Proffice halvårsrapport januari – juni 2011

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet

Kvartalet, april – juni 2011 jämfört med april – juni 2010

 • Proffices nettoomsättning fortsatte att öka under andra kvartalet med 15 procent
 • Proffices rörelseresultat ökade till 50 (25) MSEK, vilket motsvarar 4,2 (2,3) procent i rörelsemarginal
 • Resultat per aktie före utspädning förbättrades och uppgick till 0,50 (0,20) SEK
 • Proffice i Sverige ökade rörelseresultatet till 71 (45) MSEK och uppnådde 7,8 (6,0) procent i rörelsemarginal
 • Proffice lanserade ny organisation för ökad snabbhet och högre grad av specialisering
 • Proffice lanserade en ny varumärkesplattform och en ny grafisk profil med målsättning att skapa tydligare kommunikation och större kännedom

Perioden, januari – juni 2011 jämfört med januari – juni 2010

 • Proffices nettoomsättning växte med 18 procent och rörelseresultatet med 83 procent
 • Resultat per aktie före utspädning förbättrades och uppgick till 0,92 (0,43) SEK
 • Proffice i Sverige, som står för mer än tre fjärdedelar av koncernens omsättning, ökade nettoomsättningen med 24 procent och rörelseresultatet med 53 procent
 • Proffice står nu redo för ökad tillväxt och lönsamhet med en specialiserad och kundnära organisation i hela Norden

Efter perioden, januari – juni

 • Proffice förvärvade Komet Holding AB efter periodens utgång och stärker erbjudandet inom bemanning med studenter och young professionals

Finansiell översikt

 • Nettoomsättning, andra kvartalet, 1182 MSEK
 • Nettoomsättning, första halvåret, 2278 MSEK
 • Rörelseresultat, andra kvartalet, 50 MSEK
 • Rörelseresultat, första halvåret, 95 MSEK
 • Rörelsemarginal, andra kvartalet, 4,2 %
 • Rörelsemarginal, första halvåret, 4,2 %
 • Resultat efter skatt, andra kvartalet, 38 MSEK
 • Resultat efter skatt, första halvåret, 70 MSEK
 • Vinst per aktie före utspädning, andra kvartalet, 0,73 SEK
 • Vinst per aktie före utspädning, första halvåret, 1,41 SEK
 • Vinst per aktie efter utspädning, andra kvartalet, 0,73 SEK
 • Vinst per aktie efter utspädning, första halvåret, 1,41 SEK
 • Resultat per aktie före utspädning, andra kvartalet, 0,50 SEK
 • Resultat per aktie före utspädning, första halvåret, 0,92 SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning, andra kvartal, 0,50 SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning, första kvartal, 0,92 SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten, andra kvartalet, -38 MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten, första halvåret, -23 MSEK
 • Eget kapital per aktie före utspädning, andra kvartalet, 9,31 SEK
 • Eget kapital per aktie före utspädning, första halvåret, 9,31 SEK
 • Räntabilitet på eget kapital, andra kvartalet, 8 %
 • Räntabilitet på eget kapital, första halvåret, 15,1 %

Lars Kry, VD och koncernchef, kommenterar:

April – juni 2011

Företagens behov av att tillföra ny kompetens och en större flexibilitet ökar ständigt. Marknaden för bemanningstjänster i Norden fortsatte att växa under andra kvartalet och Profficekoncernens omsättning uppgick till 1 182 (1 024) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet ökade till 50 (25) MSEK, vilket motsvarar 4,2 (2,3) procent i rörelsemarginal.

Efterfrågan ökade under kvartalet i samtliga länder, exklusive Danmark. Främst ökade Proffice i Sverige där omsättningen uppgick till 914 (755) MSEK, en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 71 (45) MSEK vilket motsvarar 7,8 (6,0) procent i rörelsemarginal, en ökning med 58 procent. Prestationen är extra stark med hänsyn till att många helgdagar i Sverige i år inföll under andra kvartalet och minskade antalet fakturerbara vardagar. Framgången i Sverige står att finna i hög marknadsnärvaro och en starkt erbjudande inom varje specialistenhet.

I Norge uppgick omsättningen till 236 (239) MSEK, en minskning med 1 procent (eller en ökning med 6 procent i lokal valuta), och rörelseresultatet till 6 (4) MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vårt arbete med att öka lönsamheten går enligt plan. Under kvartalet har vi implementerat ny organisation och ledning, samma som koncernen i övrigt. Resultatet av ökad fokus på försäljning och lönsamhet har ännu inte gett full effekt.

Proffice i Finland ökade sin omsättning till 24 (21) MSEK, vilket är 14 procent mer än motsvarande kvartal föregående år. Detta är ett resultat av en ökad satsning på fler säljare och rekryterare vilket inledningsvis har gett ökade kostnader och bidragit till ett negativt rörelseresultat på -2 (0).

Ytterligare kostnadsneddragningar i Danmark ger effekt. Resultatförbättringen fortsatte även under andra kvartalet, dock når vi ej upp till ett positivt rörelseresultat. Proffice i Danmark minskade sin totala omsättning till 8 (9) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -2 (-5) MSEK.

Dfind IT har under kvartalet etablerat ett konsultbolag inom systemutveckling, Dfind Redpatch AB. Satsningen stärker vårt erbjudande och ökar vår lönsamhet.

Proffice förvärvade efter kvartalets utgång studentbemanningsföretaget Komet Holding AB i Sverige. Förvärvet sker i linje med vår strategi mot ökad specialisering och vår plan för ökad lönsamhet och tillväxt. Genom Komet förstärker vi vår position inom det snabbväxande studentbemanningssegmentet och vi får ett komplement till vårt erbjudande mot små och medelstora bolag. Förvärvet förväntas ge positiv effekt på vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Under våren har vi arbetat intensivt med att färdigställa förutsättningar för stärkt lönsamhet och ökad tillväxt samtidigt som vi satt rekord i antal konsulter i uppdrag. Det ser vi som goda tecken inför hösten.

I en värld som allt snabbare förändras ställs krav på en ökad omställningsförmåga, både som företag och individ. Denna trend är långsiktigt fördelaktig för bemanningsbranschen. I rådande marknadsläge är intresset stort för våra tjänster men vi står även själva redo att ställa om vid behov. En handlingsplan med konkreta åtgärder är framtagen för att snabbt kunna möta en lägre efterfrågan om en sådan skulle inträffa. Vi är redo.

För mer information kontakta

Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com

Magnus Uvhagen, tf CFO, +46 8 787 17 00, magnus.uvhagen@proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Information i denna delårsrapport är sådan som Proffice AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 24 augusti klockan 08:00 CET.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar