Proffice Delårsrapport januari-september 2015

PRESSMEDDELANDE                                                                                    Stockholm 2015-11-05

Stabil utveckling i Sverige och utmaningar i Norge

Tredje kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 964 (1058) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 3 procent, justerat för valutaeffekter och försäljningen av Aviation, vilken ägde rum under andra kvartalet 2015
 • EBITA uppgick till 40 (52) MSEK, minskningen var i huvudsak hänförlig till försäljningen av Aviation
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,1 (4,9) procent
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 (-22) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,43 (0,53) SEK

Perioden januari-september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 018 (3 132) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 3 procent, justerat för valutaeffekter och försäljningen av Aviation, vilken ägde rum under andra kvartalet 2015
 • EBITA uppgick till 93 (97) MSEK. Minskningen var huvudsakligen hänförlig till avyttringen av Aviation. Dessutom har EBITA påverkats av övrig rörelseintäkt om 10 MSEK från avyttringen av Aviation
 • EBITA-marginalen uppgick till 3,1 (3,1) procent
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till 36 MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 (1) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 (0,97) SEK

Viktiga händelser

Under tredje kvartalet

Proffice Care i Norge slöt avtal med HINAS, de norska hälsoföretagens inköpsorganisation avseende sjuksköterskor till norska sjukhus. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2015 och löper på 2 år.

Efter kvartalets utgång

Ny chef utsedd till Industri och Logistik i Sverige, Carl Dahlén utsågs i oktober och tillträder tjänsten i mitten av januari 2016. Carl kommer att ingå i koncernledningen.

Trafikverket och Proffice kommer att teckna ett nytt tvåårigt nationellt ramavtal om inhyrningstjänster, Proffice ska tillhandahålla personal inom olika kompetens-områden, såsom kontorsadministration, HR, ekonomi, informationshantering, kommunikation och driftteknik.

Finansiell översikt

Tredje kvartalet Nio månader R12 2) Helåret
Koncernen 1) 2015 2014 Förändring 2015 2014 Förändring 2014
Nettoomsättning, MSEK 964 1 058 -9 % 3 018 3 132 -4 % 4 089 4 203
Övriga rörelseintäkter, MSEK 1 0 - 12 1 - 15 4
EBITA, MSEK 40 52 -23 % 93 97 -4 % 136 140
EBITA-marginal, procent 4,1 4,9 - 3,1 3,1 - 3,3 3,3
Rörelseresultat, MSEK 40 52 -23 % 57 97 -41 % 100 140
Rörelsemarginal, procent 4,1 4,9 - 1,9 3,1 - 2,4 3,3
Resultat efter skatt, MSEK 29 36 -19 % 34 66 -48 % 72 104
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,43 0,53 -19 % 0,50 0,97 -48 % 1,05 1,51
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,43 0,53 -19 % 0,50 0,97 -48 % 1,05 1,51
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 7 -22 - 6 1 - 153 148
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 0,10 -0,32 - 0,09 0,01 - 2,24 2,17
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 8,20 9,01 -9 % 8,20 9,01 -9 % - 9,36
Räntabilitet på eget kapital, procent 12,3 15,7 - 12,3 15,7 - - 17,2

1) Från och med 17 april 2015 redovisas all finansiell information exklusive kompetensområdet Aviation
2) Avser de senaste 12 månaderna

VD Henrik Höjsgaard kommenterar

Stabil utveckling i Sverige och utmaningar i Norge
Den splittrade nordiska konjunkturbilden fortsatte att sätta spår i såväl Proffices omsättning som resultat under det tredje kvartalet. Verksamheten i Sverige utvecklades väl, medan verksamheten i Norge och Finland påverkades av en nedåtgående konjunktur.

Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent, till 964 (953) MSEK justerat för valutaeffekter samt försäljningen av Aviation, vilken ägde rum under andra kvartalet 2015. Förändringen av koncernens EBITA var i huvudsak hänförlig till försäljningen av Aviation.

Kompetensspecialisering – en affärsmässig fördel
Under kvartalet slöt Proffice Care ramavtal med HINAS, de norska hälsoföretagens inköpsorganisation, om leverans av sjuksköterskor till norska sjukhus. Under kvartalet utvecklades också de svenska affärsområdena under Dfind-varumärket positivt.

Fortsatt stabil utveckling i Sverige
Marknaden är fortsatt gynnsam i Sverige. Under kvartalet ökade kompetensområdena Life Science och IT/Teknik med 33 respektive 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Trafikverket och Proffice kommer att teckna ett nytt tvåårigt nationellt ramavtal om inhyrningstjänster gällande administrativ personal.

Den minskade reduktionen på arbetsgivaravgifter för unga ledde till att vi i dialog med våra kunder justerade priserna för denna kategori av konsulter. Påverkan på EBITA blev i kvartalet en negativ engångseffekt på 3 MSEK, hänförlig till arbetsgivaravgifterna på semesterlöneskulden.

Ökade utmaningar i Norge
Det norska branschorganet NHO Services siffror visar fortsatt nedåtgående efterfrågan på bemanningsbranschens tjänster. Det beror inte minst på det kraftiga fallet i oljepriset vilket har smittat övrig ekonomi. Stark påverkan av sämre konjunktur gjorde att alla kompetensområden minskade under kvartalet. För att bättre möta utmaningarna och förstärka positionen på den norska marknaden har under året en ny VD tillsatts för verksamheten och en ny ledningsgrupp utsetts samtidigt som etablering av en ny säljorganisation pågår.

Fortsatt splittrad konjunkturbild i Norden
Mycket talar för att den splittrade konjunkturbilden i Norden fortsätter, med god marknadssituation i Sverige och sämre förutsättningar i Norge och Finland. Genom fortsatta investeringar i en mer effektiv grundplattform tillsammans med en stark försäljningsorganisation arbetar Proffice fokuserat vidare i enlighet med koncernens strategier för att nå de långsiktiga finansiella målen.

Medarbetarna hjälpte människor på flykt
Under kvartalet initierade Proffice en intern insamling till förmån för Röda Korsets arbete med att hjälpa människor på flykt. Tillsammans samlade Proffice och medarbetarna in över en kvarts miljon SEK.

Jag är stolt över resultatet och alla kollegors engagemang – även i denna fråga.

Henrik Höjsgaard
VD och koncernchef

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:
Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef, tfn +46 8 787 17 00, henrik.hojsgaard@proffice.com
Benno Eliasson, CFO, tfn +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com

Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Proffice AB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 kl. 08.00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar