Bokslutskommuniké för 2000

Bokslutskommuniké för 2000 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké Proffice ökar sin marknadsandel i Norden Proffice nordiska expansion har fortsatt och omsättningen ökade med 69 procent till 2.348 (1.388) MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 134 (54) MSEK. - Det är glädjande att vi jämfört med föregående år har ökat vår tillväxttakt samtidigt som våra marginaler har förbättrats, säger Alf Johansson VD och koncernchef på Proffice. För fjärde året i rad har Proffice ökat sin marknadsandel i Norden. Detta har främst skett genom organisk tillväxt, men vi har också genomfört nio förvärv under året. - Vi har ett mycket väl utbyggt kontorsnät i Norge och Sverige och har för avsikt att stärka vår geografiska närvaro i Danmark och Finland. Under året har vi öppnat 17 nya kontor och breddat vårt tjänsteutbud med bland annat ingenjörer, tandsköterskor, outsourcingtjänster för telefonifunktioner och startat området Life Science för en ökad fokusering på bioteknik och biomedicin, fortsätter Alf Johansson. - Trenden från de senaste åren att uppdragslängden ökar håller i sig. Företagens strävan att koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet fortsätter. Exempel på längre uppdrag är bemanningen av betalstationerna på Öresundsbron, löneadministrationen för 19.000 Volvo anställda, karriärutvecklingsprogram för Ericsson i Kumla samt omställningsprocessen för Statoil i Norge. Samtliga dessa uppdrag omfattar minst 12 månader. En ökad uppdragslängd skapar en stabilitet i verksamheten samt underlättar nyrekrytering av medarbetare, säger Alf Johansson. - Bemanningsbranschen kommer att fortsätta sin expansion, inte minst i Norden. Detta är en naturlig följd av att företagens situation och behov förändras i en allt snabbare takt. Ökat behov av flexibilitet och större fokusering på kärnverksamheten är faktorer som bidrar till goda tillväxtmöjligheter, avslutar Alf Johansson. För mer information kontakta: Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08 - 787 18 88 eller 073 966 5000. Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tel 08 - 787 90 09 eller 073 966 8909. Hans Uhrus, Informationschef, tel 08 - 787 18 00 eller 073 966 3000. Se även www.proffice.se Proffice är Nordens snabbast växande företag enligt Growth Plus. Proffice är verksamma med uthyrning, rekrytering, entreprenadlösningar samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice har över 8 000 anställda och finns på över 60 orter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Bokslutskommuniké januari -- december 2000 · Omsättningen ökade med 69 procent till 2.348 (1.388) MSEK · Resultatet efter finansnetto uppgick till 134 (54) MSEK · Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 146 (65) MSEK · Återföring av överskottsmedel från SPP med 25 MSEK ingår i resultatet Verksamheten Proffice har under året fortsatt sin kraftiga expansion. Den största delen av tillväxten har skett organiskt. Omsättningen för koncernen ökade under året med 69 procent. I Sverige växte verksamheten med 66 procent och i Norge med 75 procent. Under året har Proffice öppnat 17 nya kontor och finns på 63 orter i Norden. Under året har nio förvärv genomförts. Förvärvet av RC Consultants i Norge är en inbrytning på området för ingenjörer och tekniktjänster och kommer att fungera som en plattform för fortsatt tillväxt i hela Norden. För att möta den ökade efterfrågan av konsulter och rekryteringsuppdrag inom området Life Science - som bland annat innefattar bioteknik och biomedicin - har ett nytt affärsområde startats. Omsättning Omsättningen ökade med 69 procent till 2.348 (1.388) MSEK. För jämförbara enheter var tillväxten 59 procent. Personaluthyrning svarade för 86 (86) procent av omsättningen medan rekrytering och entreprenad svarade för 9 (7) respektive 5 (7) procent. Verksamheten i Sverige svarade för 80 (81) procent av omsättningen medan verksamheten i Norge svarade för 19 (18) procent samt Finland och Danmark tillsammans 1 (1) procent. Återföring av överskottsmedel från SPP Proffice andel av överskottsmedel från SPP uppgår till nominellt 25 MSEK före skatt. Beloppet är inte omräknat med någon diskonteringsränta då återbäringen kommer att utnyttjas inom 1 år och har resultatförts under tredje kvartalet år 2000. Resultatutveckling Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 146 (65) MSEK, motsvarande en marginal om 6,2 (4,7) procent. Exklusive SPP medel uppgick resultatet före goodwill till 121 (65) motsvarande en marginal om 5,2 (4,7) procent. Rörelseresultatet uppgick till 126 (55) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,4 (4,0) procent. Exklusive SPP medel uppgick rörelseresultatet till 101 (55) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,3 (4,0) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 134 (54) MSEK. Resultatet efter skatt, exklusive SPP medel, uppgick till 70 (34) MSEK, vilket motsvarar en räntabilitet på eget kapital med 21 procent. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per 31 december till 225 (205) MSEK och soliditeten till 42 (44) procent. Räntebärande skulder uppgick till 1 (2) MSEK. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 409 (279) MSEK. De disponibla likvida medlen uppgick till 225 (215, inklusive outnyttjade kreditlöften 10) MSEK. Kassaflöde Koncernens kassaflöde efter investeringar uppgick till 20 (137) MSEK. Investeringar i goodwill uppgick till 129 MSEK och avser i huvudsak förvärvet av RC Consultants i Norge och Antenn Samarbetspartner i Sverige. Kortfristiga fordringar uppgår till 506 (302) MSEK. Ökningen förklaras av hög fakturering i december samt av att utestående kundfordringar som skulle ha betalats sista december reglerats de första dagarna 2001. Personal Antalet årsanställda ökade under året med 3 241 till 7 088 (3 847). Ökningen speglar den kraftiga tillväxt som varit under hela året. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (1) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 (-7) MSEK. De disponibla likvida medlen uppgick till 36 (117, inklusive outnyttjade kreditlöften) MSEK. Under perioden har inga investeringar gjorts. Styrelseförändringar Under året har Björn Nordstrand utgått ur styrelsen. Till ny styrelseledamot har invalts Gunilla Wikman. Återköp av egna aktier Proffices har under året inte utnyttjat möjligheten att återköpa egna aktier. Proffice styrelse har beslutat att ordinarie bolagsstämma föreslås ge styrelsen ett förlängt bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Aktieuppdelning Styrelsen föreslår vidare att ordinarie bolagstämman skall besluta om en aktieuppdelning (split), varigenom varje befintlig aktie å nominellt 1 krona uppdelas i fyra nya aktier, envar å nominellt 25 öre. Som följd av den föreslagna aktieuppdelningen föreslås också att bolagsordningens bestämmelse om akties nominella belopp ändras från 1 krona till 25 öre. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,00 (0,50) SEK per aktie. Utdelningsförslaget motsvarar 47 procent av bolagets vinst efter skatt exklusive SPP medel. Proffice optionsprogram Proffice genomförde ett nytt optionsprogram 2000. Totalt tecknades 396 200 optioner, avseende lika många aktier. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att under perioden från och med den 3 juni 2002 till och med den 30 maj 2003 förvärva en aktie av serie B i Proffice för 272 kronor. Utsikter för år 2001 Bemanningsmarknaden i Norden fortsätter att växa kraftigt. Proffice har stärkt sin ställning på den nordiska bemanningsmarknaden och utsikterna för fortsatt god tillväxt minst i takt med marknaden bedöms därför som goda. Den svenska branschföreningen SPURs senaste bedömning är att tillväxten i Sverige under åren 2000 till 2002 kommer att uppgå till i genomsnitt 60 procent. I övriga Nordiska länder förväntas en tillväxt på 20-30 procent. Ordinarie bolagsstämma Proffices ordinarie bolagsstämma hålls på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm, onsdagen den 4 april kl. 17.00. Årsredovisningen för 2000 kommer att distribueras till samtliga aktieägarna som var registrerade som aktieägare i Proffice vid årsskiftet. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida www.proffice.se samt kan även beställas från bolaget. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för januari - mars:3 maj 2001 Delårsrapport för januari - juni:15 augusti 2001 Delårsrapport för januari - september:5 november 2001 Stockholm den 14 februari 2001 Alf Johansson Verkställande direktör och koncernchef Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08 - 787 18 88 eller 073 966 5000. Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tel 08 - 787 90 09 eller 073 966 8909. Hans Uhrus, Informationschef, tel 08 - 787 18 00 eller 073 966 3000. Se även www.proffice.se Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00780/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00780/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar