Proffice valberedning inför Årsstämman 2008

I enlighet med beslut vid Proffices årsstämma den 17 april 2007 ska Proffice ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren utse en representant.

Till ledamöter i Valberedningen baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2007, har utsetts Christer Hägglund, Christiania Compagnie B.V., Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder och Carina Lundberg Markow, Folksam.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande vid stämman, val av styrelsens ledamöter och ordförande, samt styrelsearvoden, revisorsarvode och valberedning för årsstämman 2009.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 16 april 2008.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@proffice.com.

För mer information kontakta
Lars Wahlström, VD och koncernchef, tfn: +46 8 787 17 00 eller +46 73 3434 200
Lars Wahlström@proffice.com


Se även www.proffice.se

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget i Norden med över 10 000 medarbetare. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering, samt karriär- & utvecklingsprogram. Proffice är ett nordiskt Mid Cap företag på OMX Nordiska Börs.


Informationen är sådan som Proffice kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober kl 08:00.

Om oss

Randstad i Norden är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till 600 000 människor i hela världen. Vi finns representerade i 39 länder och har 4 800 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar