Proffice Delårsrapport januari-september 2013

PRESSMEDDELANDE                                                                                      Stockholm 2013-11-21

Stärkt lönsamhet under kvartalet på samtliga marknader

Tredje kvartalet 2013 jämfört med tredje kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 066 (1 182) MSEK, en minskning med 10 procent
 • EBITA och rörelseresultatet uppgick till 50 (31) MSEK, en ökning med 61 procent
 • EBITA-marginalen och rörelsemarginalen uppgick till 4,7 (2,6) procent
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,66 (0,28) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62 (104) MSEK

Januari-september 2013 jämfört med januari-september 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 258 (3 677) MSEK, en minskning med 11 procent
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (13) MSEK
 • EBITA och rörelseresultatet uppgick till 90 (124) MSEK, en minskning med 27 procent
 • EBITA-marginalen och rörelsemarginalen uppgick till 2,8 (3,4) procent
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,16 (1,16) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 116 (-20) MSEK

Finansiell översikt

Tredje kvartalet Förändring Nio månader Förändring Helåret
Koncernen 2013 2012 kvartalet 2013 2012 nio mån 2012
Nettoomsättning,   MSEK 1 066 1 182 -10% 3 258 3 677 -11% 4 876
Övriga   rörelseintäkter, MSEK*) 0 0 - 0 13 - 40
EBITA,   MSEK 50 31 61% 90 124 -27% 110
EBITA-marginal,   procent 4,7 2,6 - 2,8 3,4 - 2,3
Rörelseresultat,   MSEK 50 31 61% 90 124 -27% 110
Rörelsemarginal,   procent 4,7 2,6 - 2,8 3,4 - 2,3
Resultat   efter skatt, MSEK 44 19 132% 79 83 -5% 78
Resultat   per aktie före utspädning, SEK 0,66 0,28 136% 1,16 1,16 0% 1,11
Resultat   per aktie efter utspädning, SEK 0,66 0,28 136% 1,16 1,16 0% 1,11
Kassaflöde   från den löpande verksamheten, MSEK 62 104 - 116 -20 - 0
Kassaflöde   från den löpande verksamheten per
aktie,   SEK 0,90 1,51 - 1,69 -0,29 - 0,00
Eget   kapital per aktie före utspädning, SEK 7,95 7,44 7% 7,95 7,44 7% 7,46
Räntabilitet   på eget kapital, procent 14,0 20,5 - 14,9 14,0 - 12,9

*)Skillnad mellan faktisk tilläggsköpeskilling från tidigare förvärv och beräknat utfall.

VD Lars Kry kommenterar

Stärkt lönsamhet under kvartalet på samtliga marknader

I ett fortsatt tufft konjunkturläge ökade vi lönsamheten ytterligare på samtliga marknader. Vår EBITA uppgick till 50 (31) MSEK och vi uppnådde en EBITA-marginal på 4,7 (2,6) procent. Det kraftfulla åtgärdsprogram som initierades när marknaden vek under hösten 2012 har fortsatt positiv effekt, men det förbättrade resultatet är också följden av ett medvetet arbete med ökad marginalfokus i hela koncernen.

Åtgärdsprogrammet ger ytterligare effekt i Sverige

Även om den svenska marknaden visar tecken på bättre stabilitet och ökad aktivitetsnivå, finns en fortsatt försiktighet hos kunderna. Omsättningen minskade med 14 procent under kvartalet, främst på grund av marknadsläget men också som en konsekvens av en förändrad kundmix. Våra större kunders andel av omsättningen minskade till fördel för små och medelstora kunder, vilket påverkade såväl lönsamhet som kassaflöde i en positiv riktning. Trots minskad omsättning och fortsatt påverkan av högre garantilöner än normalt, ökade vi rörelseresultatet med 60 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppnådde en EBITA-marginal på 5,2 (2,8) procent.

Vår framgångsrika specialiseringsstrategi skapar förutsättningar för bättre lönsamhet. Med spetskompetens inom respektive affärsområde kan vi kontinuerligt förädla vårt tjänsteutbud för att möta våra kunders behov och utveckla deras affärer. Under kvartalet förlängde vi eller nytecknade flera viktiga avtal med bl a NCC, Peab, ICA, Swedavia, Trafikverket, Intersport, Sandvik och SVT.

Resultatförbättring i Norge

Rörelseresultatet ökade med 44 procent under tredje kvartalet, vilket innebär att vi uppnådde en rörelsemarginal på 5,1 (3,3) procent.

Marknaden i Norge präglades av en fortsatt osäker konjunktur under kvartalet. Tillväxten avtog och vår verksamhet påverkades negativt av de nya arbets- och anställningsvillkor som Vikarbyrådirektivet medfört. Omsättningen sjönk med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den höga ambitionsnivån för Proffice i Norge kvarstår dock. Vi ska stärka både vår marknadsposition och lönsamhet, bland annat genom att skapa en bättre balans i kundmixen, fortsatt marginalfokus och genom effektivitet och kostnadskontroll i alla led.

Genom specialiseringsstrategin kan vi bättre möta den kompetensbrist som råder inom flera branscher, exempelvis fortsätter vår satsning på ingenjörer att utvecklas positivt.

Lönsam tillväxt i Danmark och Finland

Proffice i Danmark levererade återigen ett positivt resultat. Omsättningen tredubblades jämfört med motsvarande kvartal föregående år och vi uppnådde en EBITA-marginal på 25,0 (0,0) procent. Rörelseresultatet påverkades positivt av framgångsrik etablering av specialistområden samt av den alltmer lönsamma rekryteringsaffären.

Vår verksamhet i Finland fortsatte att visa svarta siffror under kvartalet, trots ett fortsatt oroligt konjunkturläge. Vi uppnådde en rörelsemarginal under kvartalet på 6,5 (-7,1) procent och omsättningen mer än dubblerades. Den positiva resultatutvecklingen i Finland beror främst på etableringen av specialistbolaget Proffice Aviation, men också av en medveten strategi att styra om verksamheten till en större andel uthyrning av tjänstemän.

Under kvartalet tecknades ett rekryteringsavtal med Outokumpu.

Kund och lönsamhet i fortsatt fokus

Tack vare vårt kraftfulla åtgärdsprogram är vi åter uppe på en god lönsamhetsnivå. Vi vet dock att tredje kvartalet normalt sett är starkt kalendermässigt och att det fjärde kvartalet i år innehåller ett stort antal helgdagar. I tillägg finns en osäkerhet kring hur marknaden kommer att utvecklas, vilket innebär att vi även framöver snabbt måste kunna ställa om till rådande marknadsläge.

Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete att bli Nordens mest framgångsrika bemanningsföretag. Proffice står redo att med en stark och tydlig säljkultur stärka vår marknadsposition ytterligare på samtliga marknader. Genom bibehållen kostnadskontroll, fortsatt marginalfokus och genom att vara först med de bästa tjänsterna ska vi skapa en lönsam tillväxt och bli en allt viktigare aktör på den nordiska bemanningsmarknaden.

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:

Lars Kry, VD och koncernchef, tfn +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com

Benno Eliasson, CFO, tfn +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas och skapa ett hållbart arbetsliv. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2013 kl. 08.00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar