Kallelse till årsstämma Raybased AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktör för Raybased AB (publ), 556776-3213, kallar härmed till årsstämma fredagen den 2 mars 2018 kl. 14.00

Plats: SCANDIC SWANIA, Storgatan 47–49, Trollhättan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 februari 2018 dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 26 februari 2018 under adress Raybased AB, A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda eller per telefon 0520-423444 alt. via mail info@raybased.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas samtidigt. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall dagtecknad fullmakt insändas i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.raybased.com

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att utöva sin rösträtt på årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 23 februari 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor
 16. Principer för tillsättande av valberedning
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen, att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
 18. Beslut om emission av 150 000 teckningsoptioner.
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, att vidta de formella ändringar i beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket
 20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut för punkt 12 till 16 bifogas i Bilaga.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen, att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt.

Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Punkt 18. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 150 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB, i enlighet med nedanstående förslag.

 1. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande 0,15 SEK. Priset har beräknats enligt Black&Scholes modell. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Raybased AB. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 22 500 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde för aktier i bolaget består). Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas senast 1 vecka efter tilldelning, dock senast den 5 oktober 2018.
 2. Styrelsen beslutar om fördelning av teckningsoptioner och rätt att teckna teckningsoptioner vilket kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyckelpersoner som är väsentliga för bolagets långsiktiga värdetillväxt skall prioriteras.
  Fördelning VD och nyckelpersoner: 75,000 optioner Övriga: Fördelas efter styrelsens beslut
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 september 2018. Styrelsen bemyndigas att kunna förlänga teckningstiden vid behov.
 4. Teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket och ska ge möjlighet att teckna aktier under december 2019.
 5. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 45 kronor per aktie.
 6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
 7. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.
 8. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt; Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Raybased AB önskar att fortsätta med ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

Utspädningseffekt Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet utestående aktier i bolaget att öka med 150 000 aktier (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett

enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionsprogrammet). Dessa aktier utgör ca 2 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga aktier.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 17 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 18 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

I bolaget finns sammanlagt 7 956 960 aktier respektive röster (före under januari avslutat teckningsoptionsprogram). Samtliga aktier i bolaget äger lika rätt.

Fullständiga villkor för tidigare utgivna och nu föreslagit teckningsoptionsprogram finns tillgängligt hos Bolaget.

Fullmaktsformulär kan rekvireras från Bolaget,

Bolagets årsredovisning för 2017 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.raybased.com från den 2 februari 2018. Handlingarna kan också rekvireras från Bolagets adress enligt ovan.

Mer information lämnas av

Lennart Olving,
VD Raybased AB
tel: 0725-486688
mail: lennart.olving@raybased.com

Bilaga

Valberedningen för Raybased AB

I samband med Årsstämman för Raybased AB den 2 mars 2018, ber härmed undertecknad att få anföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2017.

Valberedningen sammansättning

Valberedningen har fram till dags dato bestått av
Lars Elmberg
Gun Louise Hogmalm
Jan Ryderstam

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende

Punkt 12 Fastställande av antal styrelseledamöter
Valberedningens förslag till beslut för punkt 12 kommer att delges i god tid före stämman genom pressmeddelande som också hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Punkt 13   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 • Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med sammanlagt 6 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
 • Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14   Val av styrelse

Valberedningens förslag till beslut för punkt 14 kommer att delges i god tid före stämman genom pressmeddelande som också hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Punkt 15   Val av revisorer och revisorssuppleanter

Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson.

Punkt 16 Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 fattar beslut enligt följande om inrättande av valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman kontaktar de två största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. De två största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsåg ledamoten erbjudas att utse en ny representant till ledamot. Om denna aktieägare väljer att avstå från sådan rätt övergår rätten till den aktieägare som, efter denna aktieägare, har det största aktieägandet och som inte har utsett annan representant till ledamot. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet skall på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.

Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt.

Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av årsstämman. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen.

Göteborg den 2 februari 2018

På uppdrag av valberedningen
Lars Elmberg

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar