Ramsay Générale de Santé offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Capio

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN) PERSONER I DESSA ELLER I ANDRA JURISDIKTIONER DÄR SÅDANA PERSONERS ACCEPT AV ERBJUDANDET KRÄVER YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR, ATT REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Paris den 12 oktober 2018 – Ramsay Générale de Santé S.A. (”RGdS”) har i dag offentliggjort ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Capio AB (publ) (”Capio”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 september 2018 och offentliggjordes av RGdS samma dag (”Erbjudandehandlingen”).

Tillägget till Erbjudandehandlingen (”Tillägget”) har upprättats med anledning av publiceringen av (i) RGdS pressmeddelande den 8 oktober 2018 angående höjningen av vederlaget i Erbjudandet till 58 kronor och frånfallandet av fullföljandevillkoret om konkurrensgodkännande, (ii) RGdS pressmeddelande den 10 oktober 2018 angående sänkningen av fullföljandevillkoret för lägsta acceptnivå till 75 procent, (iii) Capios pressmeddelande den 10 oktober 2018 angående bl.a. dess styrelses enhälliga beslut att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet och (iv) Capios pressmeddelande den 11 oktober 2018 angående preliminärt kvartalsresultat för perioden juli–september 2018.

Tillägget godkändes och registrerades av Finansinspektionen i dag den 12 oktober 2018 och finns nu tillgängligt på RGdS webbplats (www.ramsaygds.se) och Handelsbankens webbplats (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). Tillägget är en del av Erbjudandehandlingen och ska läsas tillsammans med Erbjudandehandlingen.

Ytterligare information

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2018 klockan 17.45 CET.

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök www.ramsaygds.se.

För ytterligare information om RGdS, vänligen kontakta:

Caroline DESAEGHER | Presskontakt

C.DESAEGHER@ramsaygds.fr     

Arnaud JEUDY | Investor relations

A.JEUDY@ramsaygds.fr

eller besök www.ramsaygds.fr.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från, personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registreringar sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler), förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande, Erbjudandehandlingen, Tillägget, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika) där distribution av sådana handlingar eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Personer som mottar detta pressmeddelande, Erbjudandehandlingen, Tillägget eller anmälningssedeln (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. RGdS frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och RGdS förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom RGdS kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dagen den lämnades och RGdS har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska, franska och svenska. Vid en eventuell avvikelse mellan de tre språkversionerna ska den engelska språkversionen ha företräde.

Information för värdepappersinnehavare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande, Erbjudandehandlingen och Tillägget avser aktierna i Capio och regleras av svensk lag. Det är viktigt att amerikanska värdepappersinnehavare förstår att Erbjudandet, detta pressmeddelande, Erbjudandehandlingen och Tillägget regleras av svenska offentliggörande- och takeover-regler som kan skilja sig från de regler som gäller i USA. RGdS kommer att följa Regulation 14E enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (”U.S. Exchange Act”) i den utsträckning denna är tillämplig.

RGdS avser att behandla Erbjudandet som ett erbjudande för vilket det s.k. Tier II-undantaget enligt Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act är tillämpligt. Enligt ett undantag i Rule 14e-5 i U.S. Exchange Act får RGdS förvärva eller träffa överenskommelser om att förvärva aktier utanför Erbjudandet från och med den tidpunkt då Erbjudandet offentliggjordes till och med utgången av acceptfristen i Erbjudandet, inklusive förvärv på marknaden till rådande priser eller förvärv genom privata transaktioner till förhandlade priser och i den utsträckning detta är tillåtet enligt svenska lagar och regler och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Ändringar i RGdS aktieägande i Capio som medför att RGdS innehav av aktier eller röster i Capio uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 662/3 eller 90 procent kommer att skriftligen anmälas av RGdS till Capio och Finansinspektionen i enlighet med 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionen kommer att offentliggöra uppgifterna senast klockan tolv handelsdagen efter den dag då anmälan kom in till Finansinspektionen. Sådana uppgifter om förvärv av aktier utanför Erbjudandet kommer även att offentliggöras i USA.

Varken den amerikanska värdepappersmyndigheten Securities and Exchange Commission eller någon annan värdepappersmyndighet i någon amerikansk delstat har (a) godkänt eller ogillat Erbjudandet, (b) bedömt eller uttalat sig om Erbjudandets skälighet eller (c) bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten i detta pressmeddelande, Erbjudandehandlingen eller Tillägget. Att påstå motsatsen är en brottslig gärning i USA.

Om Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé S.A. är noterat på den reglerade marknaden Euronext i Paris och ingår i mid cap-segmentet. Ramsay Générale de Santé är en ledande koncern inom den privata sjukvårdssektorn i Frankrike med 23 000 medarbetare vid 120 sjukhus. Koncernen arbetar med 6 000 praktiserande läkare och utgör en ledande självständig läkarkår i Frankrike. Ramsay Générale de Santé är en ledande aktör inom sjukhusvistelser och tillhandahåller ett heltäckande utbud av patientvårdtjänster inom tre affärsområden: Medicin-Kirurgi-Obstetrik, subakut vård och rehabilitering samt psykisk hälsa. Ramsay Générale de Santé har utvecklat en unik sjukvårdstjänst baserad på kvalitet och säkerhet i patientvård och organisatorisk effektivitet. Koncernen tillämpar ett övergripande tillvägagångssätt för patientvård, innefattande en personanpassad assistans och stöd före, under och efter sjukhusvistelsen. Ramsay Générale de Santé deltar även i allmänna sjukvårdstjänster i dess sektor och bistår i att stärka av Frankrikes sjukvårdsnätverk på fastlandet.

Webbplats: www.ramsaygds.fr

Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS

Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw

Presskontakt

Ramsay Générale de Santé : Caroline Desaegher – Presskontakt – c.desaegher@ramsaygds.fr

Prenumerera

Dokument & länkar