ett negativt kassaflöde och bolagets s.k. Burn-rate uppgår till knappt 4 Mkr. per månad. Arbete pågår med att lösa bolagets finansiella situation genom att tillföra bolaget nytt kapital. Som ett led i detta arbete beslöts vid en extra bolagsstämma den 26 september att utge upp till 12 000 konvertibla skuldebrev à 1 000 kr per st., dvs. upp till 12,0 Mkr. Konver-teringskursen uppgår till 27 kronor per aktie vilket vid full konvertering kan komma att ge upphov till ytterligare 444 444 aktier. Teckning pågår f.n. och beräknas vara avslutad i början av november. Konvertering kan sedan ske mellan 1 april 2002 och 31 december 2003. Stämman bemyndigade samtidigt styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, på upp till 2,0 miljoner aktier på marknads-mässiga villkor. Bemyndigandet för styrelsen gäller till nästa ordinarie bolagsstämma. Framtidsutsikter Radians omsättning för 2001 beräknas bli högre än 2000 till följd av de kundleveranser som påbörjats. Det operativa resultatet för 2001 beräknas bli negativt men mindre i förhållande till förlusten föregående år. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har används i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. I samband med bokslutet för år 2000 beslöt bolaget att följa Redovisningsrådets rekommendationer, RR 15 avseende redovisning av Immateriella tillgångar för redovisning av utgifter för produktutveckling. För att jämförelsen med föregående års värden skall bli korrekt har föregående års värden omräknats i enlighet med dessa rekommendationer. Radians Innova balanserar kostnader för utveckling och kommer att skriva av dessa över produkternas livslängd, dock längst över fem år. Under 2000 balanserades 29,0 (17,4) Mkr och under de tre första kvartalen 2001 29,0 (18,1) Mkr. Balanserade utvecklingskostnader avser i sin helhet projektet PICO. Sammanlagt uppgick balanserade utvecklingskostnader per 30 september, 2001 till 75,4 (46,4 per den 31 december, 2000) Mkr. Göteborg den 26 oktober 2001 Radians Innova AB (publ) Per Danielsson Verkställande direktör Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 2001: februari 2002 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Särskild redovisning för moderbolaget har inte publicerats eftersom koncernens och moderbolagets redovisning i allt väsentligt sammanfaller. För ytterligare information kontakta: Per Danielsson, verkställande direktör 031-733 30 54 Mats Olsson, ekonomichef 031-733 3010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00560/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00560/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik.

Dokument & länkar