Ratos intressebolag Superfos avyttrar affärsområdet Chemical

Superfos säljer affärsområdet Chemicals Ratos intressebolag (33%) Superfos avyttrar affärs-området Chemical. Försälj-ningen är ett led i den ren-odling av Superfos som påbörjats i och med Industri Kapitals och Ratos förvärv av koncernen hösten 1999. Superfos har ingått avtal med Holland Chemicals International (HCI) om en försäljning av affärsområdet Chemicals. Försäljningen omfattar affärsområdets samtliga verksamheter i Danmark, Sverige, Norge och Finland, med drygt 350 anställda. Renodling och fokusering Genom försäljningen, som skall ses som ett led i en ytterligare fokusering av Superfos, kan koncernens ekonom-iska och managementmässiga resurser användas än mer fokuserat inom ett begränsat antal områden. Försäljningssumman är till följd av den träffade överenskommelsen ej offentlig, men avyttringen har skett på en nivå som överstiger de interna värderingar av affärsområdet som genomfördes vid förvärvstillfället hösten 1999. Under 1999 omsatte Superfos Industries Group (exkl. de avyttrade delarna inom Construction) 3.648 MDKK och visade ett rörelseresultat om 203 MDKK. Affärsområdet Superfos Chemicals omsättning uppgick till 1.225 MDKK och rörelseresultatet var 43 MDKK. Efter försäljningen består Superfos-koncernen av de två affärsområdena Packaging och Aerosol. Packaging Superfos Packaging, vars omsättning 1999 uppgick till 1.957 MDKK och rörelseresultat till 163 MDKK, är Europas största tillverkare av form- gjutna hårdplastförpackningar. Produkt-erna som tillverkas i 17 olika fabriker i 11 länder används inom bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Förpackningsmarknaden präglas av en ökad efterfrågan på plastförpackningar. Marknadsledande Superfos står väl rustat inför denna utveckling. Aerosol Superfos Aerosol är norra Europas största aktör inom aerosolfyllning på kontraktsuppdrag. 1999 omsatte verksamheten 468 MDKK och rörelseresultatet var 41 MDKK. De senaste årens marknadstillväxt förväntas fortsätta även under innevarande år. Holland Chemicals HCI noteras på börsen i Amsterdam och hade 1998 en omsättning på ca 1,1 MUSD. Bolaget är etablerat som en av de ledande kemikaliedistribu- törerna i Nord- och Sydamerika. Superfos Chemical passar väl in i HCIs övergripande globaliseringsstrategi. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00 Anna-Karin Eliasson, Informationschef, 070-399 62 39 www.ratos.se Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och avyttring av företag. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 9 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar