Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

1.                   Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag

Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 15.00 på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska

dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012,

dels                anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 26 april 2012, gärna före kl. 16.00, under adress: Proffice AB (publ), Aktieägarservice, Box 70368, 107 24 Stockholm eller per telefon 08 787 17 00, eller per telefax 08 553 419 15 eller per e-post: ir@proffice.com.

Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer, antal aktier företrädda, samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida, www.proffice.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 26 april 2012 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (under denna punkt kommer verkställande direktören att lämna en redogörelse för verksamheten).
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
10. Information enligt 8 kap 48 § aktiebolagslagen om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Fastställande av principer för val av ledamöter i valberedningen.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 7 b) Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2011 om 1,13 kronor per aktie och tisdagen den 8 maj 2012 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 11 maj 2012.

Punkterna 8 – 9 samt 11 - 12 Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av, Joakim Rubin (ordförande), CapMan Public Market Fund, Monica Eklöf Hägglund, Christiania Compagnie S.àr.l., Lars Murman, Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder och Jan Särlvik, Nordea Investment Funds, föreslår årsstämman:

(i) att Lars Murman utses till ordförande vid årsstämman.

(ii) att styrelsen ska bestå av sex (6) av årsstämman valda styrelseledamöter.

(iii) omval av Karin Eliasson, Christer Hägglund, Lars Murman, Cecilia Daun Wennborg och Katarina Mellström samtliga för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Joakim Rubin har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Karl Åberg till ny styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Karl Åberg är 32 år och Partner på CapMan Public Market där han arbetar sedan 2009. Karl Åberg har tidigare verkat på Handelsbanken Corporate Finance. Karl Åberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Antal aktier i Proffice: 0
Oberoende av bolaget/bolagsledning.
Beroende i förhållande till större aktieägare.

(iv) omval av Lars Murman som styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

(v) att arvodet till styrelsen är oförändrat från föregående år och utgår med sammanlagt 1 750 000 kronor, varav 500 000 kronor utgår till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Härutöver föreslår valberedningen att 125 000 kronor sätts att fördelas av ordförande för utskottsarbete om ordförande så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne inte erhålla arvode.

(vi) Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens föreslår vidare följande principer för val av ledamöter i valberedningen:

-  Att Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren utse en representant. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter.

-  Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar dock ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart sådana skett.

-  Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
(a)  
förslag till styrelse,
(b)  
förslag till styrelseordförande,
(c)  
förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till ersättning för utskottsarbete,
(d)  
i förekommande fall, förslag till revisor,
(e)  
förslag till revisionsarvode,
(f)   
förslag till ordförande på årsstämman, och
(g)  
i den mån det anses erforderligt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Förslagen ska intas i kallelsen till årsstämma samt offentliggöras på Bolagets webbplats.

- 
Att information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen ska anges på Bolagets webbplats.

-  Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och att Bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

- Att denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Punkten 13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från årsstämman 2012.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande befattningshavare avses de som är direktrapporterade till verkställande direktören och har resultat- och/eller personalansvar. Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsförmån samt övriga förmåner, t.ex. förmånsbil.

Den rörliga lönedelen kan avse en såväl kort- som långsiktig del. Den kortsiktiga rörliga lönedelen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen.

Ledande befattningshavare med resultatansvar är berättigade att delta i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som kan vara antingen kontant- och/eller aktiebaserat. Vid ett kontantbaserat program ska det vara maximerat till sex (6) månadslöner per år för samtliga utom för VD vars program är baserat till maximalt sexton (16) månadslöner per år.

De rörliga lönedelarna baseras i huvudsak på finansiella mål, belastat med kostnader för eventuell bonus d.v.s. bonusen ska vara självfinansierad.

Pensionsåldern uppgår till 65 år. Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska vara lokala och marknadsanpassade. För verkställande direktören ska Bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 30 procent av verkställande direktörens pensionsgrundande årslön till pensions- och försäkringslösningar. Bolaget accepterar löneväxling till pension under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från Bolagets sida och tolv månader från verkställande direktörens sida. Utöver detta har verkställande direktören, vid uppsägning från Bolagets sida, rätt till avgångsvederlag uppgående till en årslön. För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden maximalt tolv månader från Bolagets sida och sex månader från den anställdes sida.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkten 14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammanlagt högst 3 500 000 B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 875 000 kronor. Emissioner ska ske i syfte att vid behov genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske genom apport- eller kvittningsemission enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkten 15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

a)     Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

  • Förvärv av egna B-aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm.
  • Förvärv av egna B-aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv av egna B-aktier ska ske till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet.

b)    Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt förvärvserbjudande till aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

  • Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till bolagets aktieägare får ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris.

Syftet med de ovan under a) – b) föreslagna återköpsmöjligheterna är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

c)     Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm i samband med företagsförvärv

  • Överlåtelse av egna B-aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt.
  • Överlåtelse av egna B-aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  • Högst det antal B-aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
  • Överlåtelse av egna B-aktier ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
  • Betalning för de egna B-aktierna som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Skälet till den föreslagna överlåtelsemöjligheten samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav.

Styrelsen föreslår slutligen att stämman bemyndigar styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten a) –c) ovan som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av beslutet.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens under punkterna 14 och 15 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 68 677 773, varav 4 000 000 A-aktier med 10 röster vardera och 64 677 773 B-aktier med en röst vardera. Bolaget innehar per samma dag 438 919 egna B-aktier, motsvarande 0,42% röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Proffice Aktiebolag, att: Chefsjuristen, Box 70368, 107 24 Stockholm.

Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § respektive 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och publiceras på Bolagets webbplats www.proffice.com senast från och med den 11 april 2012, och sänds till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin adress.

Stockholm i mars 2012

Proffice Aktiebolag

Styrelsen

För mer information kontakta:
Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com
Magnus Uvhagen, tf CFO Proffice AB, +46 8 787 17 00,
magnus.uvhagen@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2012 kl. 08.00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar