Organisationerna behöver flera män som frivilliga

​Frivilligverksamheten i Finland är hotad av att de aktiva är få och åldras. Social- och hälsoorganisationerna önskar i synnerhet flera män och unga vuxna som frivilliga. Detta framgår av RAY:s undersökning där man kartlade frivilligverksamhetens situation i Finland.

En dryg tredjedel av finländarna deltar aktivt i frivilligverksamhet. Många söker sig till organisationsarbete för att kunna hjälpa andra, erbjuda kamratstöd eller för att hitta nytt innehåll i vardagen i livets brytpunkter, såsom vid pensionering. Män och kvinnor motiveras dock av aningen olika saker.

– Män är framför allt intresserade av aktiviteter och social samvaro. De borde erbjudas möjlighet att göra något praktiskt, medan kvinnor däremot är motiverade av hjälpandet i sig, berättar Anne Birgitta Pessi, akademisk forskare.

Till exempel sjöräddningsverksamheten som fungerar som frivilligverksamhet i Finland lockar också en stor skara män.

Både män och kvinnor söker sociala kontakter, kamratstöd och samhörighet i frivilligarbetet. Organisationerna önskar för tillfället flera frivilliga i synnerhet till påverkansarbete, kapitalanskaffning, arrangering av evenemang, samt för kamratstöds- och stödpersonsverksamhet. För män skulle det finnas sysselsättning speciellt med personer i riskzonen för att bli utstötta.

Organisationernas andra oroskällor är resursbristen inom frivilligverksamhet, de ringa ekonomiska stöden från framför allt kommunerna, samt de orealistiska förväntningarna som den offentliga sektorn ställer på frivilligarbetet.

Däremot är en av dagens positiva och växande trender inom frivilligarbetet samhörighet och kamratstöd på nätet. De aktiva som har anslutit sig är mycket engagerade och satsar i medeltal 1–20 timmar i månaden på frivilligarbetet.

Info

  • Ungefär var tredje finländare (37 %) deltar i någon form av frivilligverksamhet.
  • Till frivilligverksamhet räknas en verksamhet som sker gratis och av egen vilja, som riktas utanför familje- och vänkretsen och är organiserad av en instans. 
  • I år får totalt 169 objekt RAY:s riktade verksamhetsunderstöd eller projektunderstöd för frivillig- och kamratverksamhet till ett belopp av cirka 16 miljoner euro. 204 organisationer får RAY:s allmänna understöd för sin basverksamhet till ett belopp av 64 miljoner.

Bakgrundsfakta om undersökningen

Anne Birgitta Pessi och Tomi Oravasaari 2010. ”Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä. Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta. (”I centrum av medborgarorganisationsverksamheten. En forskning i social- och hälsoorganisationernas frivilligverksamhet som understöds av RAY”.) Avustustoiminnan raportteja 23. RAY.

Publikationen på nätet: http://www.ray.fi/pasvenska/avustustoiminta/aineistopankki > Övriga publikationer. Den tryckta versionen kan beställas på avustus@ray.fi.

Undersökningen riktades till de organisationer (n=825) som fått RAY:s projekt- eller verksamhetsunderstöd år 2009. Materialet insamlades i början av år 2010 genom tre enkäter. Frivilligverksamheten som RAY stöder har inte tidigare utretts i en lika omfattande forskning.

Ytterligare information

  • Anne Birgitta Pessi, akademisk forskare, 041 544 3424
  • Hilppa Tervonen, beredningschef, 040 767 3130 

Penningautomatföreningen RAY bidrar till välfärden i Finland. Hela vinsten på över 400 miljoner euro går till social- och hälsovårdsorganisationernas arbete samt vård och rehabilitering av krigsveteraner. Närmare två miljoner finländare gör detta möjligt, därför att våra spel ger dem spänning och förströelse. RAY har ensamrätt att driva penningautomater och kasinospel. Verksamheten präglas av ansvar. www.ray.fi