Kommuniké från ReadSoft AB:s årsstämma 2013


I sitt stämmoanförande konstaterade ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg att 2012 var ett mycket starkt tillväxtår för ReadSoft där bolagets omsättning aldrig varit större. ReadSofts totala omsättning växte med 18% trots att 2012 var ett år med fortsatt global makroekonomisk instabilitet och turbulens. Licensförsäljningen förbättrades även den tvåsiffrigt och växte med 12% under 2012. Den starka försäljnings- och licenstillväxten visar att ReadSoft stärker sin ledande position i branschen och tar marknadsandelar.
I början av 2012 förvärvades det tyska bolaget foxray AG, en teknologiledande leverantör av plattformar och lösningar för automatisering av affärsprocesser, som förstärkte ReadSofts erbjudande mot BPA-marknaden (Business Process Automation) och mot den storskaliga automatiseringsmarknaden. 
EBITDA-resultatet var positivt men påverkat av den svaga resultatmässiga inledningen av 2012 där engångs- och integrationskostnader togs i samband med förvärvet av foxray. Per Åkerberg konstaterade även att ReadSofts kassaflöde är fortsatt starkt och att de flesta av ReadSofts dotterbolag bidrog positivt till koncernens tillväxt och resultat.
Under 2012 arbetades bolagets nya strategier fram och en ny organisation skapades. Den nya organisationen innebar, bland annat, att bolagets 17 dotterbolag delades in i fyra regioner, att de fem utvecklingslabben slogs samman till två och att en ny koncernledning bildades.
Under 2012 gjorde ReadSoft bolagets största affär, värd 22,5 MSEK, genom tiderna med ett ledande brittiskt finansinstitut. På produktsidan hade ReadSoft Online, bolagets molnbaserade lösning, en kraftig tillväxt och överträffade ReadSofts interna försäljningsmål.

Per Åkerberg redogjorde även för det första kvartalet 2013 och beskrev ett kvartal med blandat utfall. Han konstaterade att ReadSofts tillväxtkurva fortsätter att peka uppåt och att omsättningstillväxten ökade i lokala valutor med 8% jämfört med samma period föregående år. ReadSofts licenstillväxt är också fortsatt stark och ökade med 21% i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. 
Han konstaterade vidare att bolagets konsultverksamhet hade ett sämre kvartal med ett antal kunder som sköt på planerade projekt och nya ordrar, vilket påverkade EBITDA-resultatet under kvartalet. Han hyser goda förhoppningar om att kunna få ta del av dessa affärer under kommande kvartal. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. 
Under kvartalet omorganiserades försäljningsorganisationen för ReadSofts workflowprodukt för Oracle och ett dedikerat team som enbart säljer denna produkt finns nu på global basis. Denna förändring har varit positiv och tillväxten har förbättrats. På produktsidan lanserades ReadSoft Online integrerad med Microsoft Dynamics AX och ReadSofts molnlösning är den enda i sitt slag som är integrerad med Windows Azure-plattformen. 
Per Åkerberg avslutade med att säga att bolaget står väl rustat för framtiden och kommer att fortsätta arbeta för tillväxt och med att prioritera att förbättra bolagets vinstmarginal.Vid dagens årsstämma fattades bland andra följande beslut:

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Göran E Larsson (ordf), Jan Andersson, Lars Appelstål, Lennart Pihl, Anna Söderblom, Håkan Valberg och Peter Gille omvaldes för en ny period. 

Val av revisor

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. 

Utdelning 

Årsstämman beslöt om utdelning med 0,60 kr per aktie med avstämningsdag den 30 april 2013.

Valberedning

Årsstämman beslöt att en valberedning skall tillsättas med uppgift att inför årsstämman 2014 arbeta fram bl. a förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna samt val av ny valberedning. Styrelsens ordförande skall bereda minst fyra av de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2013 att utse varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Konvertibelprogram

Årsstämman beslöt anta styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Programmet innebär att ett antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ReadSoft-koncernen kommer att erbjudas möjlighet att teckna konvertibler i ReadSoft AB. Programmet omfattar som mest 350 000 konvertibler där en konvertibel ger rätt för innehavaren att konvertera till en aktie av serie B i bolaget. Konvertering kan ske fr.o.m. den 14 juni 2016 t.o.m. den 25 november 2016. Konverteringskursen kommer att motsvara 125 procent av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie under mätperioden 26 april till 6 maj 2013. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med 35 000 kronor vilket innebär en utspädning om cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner 

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2014, besluta om nyemissioner av högst 3 200 000 aktier av serie B. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-25 kl 16:30.För mer information vänligen kontakta:  

ReadSoft AB                                                                                                         
Kristin Widjer, Bolagsjurist
Tel: 042 – 490 21 29 alt. 0733 – 37 86 79
E-mail: kristin.widjer@readsoft.com 
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications   
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.