Bokslutskommuniké för Radio Design

Ny inriktning från årsskiftet Bokslutskommuniké för Radio Design Faktureringen i koncernen uppgick under 1999 till 18 MSEK (52 MSEK föregående år). Den lägre omsättningen beror i huvudsak på avveckling av verksamheter som ej bedömts tillhöra kärnverksamheten. Förlusten för 1999 uppgick till 413 MSEK (271 MSEK året innan). I årets resultat ingår kostnader på 55 MSEK för avveckling av verksamheter och nedskrivning av balanserade utgifter för forskning och utveckling på 155 MSEK. Företagets finansieringssituation är efter en nyemission i december god. Det ursprungliga emissionsbeloppet 312 MSEK övertecknades kraftigt och en ytterligare riktad emission på 93 MSEK genomfördes. Bolagets totala emissionsbelopp under 1999 har netto uppgått till 546 MSEK. - Radio Design har ändrat strategi och inriktning. Nu koncentrerar vi oss på trådlösa lösningar inom mobilt Internet, mobila radiosystem och datakommunikation. Här finns en stor marknad med en kraftig tillväxt, vilket redan fått en positiv inverkan på orderingången, säger Pål Krüger, VD på Radio Design. Fakta för verksamhetsåret 1999 * De kostnadsrationaliseringar som genomfördes 1999 har fått full effekt. * Produktionen har under året lagts ut på externa parter. * Det kommersiella genombrottet för intelligenta antennsystem inom det ursprungliga affärsområdet har fördröjts på grund av den ekonomiska situationen i östra Europa och Ryssland. * Efter nyemissionen har bolagsstämman under år 2000 utökat antalet styrelsemedlemmar. Radio Design är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt Internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster. Företaget har kunskapen, erfarenheten och resurserna som krävs för att utveckla en idé till en färdig produkt. Radio Design har idag 135 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer information om bolagets verksamhet finns på www.radiodesign .se. För ytterligare information kontakta: Pål Krüger, VD, Radio Design, tel: 08-477 99 55, mobil: 0708-35 30 05, e- post: paul.kruger@radiodesign.se, eller Tom Bryant-Meisner, vVD. Tel: 08-477 99 40, mobil: 0708-35 30 31, e-post: tom.bryant-meisner@radiodesign.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00940/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar