Nyval till Ratos styrelse

Nyval till Ratos styrelse Tre nya styrelseledamöter föreslås till Ratos styrelse. Detta framgår av kallelsen till Ratos bolagsstämma vilken offentliggörs idag. I kallelsen framgår att aktieägare representerande ca 70% av rösterna i bolaget står bakom förslaget att välja in Lars Berg, chef för Mannesmann Telecom, Jan Söderberg, ordförande i bland annat Svenska Industriplast och Per-Olof Söderberg, VD i Dahl International. Omval föreslås av styrelseledamöterna Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf , Arne Karlsson och Olof Stenhammar. Mikael Lilius, Lars Söderberg och Sven Söderberg har avböjt omval. Utdelningsförslag 4,50 kr Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr per aktie (3,50) och föreslår även stämman att bemyndiga styrelsen att förvärva upp till tio procent av bolagets aktier över marknaden. Namnbyte Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagets firma från det nuvarande "Förvaltnings AB Ratos (publ)" till "Ratos AB (publ)". Söderbergska journalistpriset I anslutning till stämman håller Göran Albinsson Bruhner - mottagare av det Söderbergska journalistpriset 2000 - ett anförande på temat "Vi är alla för en fri press. Det är bara tidningarna vi inte står ut med". Prissumman uppgår till 100.000 kr. Bolagsstämman äger rum den 13 april klockan 17.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se/service/inbjudan.asp Information om återköp finns på www.ratos.se/aktien/aterkop.asp För ytterligare information: Anna-Karin Eliasson, Informationschef, 070-399 62 39 Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och avyttring av företag. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 10 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar