Extra bolagsstämma

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RATOS Vid dagens extra bolagsstämma beslutades att genomföra inlösen av var tionde aktie Inlösenbeloppet fastställdes till 97 kronor per aktie Anmälningsperiod mellan den 15 oktober - 11 november 1998 Vid extra bolagsstämma i Ratos beslutades idag, enligt styrelsens förslag, om inlösen av var tionde aktie till 97 kronor. Anmälan om inlösen föreslås ske under perioden 15 oktober - 11 november 1998. Inlösenbeloppet beräknas kunna utbetalas vid månadsskiftet november/december. Inlösen sker av var tionde aktie till 97 kronor. För varje innehavd aktie i Ratos erhåller aktieägare en inlösenrätt. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av valfri aktie av serie A eller B i Ratos. Innehavare av inlösenrätter kan vidare välja att avyttra eller förvärva inlösenrätter. Högst 1.000 inlösenrätter kan härvid avyttras courtagefritt. Ett utförligt informationsmaterial kommer att tillställas aktieägare i samband med anmälningsperiodens början den 15 oktober 1998. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 8 oktober 1998 Stämman fattade med anledning av erbjudandet följande beslut: Att nedsätta aktiekapitalet med det antal aktier av serie A och serie B som anmäls för inlösen, dock högst 9.027.760 aktier varvid högst 875.692.720 kronor därmed kan komma att överföras till aktieägarna. Att ändra bolagsordningen genom införandet av ett nytt aktieslag, serie C. Att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 900.000.000 kronor och högst 3.325.000.000 kronor. Att utge 9.027.760 aktier av serie C, vilket motsvarar det högsta antalet A- och B-aktier som kan inlösas samt att nedsätta aktiekapitalet genom inlösen av dessa aktier av serie C. De nya aktierna, som tecknats av Allmänna Pensionsfonden, Sjätte Fondstyrelsen, emitteras till en kurs om 12,50 kronor per aktie och berättigar inte till vinstutdelning. Därutöver beslutade extra bolagsstämma att godkänna avtal om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Inter Forward Holding GmbH till dess verkställande direktör. Preliminär tidsplan Första dag för handel med aktier i Ratos 6 oktober exklusive inlösenrätt Avstämningsdag för erhållande av 8 oktober inlösenrätter Anmälningsperiod 15 oktober - 11 november Handel med inlösenrätter 15 oktober - 6 november Courtagefri försäljning av inlösenrätter 15 oktober - 3 november Likviddag för courtagefritt avyttrade 11 november inlösenrätter Utbetalning av inlösenbelopp månadsskiftet november/december Ratos inlösenprogram Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan inom ramen för bolagets inlösenprogram ske vid tre tillfällen och omfatta sammanlagt högst 27 procent av bolagets aktier. Det första inlösenförfarandet slutfördes i augusti 1997. Den 28 augusti 1998 meddelade Ratos styrelse att villkoret uppfyllts för att påbörja ett andra inlösenförfarande av aktier i Ratos. Avstämning som kan resultera i ett tredje inlösenförfarande påbörjas i samband med att Ratos den 29 oktober 1998 publicerar delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 1998. Om de tre av styrelsen beslutade inlösentillfällena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/återköpsförfarande per år därefter genomförs om substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också. Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av : VD Thomas Mossberg, tel 08-700 17 00. Vice VD Olle Isberg, tel 08-700 17 00.

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar