Bolagsstämma i Realia

På dagens ordinarie bolagsstämma redogjorde VD Sven-Ane Friberg för ytterligare ett starkt år. Transaktioner under 1999 har uppgått till 2,7 miljarder kronor. Resultatet före skatt uppgick till 142 Mkr (37), en ökning med 283 procent. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag - om utdelning med 0,35 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 4 april 2000 och utdelning bedöms komma aktieägarna till del den 7 april. - om ändring av bolagsordningen vilket innebär (i) att aktiekapitalet skall vara lägst 550.000.000 kronor och högst 2.200.000.000 kronor; (ii) att ägare av A-aktier ges rätt att omvandla dessa till B-aktier (en mot en) i syfte att förbereda en avnotering av A-aktierna från börsen; (iii) att akties nominella belopp skall vara 75 kronor (s k omvänd split 1:10); (iv) i anledning av den ovan nämnda förslag skall gränserna för antal aktier av serie A respektive serie B ändras till högst 4.100.000 aktier av serie A och högst det antal aktier av serie B som motsvarar högsta tillåtna aktiekapital. - till bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget, innebärande i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut, varvid det fulla antalet aktier får avse aktier av serie B eller en kombination av aktier av serie A och B, dock får andelen förvärvade A-aktier (i förhållande till totala antalet A-aktier) aldrig överstiga andelen förvärvade B-aktier. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget eller till alla B-aktieägare i bolaget. Förvärv på OM Stockholmsbörsen skall ske till vid förvärvstillfället gällande börskurs, med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv genom erbjudande till aktieägarna eller till B-aktieägarna skall ske till en kurs motsvarande börskurs vid tiden för erbjudandet med en premie om högst 25 procent. Syftet med förslaget är att dels ge möjlighet att kontinuerligt justera bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. - till beslut att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen a) besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, b) överlåta förvärvade aktier i bolaget allt till ett totalt antal som motsvarar ett nominellt aktiebelopp om högst 150 miljoner kronor, varav upp till 30 miljoner kronor aktier av serie A. (Med beaktande av styrelsens förslag till omvänd split enligt (iii) ovan motsvarar bemyndigandet ett antal om högst 2.000.000 aktier, varav upp till 400.000 aktier av serie A). Omval till styrelsen gjordes av Rolf Nordström, Sven-Ane Friberg, Sune Jussil, Anders Lövgren, Claus Stenbaek och Bengt Wiberg. Bolagsstämman informerades om att arbetstagarorganisationen i Realia omvalt Lars-Åke Andersson till styrelserepresentant för de anställda. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Rolf Nordström till ordförande i styrelsen. Stockholm den 30 mars 2000 REALIA AB Styrelsen För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar