ReadSofts styrelse föreslår beslut om emissioner vid bolagsstämma

ReadSofts styrelse föreslår beslut om emissioner vid bolagsstämma ReadSofts styrelse har beslutat att lägga fram följande förslag till bolagsstämman den 26 april. Förslag till beslut om fondemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital, vilket för närvarande uppgår till 935.442 kronor, med 1.870.884 kronor till 2.806.326 kronor genom fondemission, varvid bolagets aktieägare är berättigade att för varje gammal aktie erhålla två nya aktier av samma slag, envar aktie å nominellt 10 öre. Förslag till optionsprogram för bolagets personal Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med optionsrätt till nyteckning av sammanlagt 600.000 aktier av serie B (efter fondemission), envar aktie å nominellt 10 öre. Teckning av nya aktier med stöd av optionsrätterna kan äga rum fr.o.m. den 1 juni 2003 t.o.m. den 31 augusti 2003. Teckningskursen skall fastställas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och skall baseras på ett volymviktat genomsnitt av under en mätperiod noterade betalkurser enligt OM Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier i bolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen finner det angeläget att kunna erbjuda ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen ett incitament till långsiktigt engagemang i ReadSoft genom att ge dem möjlighet att i form av teckningsoptioner ta del av bolagets utveckling. Styrelsen bedömer den föreslagna emissionen vara till fördel för bolaget och aktieägarna. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet, förutsatt att omräkning enligt optionsvillkoren ej sker, att öka med högst 60.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning (efter fondemission samt efter full konvertering respektive nyteckning av redan utestående konvertibler och teckningsoptioner) med ca 1,8 procent av kapitalet och ca 1,4 procent av rösterna. Förslag till bemyndigande för styrelsen Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill ordinarie bolagsstämma 2001, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 450.000 kronor genom nyemissioner av högst 4.500.000 aktier av serie B, envar aktie å nominellt 10 öre. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall ha möjlighet att genomföra företagsförvärv genom att utge aktier i bolaget som betalning utan att först behöva inkalla en extra bolagsstämma. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, eller Kristina Kisthinios, Informationsansvarig Tel: 042-490 21 00 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tio dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar