Proffice delårsrapport januari - juni 2002

Proffice delårsrapport januari - juni 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices delårsrapport Omsättningen i Norden ökade med 12 procent till 1 493 (1 328) MSEK. Bemanningsbranschen i Norden har i sin helhet haft en mycket låg tillväxttakt under årets första sex månader. Proffice har däremot genom en tillväxt på 12 procent tagit marknadsandelar. Strategin är att växa i Norden genom en kombination av ett utökat tjänsteutbud och fortsatta förvärv. Verksamheterna i Danmark, Finland och Norge står nu för cirka 35 procent av omsättningen. I Sverige är marknaden fortsatt trög och tecken på en snar uppgång inom uthyrning och rekrytering saknas. Verksamheten inom vårdsektorn samt Karriär och Utveckling har dock fortsatt att utvecklas positivt, vilket givit oss ökade marknadsandelar och en god position inför framtiden. Bemanningsbranschen har via sin arbetsgivarrepresentant, ALMEGA, ingått ett nytt kollektivavtal för bemanningsbranschen med HTF. Konsekvensen av detta avtal är att konsulter med en anställningstid överstigande 18 månader och verksamma inom HTF´s avtalsområde, övergår till fast månadslön från och med 1 juli 2002. Avtalet berör endast anställda inom HTF´s avtalsområde. Den personalkategori som omfattas av avtalet och som varit anställda mer än 18 månader utgör cirka 25 procent av Proffices totala personalstyrka i Sverige. Avtalet kommer initialt att innebära ökade lönekostnader för Proffice och för att kompensera detta intensifieras arbetet med att säkerställa våra konsulters beläggning. Intresset för outsourcinglösningar är fortsatt stort och Proffice kommer att fortsätta sin satsning inom området såväl organiskt som genom förvärv. Som ett led i det pågående rationaliseringsarbetet kommer Proffice under hösten och i början på nästa år att flytta all verksamhet i Stockholm till en gemensam lokal. Genom samlokaliseringen uppnås viktiga synergieffekter samt kostnadsbesparingar uppgående till cirka 5 miljoner kronor årligen. I Norge forsätter Proffice att ta marknadsandelar och omsättningen uppgår nu till en dryg fjärdedel av Proffices totala omsättning. RC Consultants befäster sin starka ställning som den ledande leverantören av konsulttjänster inom projektstyrning och teknisk rådgivning till de större oljebolagen. Proffice AS har vunnit flera storkundsavtal under perioden och fortsätter att öka sin dagsomsättning. Den danska bemanningsmarknaden växer. Proffice har en stark position framförallt inom Industri och Logistik. Inom dessa områden är dock marginalpressen stor, varför ett arbete med att förändra tjänstemixen mot områden med högre marginal pågår. I Finland har Proffice stärkt sin ställning i Tammerforsregionen. Marknaden som helhet har dock visat en mycket svag tillväxt. Vidare har flera nya ramavtal med stora kunder tecknats och detta sammantaget gör att Proffice har stärkt sin position i Finland. Proffice Care - som tillhandahåller bemanningslösningar inom vården - fortsätter att växa starkt i både Danmark, Norge och Sverige. Omsättningen uppgår till 10 procent av Proffices totala omsättning. Genom förvärvet av Dansk Sygepleje Vikarservice tidigare i år är Proffice Care marknadsledare i Danmark och uppbyggnaden av verksamheten fortsätter för att kunna erbjuda kompletta bemanningslösningar i hela Norden. "Den nordiska bemanningsmarknaden omsatte förra året drygt 18 miljarder kronor och sysselsätter omkring 0,7 procent av den yrkesverksamma befolkningen. Tillväxten för 2001 var lägre än under de senaste åren, främst beroende på den avmattning som skett inom svensk industri. Bedömningen av den framtida potentialen har dock inte förändrats. Vid en jämförelse med övriga Europa och USA bedöms branschen bli minst fyra gånger så stor som dagens nivå", avslutar Alf Johansson. För mer information kontakta: Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08 - 657 27 88 eller 073 3434 000. Hans Uhrus, Informationschef, tel 08 - 657 27 01 eller 073 3434 100. Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tel 08 - 657 27 09 eller 073 3434 300. Se även www.proffice.se Proffice är ett av Nordens snabbast växande företag enligt Growth Plus. Proffice verksamhet är personaluthyrning, rekrytering, outsourcing samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Proffice AB är noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00730/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00730/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar