Ratos lånar ut 1.000.000 aktier i Telelogic

RATOS LÅNAR UT 1.000.000 AKTIER I TELELOGIC *Flaggar temporärt ned innehavet från 20 till 7,5 procent *Låneavtalet sträcker sig fram till dess att Telelogics nyemission registrerats hos PRV Ratos har idag slutit avtal med Enskilda Securities om att genom aktielån låna ut 1.000.000 aktier i Telelogic AB. Ratos innehav före utlåningen är 1.612.000 aktier motsvarande ca 20 procent av det totala antalet aktier i Telelogic före utnyttjande av utestående optioner. Under den tid aktierna är utlånade kommer Ratos ägarandel att motsvara 7,5 procent av kapital och röster före utnyttjande av optioner. Låneavtalet löper till dess att Telelogics nyemitterade aktier är registrerade hos PRV. Efter genomförda nyemissioner i Telelogic kommer Ratos 1.612.000 aktier att motsvara 16,8 procent av kapital och röster i Telelogic före konvertering. Ratos är ett börsnoterat ägarbolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 9 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar