Komplettering till emissionsmemorandum

Denna information skall läsas som en del av nu aktuellt emissionsmemorandum. Informationen består av förtydligande marknadsinformation samt uppgifter om bolagets aktuella offertläge. Raybased har också uppdaterat den information som presenterades i en blogg 2016-12-15 med nu aktuell information.

Potentiell marknad i Sverige

Raybased har tagit fram en bedömning över hur en potentiell marknad i ett framgångsrikt scenario i Sverige skulle kunna se ut. Utfallet är således ingen prognos eller budget för Raybased.  

Marknaden är uppdelad på kommersiella fastigheter, om ca 400 miljoner kvm, och privata hushåll, om ca 4,7 miljoner st. Bedömningen är inte kopplad till någon budget hos Raybased utan skall ses som en vägledning för Raybaseds fortsatta tillväxtmöjlighet. I kalkylen har antagits att det finns 200 000 kommersiella fastigheter. Antal enheter (olika komponenter från Raybased) är för kommersiella fastigheter 0,3 st. per kvm, för lägenheter 45 st. enheter och för villor 100 st. enheter. Detta innebär att den totala marknaden i antagandet för Sverige blir 435 miljoner enheter fördelat på grupperna kommersiella fastigheter 120 miljoner och privata hushåll 315 miljoner. Raybased har antagit att marknadsandelen i procent som konverteras är 0,01% – 2017; 0,05% – 2018; 0,5% – 2019; 1% – 2020; 2% – 2021 och 4% – 2022. Ihop med övriga uppskattningar ger det en potentiell omsättning för marknaden för 2017 på 38 MSEK och för 2018 på 192 MSEK i övrigt se diagram nedan.

Slutsatsen blir att marknaden är stor och under mycket stark tillväxt, vilket kommer att påverka Raybaseds fortsatta expansion.

Diagrammet visar den uppskattade, totala marknaden i Sverige, som utgör mindre än 1% av världsmarknaden.

(Se diagram i bifogad pdf-fil).


Exempel på förhandlingar om installationer och testinstallationer som pågår;

1.             Privat fastighetsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Bolaget äger och förvaltar ett stort bestånd av hyreslägenheter och finns i större delen av Sverige.
Avslut: väntas löpande 2017 och framåt med början Q2-2017.

2.             Institutionell ägare med ett av Sveriges största fastighetsbestånd.
Bolaget förvaltar närmare 1 miljon kvm varav merparten är kontor.
Avslut: väntas löpande 2017 och framåt med början Q2-2017.

3.             Offentlig fastighetsägare, bolaget är ett av landets största fastighetsbolag och
förvaltar mer än 3 miljoner kvm.
Avslut: väntas löpande 2017 och framåt med början Q2-2017.

4.             Övriga projekt i portföljen omfattar bland annat datalabb, solcellsanläggning, anpassat boende, andra offentliga fastighetsägare och kommunala driftsbolag
Avslut: väntas med början 2017

Ovanstående affärsdialoger har i nuläget resulterat i offerter motsvarande ca 10 MSEK varav merparten återfinns under punkt 1–3. Några av dessa offerter har redan resulterat i ordrar som kommunicerats i delårsrapport 1 – 2017, och leveranser har inletts under innevarande rapportperiod. För de ekonomiska utfallen från dessa hänvisas till Bolagets kommande ekonomiska rapportering.

Mer Information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725 – 486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com
Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 JUNI 2017. 

Om Raybased
Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar