Förskola med Raybaseds system för fastighetsstyrning blir förebild

Förskolan Vitsippan i Trollhättan har i ungefär ett år varit utrustat med Raybaseds trådlösa fastighetsstyrning. Den blir nu en förebild för andra verksamheter vad gäller arbetet med miljömedvetenhet, energibesparing och verksamhetsutveckling.

Det var i april 2016 som systemet installerades hos Vitsippan. Med hjälp av Raybaseds lösning skapades en komplett trådlös styrning av värme, ventilation och belysning. Tanken vara både att spara energi och att förenkla vardagen för såväl förskolans personal som driftansvariga på Trollhättans Tomt AB.

Systemet ger personalen möjlighet att via ett tryck på en surfplatta omedelbart styra både belysning - om det ska vara tänt, släckt eller neddimmat - och värme och ventilation. Samtidigt visas den aktuella energiförbrukningen såväl totalt som för den enskilda glödlampan tydligt och pedagogiskt på plattan. Tidigare var det mycket krångligare för personalen då de måste reglera alla element som är placerade i taket var för sig. För belysningen fanns det bara på eller av i enskilda rum.

Förutom de lite mer hårda vinsterna som installationen av Raybaseds system beräknas ge såsom cirka 30 procent lägre energiförbrukning, halverat antal ronderingar för fastighetsförvaltaren för att kontrollera att allt är som det ska och färre larmutryckningar har mjukare vinster och värden av installationen undersökts och konstaterats.

Bakom undersökningen står de båda forskarna fil. dr Marita Lundström och fil. dr Monica Orwehag vid Högskolan Väst. De har i en vetenskaplig studie undersökt systemets påverkan på verksamheten vid förskolan samt eventuella förändringar av personalens och barnens beteende.

Resultatet är mycket positivt då det visar att det nya systemet har ökat personalens och barnens medvetenhet vad gäller energibesparingar och förbrukning och arbetet för ett hållbart samhälle, men framförallt har systemet gett förbättringar för själva verksamheten.

I intervjuer berättar personalen att systemet har inneburit kvalitetsförbättringar i verksamheten som när de till exempel med en knapptryckning på plattan kan dimma ljuset till mysbelysning när det är dags för sagostund och sedan långsamt dimma ner än mer när det är dags att vila. Tidigare kunde de bara tända och släcka ljuset men nu kan de mycket enkelt reglera belysningen för att få bättre arbetsbelysning eller för att i vissa situationer dämpa belysningen. Många i personalen upplever även en större trygghet när de trådlöst kan styra var och när ljuset ska vara tänt, till exempel när de kommer till förskolan på morgonen.

Vad gäller beteendet så känner många i personalen stor tillfredsställelse att de genom att tydligt kunna se när de sparar energi bidra till att arbeta för ett hållbart samhälle. Systemet har till exempel lett till att energikrävande elinstallationer som stöveltorkar och värmeskåp bara är påslagna när de verkligen behövs.

Personalen berättar även att de med hjälp av det trådlösa systemet kommer att undervisa barnen i miljömedvetenhet. De kan på ett pedagogiskt sätt med hjälp av appen, som är kopplad till Raybaseds trådlösa fastighetsstyrningssystem, visa vad som händer med energiförbrukningen när olika åtgärder görs. Det passar mycket väl ihop med ett projekt kring vatten som genomförs på förskolan.

Marita Lundström och Monika Orwehags rapport om projekt Vitsippan ska utmynna i en vetenskaplig artikel. Rapporten och artikeln ska sedan användas pedagogiskt vid lärarutbildningar för att inspirera och lära andra hur man kan arbete med miljömedvetenhet såväl bland personal som barn och kanske även föräldrar. Förskolan Vitsippan blir alltså en förebild i de här sammanhangen.

Det här är väldigt inspirerande för oss på Raybased då det visar att vårt system har gjort att en unik och efterlängtad pusselbit fallit på plats. Vårt system är unikt eftersom det är en öppen plattform som kan integreras med samtliga standarder och protokoll för digitalisering av fastigheter. Det betyder att fastighetsägarens tidigare investeringar i automation inte bara kan utnyttjas utan också effektiviseras genom samverkan i ett distribuerat intelligent driftssystem. Det här blir väldigt tydligt med vår installation på Vitsippan.

Att det sedan även ger positiva effekter på den verksamhet som bedrivs i fastigheten såsom på förskolan Vitsippan gör oss än lyckligare.

Lennart Olving, VD Raybased


För ytterligare information

Lennart OlvingVD, Raybased AB (publ)                                    
Telefon: 0725 - 486 688                        
E-post: lennart.olving@raybased.com 
Lars Elmberg Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 - 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com 


Om Raybased
 

Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter. 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar