Railcare Group AB planerar listbyte till Nasdaq Stockholm

Styrelsen i Railcare Group AB (”Railcare” eller ”Bolaget”) har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan i oktober 2007 på AktieTorget och ambitionen är att ett listbyte ska ske under 2017.

En notering på Nasdaq Stockholm skulle skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och öka möjligheterna för institutionella investerare att investera i Railcare. Ett listbyte är också ytterligare en kvalitetsstämpel för Railcare vad gäller Bolagets informationsspridning och verksamhet.

Railcare har anlitat Remium Nordic AB som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Railcare Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 08.00 CET.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Kort om Railcare och dess målsättning

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form av större lok- och vagnsreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen att vi har positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt och lönsamt företag för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

Taggar:

Om oss

Railcare ska vara ledande specialist inom järnvägsbranschen och utveckla nya lösningar på gamla problem. Vi ska leverera effektiva entreprenader och transporter i främst Skandinavien.