Industri kapital (67%) och Ratos (33%) förvärvar tillsammans den nya Superfos-koncernen

INDUSTRI KAPITAL (67%) OCH RATOS (33%) FÖRVÄRVAR TILLSAMMANS DEN NYA SUPERFOS- KONCERNEN * Industri Kapital och Ratos förvärvar Superfos tre affärsområden Packaging, Chemicals och Aerosol för DKK 2,7 miljarder (ca SEK 3,2 miljarder) * Verksamheten samlas inom en ny koncern (Superfos Industries) med en omsättning om ca DKK 3,3 miljarder och med ca 3.000 anställda * Ratos ägarandel i nya Superfos-koncernen 33 procent Industri Kapital och Förvaltnings AB Ratos ("Ratos") har idag beslutat att genom det nybildade Frydenlund Invest A/S (under namnändring till Superfos Industries A/S) förvärva Superfos. Superfos köptes tidigare i höst av amerikanska Ashland Inc. i samråd med Industri Kapital. I parternas överenskommelse ingick då att Ashland Inc. övertog Superfos US Construction medan Industri Kapital behöll de resterande verksamheterna inom koncernen. Industri Kapital och Ratos förvärvar nu gemensamt, genom Frydenlund Invest, Superfos affärsområden Packaging, Chemicals och Aerosol för totalt ca DKK 2,7 miljarder. Ratos investerar DKK 280M (ca SEK 330M) och erhåller därmed en ägarandel om 33%. Inom det närmsta halvåret kommer Superfos ledning att erbjudas delägande i Superfos. - Efter vår analys av Superfos kan jag konstatera att dagens investering passar väl in i Ratos strategi. Jag är övertygad om att investeringen kommer att resultera i en god avkastning för våra aktieägare, säger Ratos VD Arne Karlsson. Eftersom Industri Kapital och Ratos har samma uppfattning om hur man genom ett aktivt ägande kan skapa värden ser jag stora fördelar med en saminvestering av detta slag. Den nya Superfos-koncernen består av de tre affärsområdena Packaging, Chemicals och Aerosol. Gemensamt omsatte dessa verksamheter DKK 3.287M under 1998 och DKK 1.841M under första halvåret 1999. Det sammantagna resultatet före finansiella poster uppgick till ca DKK 174M under helåret 1998 och till DKK 150M under första halvåret 1999. - Vi ser stora värden i Superfos verksamhet vilka vi tillsammans med Ratos och ledningen skall verka för att realisera bland annat genom fortsatt effektivisering och expansion, säger Björn Savén på Industri Kapital. Superfos har lång erfarenhet av att växa genom förvärv. Bolaget har på ett utomordentligt sätt integrerat förvärvade enheter och har, bland annat på detta sätt, etablerat sig som marknadsledare på flera geografiska marknader och inom ett antal produktområden. Genom fortsatta kompletteringsförvärv och effektiviseringsåtgärder bedömer Ratos och Industri Kapital Superfos möjligheter till fortsatt tillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet som goda. Mot denna bakgrund är det Ratos och Industri Kapitals bedömning att det efter några år skall vara möjligt att börsnotera eller finna en ny industriell partner till Superfos. - Med Industri Kapital och Ratos som ägare ser jag att vi som arbetar inom Superfos ges goda möjligheter att utveckla bolaget vidare med ägarnas fulla stöd. Samtidigt skall sägas att det inte råder någon tvekan om de nya ägarnas förväntningar på vad vi ska uppnå och inom vilken tidsram, säger Per Möller VD på Superfos. För ytterligare kommentarer : Arne Karlsson, VD Ratos, +46-8-700 17 00 Björn Savén, VD Industri Kapital, +46-8-678 95 00 Per Möller, VD Superfos +45 45 67 21 02 För ytterligare information: www.superfos.com www.ratos.se www.industrikapital.com Industri Kapital är ett av de ledande riskkapitalbolagen i Nordeuropa med ett totalt förvaltat kapital om över 1 miljard Euro (SEK 10 mdr). Sedan 1989 har 32 investeringar genomförts inom skilda branscher. Fondinvesterarna är huvudsakligen välkända nordiska, europeiska och nordamerikanska institutionella investerare. Ratos är ett börsnoterat ägarbolag vars affärsidé är att över tiden för de egna aktieägarna skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skall skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. Substansvärdet uppgår till över SEK 8 mdr. Ratos Aktiva innehav sedan tidigare är Scandic Hotels, Dahl, Capona, Telelogic, Esselte, Meto, ACE och Telia Overseas. SUPERFOS Superfos grundades redan 1892 och blev snabbt en av Danmarks mer betydelsefulla industri- och handelskoncerner. Aktien noterades på Köpenhamns Fondbörs redan 1905. 1916 grundlades vad som senare skulle bli Superfos Chemicals och 1931 startades koncernens anläggningsverksamhet, dagens Superfos Construction US och det i början av året avyttrade Superfos Construction Europe. 1964 kompletterade Superfos sin verksamhet ytterligare med emballagetillverkning, vilket idag är Superfos Packaging. Så sent som i år skildes det nuvarande affärsområdet Superfos Aerosol ut ur Superfos Chemicals efter förvärvet av den tyska konkurrenten IG Sprühtechnik. Superfos-aktien har det senaste året utvecklats sämre än Köpenhamnsbörsen i övrigt och under sommaren 1999 signalerade flera potentiella köpare sitt intresse för bolaget. Den 9 augusti 1999 presenterade amerikanska Ashland Inc. ett bud på Superfos vilket man i september höjde. Samtidigt offentliggjordes att budet nu lades i samråd med Industri Kapital och att de två parterna enats om att Ashland Inc. avsåg förvärva Superfos US Construction medan Industri Kapital hade för avsikt att behålla de resterande verksamheterna inom koncernen. Den 12 oktober lät Ashland Inc. meddela att över 90% av Superfos aktieägare accepterat budet och att man därmed avsåg genomföra förvärvet. Industri Kapital och Ratos har nu enats om att via ett gemensamägt bolag genomföra förvärvet av Superfos övriga verksamheter och tillsammans vidareutveckla Superfos Packaging, Superfos Chemical och Superfos Aerosol. Superfos-koncernen, MDKK 1994 1995 1996 1997 1998 Omsättning (netto) 4 310 4 861 5 417 6 885 8 043 Construction (US+Europe) 2 367 2 462 2 880 3 833 4 758 Packaging 1 282 1 398 1 394 1 566 1 748 Chemicals (inkl. Aerosol) 615 1 004 1 150 1 489 1 539 Rörelseresultat 226 266 329 397 453 Finansiella poster (netto) -42 3 -4 -23 -99 Resultat före skatt 184 269 325 374 354 Rörelsemarginal, % 5,2 5,5 6,1 5,8 5,6 Construction(US+Europe) 7,0 7,0 6,8 6,5 6,8 Packaging 4,6 5,7 8,3 7,1 6,7 Chemicals (inkl. Aerosol) 5,1 5,2 5,0 4,7 3,7 Superfos Packaging Superfos Packaging utvecklar, producerar och säljer plastemballage till livsmedels-, kemisk/teknisk- och läkemedelsindustrin. De viktigaste produktsegmenten består av plastbehållare och -burkar, plastflaskor, farmaceutiska plastförpackningar samt i mindre omfång kartongförpackningar. Superfos Packagings huvudmarknader utgörs av de nordiska länderna, Syd- och Centraleuropa samt Storbritannien, där verksamheten har uppnått en marknadsledande position. Dessutom säljs Superfos Packagings produkter på utvalda delar av den amerikanska marknaden. Verksamheten har idag 15 fabriker i 11 olika länder och ca 2.250 medarbetare. Packaging, MDKK Jan-jun 1999 Jan-jun 1998 1998 Omsättning, (netto) 985 931 1 748 Rörelseresultat 99 77 117 Rörelsemarginal,% 10,0 8,3 6,7 Superfos Chemicals Superfos Chemicals säljer och distribuerar råvaror, livsmedelsingredienser och kemiska produkter. Superfos representerar ett stort antal internationella producenter på den nordiska marknaden, där verksamheten har uppnått en marknadsledande position. En viktig del av Superfos affärsidé är att kontinuerligt effektivisera sitt distributionsnätverk för att på så sätt ytterligare stärka relationen till sina leverantörer och kunder. Antalet medarbetare uppgår till ca 370. Chemical, MDKK Jan-jun 1999 Jan-jun 1998 1998 Omsättning, (netto) 616 658 1 255 Rörelseresultat 26 26 42 Rörelsemarginal,% 4,1 3,9 3,3 Superfos Aerosol Efter förvärvet av tyska IG Sprühtechnik är Superfos en betydande europeisk aktör inom kontraktsfyllning av tekniska, kosmetiska och farmaceutiska produkter. Genom det tyska förvärvet har Aerosols produktsortiment breddats med aerosoler med ett högre teknikinnehåll. Superfos mål är att bli marknadsledare inom kontraktsfyllning i Europa. Den europeiska marknaden växer men är samtidigt mycket fragmenterad. Med fem procents marknadsandel är Superfos idag en av Europas fem största kontraktsfyllare. Affärsområdet har idag ca 360 anställda. Aerosol, MDKK Jan-jun 1999 Jan-jun 1998 1998 Omsättning, (netto) 241 153 284 Rörelseresultat 25 10 13,8 Rörelsemarginal,% 10,6 6,2 4,9 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar