Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 *Periodens vinst före skatt, exklusive ränta på konvertibla vinstandelsbevis, uppgår till 102,2 (29,1) Mkr, en förbättring med 251 procent jämfört med motsvarande period 1998. *Vinster vid fastighetsförsäljningar uppgår till 16,8 (6,0) Mkr. *Hyresintäkterna uppgår till 481,0 (261,7) Mkr, vilket är en ökning med 84 procent. Uthyrningsbar yta är idag ca 1,1 miljon kvadratmeter. *Driftnettot uppgår till 258,1 (140,2) Mkr, vilket är en ökning med 84 procent. *Resultat per aktie är 1,08 (0,61) kr, en ökning med 77 procent. *Årets resultat före skatt beräknas uppgå till cirka 130 Mkr inklusive reavinster om 41 Mkr i hittills kontrakterade försäljningar, vilket motsvarar ett resultat per aktie om cirka 1,35 kronor. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef, tel 08-441 12 05 Resultat Periodens vinst före skatt, exklusive ränta på konvertibla vinstandelsbevis, uppgår till 102,2 (29,1) Mkr. I periodens vinst ingår reavinst med 16,8 (6,0) Mkr. Skattekostnaden uppgår till -10,7 (0) Mkr och uppkommer som en följd av de vinster som realiseras i samband med hittills kontrakterade fastighetsförsäljningar. Hyresintäkterna uppgår till 481,0 (261,7) Mkr. Driftnettot i fastighetsförvaltningen var 258,1 (140,2) Mkr. Resultatförbättringen jämfört med föregående år beror dels på att fastighetsinnehavet har fördubblats och dels på sänkt räntenivå. Förvärv och försäljningar Under året har följande förvärv och försäljningar genomförts. Förvärv och tecknade avtal under perioden - Vårberg Centrum, 25 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler belägna i sydvästra Stockholm. Köpeskilling 97,5 Mkr. Tillträde 1 mars. - 71 fastigheter i Mellansverige, 227 000 kvm varav 60 procent bostäder. Köpeskilling 885 Mkr. Tillträde 1 maj. - 29 fastigheter i Gävle/Sandviken, 71 000 kvm varar 20 procent bostäder. Köpeskilling 353 Mkr. Tillträde sker den 1 december. Försäljningar och tecknade avtal under perioden - kv Arbetaren 10 och 11 på Kungsholmen i Stockholm sålt till en bostadsrättsförening för 40 Mkr. Köparen tillträdde den 1 september. - 45 fastigheter i Umeå, Östersund och Sundsvall sålda för 335 Mkr. Uthyrningsbar yta 77 000 kvm varav 36 procent bostäder. Köparen tillträder den 1 december. Affärerna per 1 december bokförs i december. Försäljningen av den sista fastigheten i det holländska intressebolaget Edelmark har inbringat 5 Mkr. Avsikten är att även, så snart som möjligt, avyttra Realias enda helägda fastighet i Amsterdam. Händelser efter periodens utgång Avtal har träffats med NCC Fastigheter AB om förvärv av tio fastigheter i centrala Norrköping. Köpeskillingen uppgår till 224,5 Mkr. Förvärvet sker genom upptagande av lån och genom en riktad nyemission till NCC om 2.693.966 B-aktier. Avräkningskursen är 9,28 kronor per aktie. Tillträde ägde rum den 1 november. Den 21 oktober 1999 tecknades ett avtal med Wihlborgs Fastigheter AB som innebär att Realia avyttrar hela sitt fastighetsbestånd i Åstorp samt fyra industrifastigheter i Södertälje, en i Upplands-Väsby och en i Årsta, Stockholm. Fastigheternas uthyrningsbara yta är 114 000 kvadratmeter. Samtidigt förvärvar Realia fastigheter omfattande 71 000 kvadratmeter belägna i Landskrona, Gävle/Sandviken, Sundsvall samt på ytterligare fem orter i Mellansverige. Fastighetsvärdena i affären med Wihlborgs uppgår i det avyttrade beståndet till 410 Mkr och i det förvärvade beståndet till 217 Mkr. Affären beräknas ge en realisationsvinst om ca 14 Mkr. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick per den 30 september 1999 till 152,7 (83,9) Mkr varav spärrade medel 48 (0) Mkr. Den löpande verksamheten visar ett positivt kassaflöde på 107,6 (43,8) Mkr för årets första nio månader. Bokförda förvärv till och med kvartal tre 1999 har medfört en investering med 1 001 Mkr. Investeringar i egna fastigheter har gjorts med 35 Mkr. Fastigheter med ett bokfört värde på 23 Mkr har avyttrats för 40 Mkr. Under rapportperioden har genomförts en riktad apportemission om 13 Mkr och en nyemission till samtliga aktieägare med 112 Mkr. Det egna kapitalet har totalt ökat med 197,4 Mkr till 757,6 Mkr. Utdelning har skett med 14 Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 3 936,8 (2 887,3) Mkr, exklusive konvertibla vinstandelsbevis. Låneportföljen har en genomsnittlig räntesats om 5,2 procent, se tabell. Nya lån har tagits upp med 1 000 Mkr. Amorteringar har skett med 156 Mkr. Utsikter för år 1999 Årets resultat före skatt beräknas uppgå till cirka 130 Mkr inklusive reavinster om 41 Mkr i hittills kontrakterade försäljningar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar