Kallelse till extra bolagsstämma i ReadSoft

Kallelse till extra bolagsstämma i ReadSoft Extra bolagsstämma äger rum måndagen den 12 november klockan 10.00 på ReadSofts huvudkontor i Helsingborg, S. Kyrkogatan 4. Bolagsstämman har att ta ställning till styrelsens förslag till en emissionsram. Se bifogad kallelse som kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet måndagen den 29 oktober. Aktieägarna i ReadSoft AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2001, klockan 10.00 på ReadSofts huvudkontor på S. Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg. Anmälan m.m. För att äga rätt att deltaga i förhandlingar på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 november 2001, dels senast onsdagen den 7 november 2001, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress ReadSoft AB, S. Kyrkogatan 4 eller per telefon 042-490 21 00 eller fax 042-490 21 20, via e-post info@readsoft.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- /organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt bör uppgift om eventuella biträden lämnas. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd per fredagen den 2 november 2001, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Ombud m.m. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning. 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av konvertibla skuldebrev och emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. 9. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut Bakgrund. Bolaget har ingått ett finansieringsavtal ("Avtalet") med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ("H&Q"). Avtalet består av en rätt för Bolaget att begära att H&Q under vissa förutsättningar skall teckna aktier av serie B och/eller konvertibla skuldebrev samt skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Enligt Avtalet har H&Q åtagit sig att efter bolagets avrop under en treårsperiod teckna aktier av serie B och/eller konvertibla skuldebrev upp till ett belopp om sammanlagt 50 miljoner kronor. Avropen skall vardera uppgå till mellan 10 och 20 miljoner kronor. Avrop kan ske med minst 30 börsdagars mellanrum. Teckningskursen för aktierna skall vara det högsta värdet av 60 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under de tre börsdagar som föregår avropet och genomsnittet av de tre lägsta volymvägda dagskurserna under 25 börsdagar efter avropet. Vidare skall H&Q för varje avrop teckna skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter. Teckningskursen för optionsrätterna skall vara 120 procent av teckningskursen för aktierna i avropet. H&Q erhåller vid avtalets ingående 425.000 optionsrätter, med en teckningskurs motsvarande 110 procent av den volymvägda medelkursen för bolagets aktier under de tre handelsdagar som följer omedelbart efter offentliggörandet av Avtalet. Samtliga optionsrätter har en löptid på tre år. Styrelsens förslag enligt punkt 7 och 8 i dagordningen utgör ett led i att uppfylla villkoren för Avtalet. Syftet med Avtalet är att skapa ett för bolaget lämpligt finansieringsinstrument. Härutöver avses det föreslagna bemyndigandet även kunna användas i samband med genomförande av förvärv eller anskaffande av kapital, såväl med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, om och när styrelsen så finner lämpligt. Mot bakgrund av det nämnda föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar nedanstående beslut. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om godkännande av styrelsens beslut den 25 oktober 2001 om emission av ett skuldebrev om nominellt 100 kronor förenat med 425.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget om nominellt 10 öre. Enligt beslutet får Bolagets aktiekapital vid utnyttjande av optionsrätterna ökas med högst 42.500 kronor. Skuldebrevet, som löper med fem procents årlig ränta, emitterades till nominellt belopp och tecknades av H&Q, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Anmälan om nyteckning av aktier kan äga rum under tiden från och med dagen för registrering av emissionen hos Patent- och registreringsverket till och med dagen tre år efter detta datum. Teckningskursen per aktie skall motsvara 110 procent av det aritmetiska medelvärdet av de volymviktade genomsnittspriserna för Bolagets aktie av serie B på Stockholmsbörsen under de tre handelsdagar som följer omedelbart efter offentliggörandet av Avtalet avrundat nedåt till närmaste jämna tio öre. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av konvertibla skuldebrev och emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning (punkt 8). Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie B, envar aktie om nominellt 10 öre, emission av konvertibla skuldebrev samt om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Bolagets aktiekapital får genom utnyttjande av emissionsbemyndigandet ökas med högst 600.000 kronor. Med det föreslagna bemyndigandet upphävs styrelsens tidigare beviljade emissionsbemyndigande. De nya aktierna, konvertibla skuldebreven och skuldebreven förenade med optionsrätter till nyteckning skall emitteras på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna och de konvertibla skuldebreven skall kunna ske med pengar eller med apport eller kvittning enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovannämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är dels att Bolaget skall kunna utnyttja sin rätt enligt Avtalet, dels att Bolaget med hänsyn till dess utveckling kan behöva tillföras externt kapital, dels att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot kontant betalning eller mot betalning i aktier och/eller aktierelaterade finansiella instrument eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, dels, slutligen, att nyemission mot fordringskvittning kan förbättra Bolagets likviditet och soliditet. * * * Styrelsens fullständiga förslag om emissionsbemyndigande kommer, jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 3 § aktiebolagslagen, från och med måndagen den 5 november 2001 att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Helsingborg i oktober 2001 ReadSoft AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag" ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01350/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01350/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar