Delårsrapport januari - september 2001

ReadSoft konsoliderar Delårsrapport januari - september 2001 ·Omsättningen för årets första nio månader ökade med 14 % till 204,7 (179,7) Mkr ·Resultat efter finansnetto för perioden januari - september -72,1 (-10,4) Mkr ·Omsättningen för tredje kvartalet blev 59,8 (62,2) Mkr ·Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet -33,1 (-5,3)Mkr ·Likvida medel uppgick till 47,5 (125,9) Mkr, inklusive checkkredit ·Ett besparingsprogram inleddes med syfte att minska kostnaderna med 60 - 80 Mkr på årsbasis ·Större order erhölls bl a från Tesco, MJ Gleeson Group,skattemyndigheten i Litauen samt folkräkningsprojekt i Argentina ·Efter rapportperioden tecknades ett globalt samarbetsavtal med Intentia ·Avtal tecknat i oktober 2001 med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB som ger ReadSoft möjlighet att emittera aktier och/eller konvertibler upp till ett värde av 50 Mkr i poster om 10-20 Mkr · VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Ett omfattande besparingsprogram inleddes som syftar till en personalminskning med 80 tjänster, varav ca 35 i Sverige. Försäljningsorganisationen berörs endast marginellt av neddragningarna. Åtgärderna är nödvändiga för att anpassa ReadSofts kostnader till en vikande konjunktur och lägre tillväxt än planerat. Sänkta personalkostnader och andra besparingar förväntas ge 60-80 Mkr i minskade kostnader per år. Besparingarna under fjärde kvartalet beräknas bli 12-15 Mkr. Kostnaden för att genomföra besparingsprogrammet beräknas uppgå till 8-10 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalet i år. En betydande del av personalminskningen är genomförd och det som återstår beräknas vara klart under november. Under perioden fortsatte försäljningen av produkten INVOICES att växa. Bland tredje kvartalets kunder återfinns det engelska byggföretaget MJ Gleeson Group som investerade i programvaran för att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor. Ordern är inledningsvis värd 1,2 Mkr. Vad gäller produkten FORMS så gjorde Englands största livsmedelskedja, Tesco, en betydande investering i programvaran. Hanteringen av 250 000 fraktsedlar i månaden från 692 butiker ska automatiseras. Under sommaren sålde ReadSoft även FORMS för att hantera ännu en omfattande folkräkning. Denna gång gäller det folkräkning i Argentina där information om landets 37 miljoner invånare ska fångas, tolkas och verifieras. Initialt är ordern värd 2 Mkr. ReadSofts första order i Litauen undertecknades med den litauiska skattemyndigheten som ska använda programvaran för att läsa 40 000 skatte- och momsdeklarationer varje månad. Efter rapportperioden undertecknade ReadSoft ett globalt samarbetsavtal med Intentia angående INVOICES. Intentia, en av världens ledande ERP leverantörer, kommer att sälja INVOICES tillsammans med affärsdatasystemet Movex i sitt världsomspännande distributionsnät. Intentia kallar lösningen Movex ADC (Automatic Data Capture) och bedömer att hela 30 procent av kunderna inom fyra år ska köpa systemet. För ReadSoft skulle en sådan utveckling innebära en försäljning motsvarande flera hundra miljoner kronor i intäkter. OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 59,8 (62,2) Mkr, en minskning med 4 procent. Resultatet för kvartalet blev -33,1 (-5,3) Mkr, vilket innebär en vinstmarginal på -55,4 (-8,5) procent. Bolagets försäljning på exportmarknaderna utanför Skandinavien under det tredje kvartalet var 43,0 (50,7) Mkr. Försäljningen i Skandinavien ökade med 46 procent och uppgick till 16,8 (11,5) Mkr. Licensintäkterna, som utgör avgifter för rätten att använda vår programvara, uppgick under tredje kvartalet till 20,3 (26,4) Mkr, vilket utgör 34 (42) procent av de totala intäkterna. Av kvartalets licensintäkter svarade FORMS för 63 (86) procent och INVOICES för 37 (14) procent. Serviceintäkterna är årligen återkommande intäkter från serviceavtal och uppgick till 14,6 (10,6) Mkr för kvartalet. Till detta kommer intäkter för utbildning och kundspecifik utveckling om 10,8 (12,5) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick under kvartalet till 8,4 (8,3) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 5,7 (4,4) Mkr. OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER Perioden januari - september innebar en omsättningstillväxt på 14 procent jämfört med samma period i fjol. Omsättningen uppgick till 204,7 (179,7) Mkr och resultatet efter finansnetto till -72,1 (-10,4) Mkr. Vinstmarginalen för perioden var -35,2 (-5,8) procent. Mätt på rullande 12 månader har omsättningen ökat med 33 procent till 316,6 (238,9) Mkr och vinstmarginalen blev -16,2 (-3,8) procent. Försäljning under de första nio månaderna på exportmarknaderna utanför Skandinavien var 152,9 (145,3) Mkr, en ökning med 5 procent. I Skandinavien ökade försäljningen med 51 procent och uppgick till 51,8 (34,4) Mkr. Licensintäkterna under perioden januari - september uppgick till 87,0 (82,6) Mkr och utgör 43 (46) procent av de totala intäkterna. Av dessa licensintäkter svarade FORMS för 73 (88) procent och INVOICES för 27 (12) procent. Serviceintäkterna för perioden uppgick till 44,6 (29,2) Mkr. Intäkterna för utbildning och kundspecifik utveckling var 28,8 (28,0) Mkr. Försäljningen av hårdvara uppgick till 31,2 (26,7) Mkr. Övriga intäkter var 13,1 (13,2) Mkr. PERSONALUTVECKLING Antalet anställda 30 september 2001 var 348 (241) personer, vilket innebär en ökning med 18 personer jämfört med 30 juni, då antalet anställda var 330*. Dessa anställningar genomfördes samtliga innan anställningsstopp infördes i augusti. Efter besparingsplanens genomförande beräknas antalet anställda uppgå till ca 270. INVESTERINGAR Periodens investeringar uppgår till 11,4 (6,0) Mkr och utgörs av anskaffning av dator-, kontors- och mässutrustning. Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 2,8 (1,6) Mkr. Samtliga kostnader för produktutveckling under perioden har löpande belastat periodens resultat. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick per 30 september till 47,5 (125,9) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 36,0 (21,0) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 september till 49,3 (57,5) procent. Vid årets ingång var soliditeten 60,1 procent. ReadSoft AB och Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB har ingått ett avtal som ger ReadSoft möjlighet att under en treårsperiod emittera aktier och/eller konvertibler upp till ett värde av 50 Mkr, om så skulle bedömas erforderligt. ReadSofts styrelse kan vid behov avropa ett antal nyemissioner inom intervallet 10-20 Mkr vardera under perioden. Vid avrop kommer Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB att teckna de nyemitterade aktierna och/eller konvertiblerna. Avtalet förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som planeras att hållas den 12 november 2001. AKTIEÄGARINFORMATION Antalet aktieägare vid periodens slut var 7 168 (5 118). Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska institutioner 47 (49) procent, bolagets grundare 30 (31) procent och övriga, inklusive personal, 23 (20) procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 81 (75) procent och utländska aktieägare 19 (25) procent av det totala aktiekapitalet. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning för årets första nio månader, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 66,7 (64,9) Mkr. Resultat efter finansiella poster var -34,4 (-8,6) Mkr. Investeringar i moderbolaget har gjorts med 6,4 (3,1) Mkr. Vid periodens utgång uppgick likviditeten till 24,3 (100,0) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 30,0 (15,0) Mkr. Det egna kapitalet var 130,6 (132,6) Mkr, vilket ger en soliditet om 82,1 (74,2) procent. *Antalet anställda för kvartal två korrigerat pga tidigare fel angiven uppgift. PRODUKTER Produktkonceptet e-capture erbjuder en totallösning för automatiserad datafångst. Med e-capture avses den teknologi där information från papper, fax, webb, e-mail, och andra media automatiskt fångas, tolkas och presenteras som enhetlig information avsedd för en kunds mottagande datasystem. ReadSofts produkter FORMS och INVOICES underlättar i allt högre utsträckning datafångsten på företag och myndigheter över hela världen. Programvarorna ger kunderna möjligheter att minska kostnaderna och automatisera sin datafångst oavsett om informationen finns på ett pappersdokument eller ett elektroniskt dokument. Med ReadSofts lösningar kan kunderna bygga upp ett enhetligt system med ett gemensamt regelverk för hur informationen skall fångas och hanteras. FRAMTIDSUTSIKTER Tredje kvartalet blev som tidigare meddelats betydligt sämre än vad som kunde förutses. Perioden har bl a påverkats av den negativa omvärldsutvecklingen. Mot bakgrund av årets förluster och den osäkra marknadsutvecklingen beslutades därför om att genomföra ett omfattande besparingsprogram, vilket skapar förutsättningar för att nå ett positivt kassaflöde och resultat för år 2002. Avtalet med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB innebär en möjlighet till ytterligare finansiering om så skulle bedömas erforderligt. ReadSoft ges härmed möjlighet att under en treårsperiod emittera aktier och/eller konvertibler upp till ett värde av 50 Mkr. Bolagets produkter kan i många fall ge kraftigt minskade kostnader inom en organisation och det bör ge goda affärsmöjligheter även i en lågkonjunktur. Försäljningen av ReadSofts INVOICE produkt ökar kraftigt trots marknadsläget. I Sverige där vi nu sedan 1999 har arbetat med att etablera ett partnernät har försäljningen av INVOICES licenser vuxit med 73 procent så här långt i år och vi arbetar intensivt med att etablera oss på motsvarande sätt internationellt. Med en plan som anpassats till marknadsläget kommer ReadSoft att kunna utvecklas gynnsamt framöver och nå uppsatta mål för lönsamhet och tillväxt. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLE · Bokslutskommuniké 2001 presenteras 18 februari 2002 · Årsredovisning 2001 presenteras i april 2002 För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller informationschef Olof Engvall på 0708 - 37 66 70. Besök dessutom gärna www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01280/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01280/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar