Valberedningens förslag inför Raybased AB:s årsstämma

I samband med Årsstämman för Raybased AB den 2 mars 2018, ber härmed Valberedningen att få framföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2017.

Valberedningen sammansättning

 

Valberedningen har fram till dags dato bestått av:
Lars Elmberg

Gun Louise Hogmalm Ryderstam

Jan Ryderstam

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende

Punkt 12 - Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår

 •  Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 13 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 •  Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat och utgå med sammanlagt      

6 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

 •  Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14 - Val av styrelse

 •  Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa

årsstämma utgöra bolagets styrelse.

Lars Elmberg (Omval ledamot)

Anders Björling (Omval ledamot)

Lennart Olving (Omval ledamot)

Jan R Nilsson (Nyval ledamot) *

Klas Gustafsson (Nyval ledamot) *

Valberedningen förslår att styrelsen inom sig utser ordförande.

Punkt 15 - Val av revisorer och revisorssuppleanter

Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson.

Punkt 16 - Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 fattar beslut enligt följande om inrättande av valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman kontaktar de två största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. De två största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsåg ledamoten erbjudas att utse en ny representant till ledamot. Om denna aktieägare väljer att avstå från sådan rätt övergår rätten till den aktieägare som, efter denna aktieägare, har det största aktieägandet och som inte har utsett annan representant till ledamot. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.
 

Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet skall på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.

Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt.

Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av årsstämman. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen.

Göteborg den 2 februari 2018

På uppdrag av valberedningen
Lars Elmberg

* Presentation av de personer som föreslås till nyval

Jan R Nilsson,
Född 1956.                                        

Utbildning:
Jan studerade först Teknisk Fysik och senare Maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola med en Major i Projektledning av utvecklingsprojekt och tog Civilingenjörsexamen 1983.
 


Tidigare erfarenheter
Affärsansvarig för affärsområdet Teknik, Tjänster och Lego vid Saab Flygdivisionen och instrumentell i utvecklingen av affärsmodeller för know-how överföring.

Omfattande erfarenhet av ledande befattning inom sälj- och marknadsföring från bl.a. Securitas Teknik, Electrolux Fermentation, Boda Nova och Merrild.

Egen konsultverksamhet med focus på Tillväxt, Start-up and ”Turn around ” management.

Exekutiv erfarenhet
VD för Korroterm AB, Franchise Direktör för Securitas Direct/Verisure och för samma firma VD för respektive Norge, Belgien, Holland och Danmark under 12 år, där Jan gjorde omfattande ”re-engineering ” av såväl organisation som affärsmodeller inriktat på hög tillväxt och lönsamhet samt marknadsledande position.


Styrelseerfarenhet
Tidigare Styrelseordförande i Scalea AB och Pila Pharma AB
Tidigare Styrelsemedlem i Texas Onshore AB, NFO Drives AB (publ).
Nuvarande Styrelsemedlem i Effekta Safety Group AB samt Cardell Consulting

Se även: https://www.linkedin.com/in/jan-roger-nilsson-a2804a54/

Klas Gustafsson, Född 1966

                                                                  

Utbildning

Warwick Business School, MBA, 2001

Uppsala Universitet, Civilekonom, 1991

Tidigare erfarenheter

Klas har omfattande erfarenhet från såväl styrelsearbete som investeringsverksamhet.

Exekutiv erfarenhet

General Partner på Sustainable Technologies Fund (sedan 2008)

Klas har mer än 20 års erfarenhet från investeringsverksamhet i tillväxtbolag. Innan Sustainable Technologies har Klas b.la arbetat på AB Traction, Northzone Ventures, Telia Business Innovation och ALMI Företagspartner.

Styrelseerfarenhet

Aktuella uppdrag

 •  Styreleordförande i Greenely AB (digital start-up inom energiområdet)
 •  Styrelseorförande i Havgul Clean Energy AB (energisektorn)
 •  Styrelseordförande i Triventus AB (energisektorn)
 •  Styrelseordförande i Green Cloud Energy AB (start-up inom energiområdet)
 •  Sustainable Technology Partners Nordic AB
 •  ST Associates AB
 •  Veritus AB
 •  Veritus Venture AB
 •  Frontier New Energy AB

Klas har även suttit i styrelsen i börsnoterade företag som Academedia, Biophausia och Nordic Camping. Sammanlagt har Klas erfarenhet från mer än 20 styrelseuppdrag.

Se även: https://www.linkedin.com/in/klas-gustafsson-97b1841/
 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar