Raybased får stöd med 5,5 miljoner kronor från Energimyndigheten

För att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering genom fastighetsautomation i kommersiella fastigheter har Energimyndigheten beviljat Raybased AB stöd 5,5 miljoner kronor för att vidareutveckla och demonstrera det trådlösa system som företaget arbetar med. Systemet kan hjälpa fastighetsägare att nå lägre energianvändning, minskade driftskostnader och bidrar till ökad komfort.

-          Vår förhoppning är att det kostnadseffektiva system som Raybased utvecklar ökar intresset för att inkludera byggnadens samtliga delsystem i fastighetsautomationen. Vi vill förenkla för kommersiella fastighetsägare att utnyttja den potential som finns till minskad energianvändning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Vidareutvecklingen och demonstrationen av effekterna ska utföras genom en installation i en förskola i Trollhättan. Företaget ska också inom ramen för projektet utveckla och etablera en affärsmodell som gör det möjligt att storskaligt föra ut systemet på marknaden.

Stödet från Statens energimyndighet är i form av bidrag med royaltyåtagande med högst 5 487 202 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet ”Kostnadseffektivt system för att enkelt skapa Smarta Fastigheter” under tiden 2015-11-03 - 2017-03-30. Beslutet fattas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Raybased ska till Energimyndigheten erlägga royalty årsvis i efterskott motsvarande 3% av Raybased's nettoomsättning. Raybased's royaltyåtagande ska uppgå till högst 120% av det beviljade stödet. Löptiden för royaltyåtagandet är tio år. När royaltyåtagande uppgått till 120% alternativt löptiden gått ut anses stödet vara återbetalt. Den första royaltybetalningen sker för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter beslutstillfället. Raybased betalar därefter royalty för de nio närmast efterföljande räkenskapsåren. Därefter upphör royaltyåtagandet.

-          Vi är mycket glada över det positiva beskedet från Statens Energimyndighet. För Raybased innebär beskedet att vi har fått ett bevis på att vårt system uppfyller Energimyndighetens höga krav på funktionalitet och kvalitet. Beskedet ger oss möjlighet att accelerera vår utveckling av systemet för en mycket större marknad, säger Lars Granbom, VD Raybased AB.

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 070-319 65 30
E-post: lars.granbom@raybased.com

Om bolaget
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar