Veckovis substanvärde-rapportering upphör

VECKOVIS SUBSTANSVÄRDE-RAPPORTERING UPPHÖR * Substansvärdet den 30/12 var 115 kronor per aktie * 19 procent av tillgångarna onoterade * Ratos satsar på värdetillväxt utanför börsen Sedan ett år har Ratos en ny strategisk inriktning. Bolagets affärsidé bygger som den alltid har gjort på att skapa värden genom att aktivt utveckla ägda bolag. Under 1990-talet investerade Ratos i huvudsak i börsnoterade bolag. Bedömningen är nu att möjligheterna att skapa värdetillväxt är större utanför börsen. Ratos tillgångar kommer därför att investeras i ett begränsat antal företrädesvis onoterade bolag. Ratos blir därmed en börsnoterad aktör på den s k Private Equity-marknaden - marknaden för onoterade bolag. Framtida fokus på innehavens utveckling Andelen onoterade innehav vilka i substansvärdet tas upp till bokfört värde kommer successivt att öka i Ratos portfölj. Dagens rapporterade substansvärde minskar därmed i betydelse. Fortsättningsvis kommer utveckling i de Aktiva innehaven och Kapitalförvaltningen att rapporteras kvartalsvis. I den kvartalsvisa rapporteringen avser Ratos därför att tillhanda information av den omfattningen att en självständig värdering av de onoterade innehavens värde blir möjlig att genomföra. Substansvärdet - dvs det aktuella värdet av Ratos noterade tillgångar samt bokförda värden av icke noterade tillgångar - kommer fortsatt att redovisas kvartalsvis. Ratos nya rapporteringsform kommer att framgå av såväl kommande årsredovisning som vår omarbetade hemsida. Den nya hemsidan beräknas vara färdig i samband med distributionen av årsredovisningen i mitten av mars. Nära 19 procent av tillgångarna onoterade Ratos tillgångar uppgår till drygt 9,3 miljarder kr. Drygt 1,7 miljarder kr är investerat utanför börsen samt i likvida medel och resterande del i noterade aktier. Andelen onoterat har därmed ökat från drygt 8 procent till ca 19 procent under året. På nästa sida återfinns uppgifter kring Ratos onoterade innehav, noterade intressebolag och de aktier vilka ingick i Kapitalförvaltningens portfölj den 30 december 1999. Aktiva Kapital Värde, Varav Värde Verksamhet 1 innehav - Mkr onotera per andel t Ratos- aktie ACE 100% 100 100 1 Flygfrakt Capona 47% 345 4 Hotellfastigheter Dahl 44% 562 562 7 VVS grossist Esselte 14% 307 4 Kontorsvaror Scandic 25% 1 233 15 Hotell operatör Hotels Förpackning, Superfos 33% 325 325 4 Aerosolfyllning, Industries Kemi-distributör Telia 9% 144 144 2 Mobiltelefoni- Overseas licenser Telelogic 20% 729 9 Programvaruutveckli ng Kapitalförval Antal tning aktier Astra Zeneca 550.000 198 2 Läkemedel Scania 1.347.3 413 5 Fordon 80 SEB 5.012.8 431 5 Bank 80 Skandia 4.650.0 1189 15 Livförsäkring 00 Stora Enso 3.900.0 567 7 Skog 00 Svedala 2.300.0 359 4 Verkstad 00 Swedish Match 14.953. 441 6 Konsument 000 Industri 264 264 3 Riskkapitalfonder Kapital Övriga 1403 43 18 Likvida medel och övrigt 314 314 4 SUMMA 9324 1752 115 1 Marknadsvärde för noterade innehav 1999-12-30, för övriga innehav bokförda värden i moderbolaget. Baserat på preliminära siffror. Mer information: www.ratos.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar