Realia Delårsrapport

PRESSMEDDELANDE den 6 maj 1999 Resultatet för första kvartalet 1999 uppgår efter finansiella poster och rensat från jämförelse-störande poster till 10,9 (-1,4) Mkr. Hyresintäkterna uppgår till 141,6 (82,1) Mkr, vilket är en ökning med 72 procent. Prognosen för årets resultat justeras upp kraftigt till ca 100 Mkr före jämförelsestörande poster. Uthyrningsbar yta uppgår till ca 1.103.000 kvm efter fastighetsförvärv från Lundbergs per 1999-05-01. Eget kapital vid periodens slut, jämte genomförd nyemission under april/maj, uppgår till 910 Mkr. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef, tel 08-441 12 05 Resultat Periodens vinst exklusive ränta på konvertibla vinstandelsbevis uppgår till 9,8 (5,3) Mkr. I periodens vinst ingår jämförelsestörande poster med -0,9 (6,7) Mkr samt skatt med -0,2 (0) Mkr. Skattekostnaden är låg på grund av befintliga underskottsavdrag. Hyresintäkterna uppgick till 141,6 (82,1) Mkr. Driftnettot i fastighetsförvaltningen var 67,0 (36,5) Mkr. Realias starka expansion har inneburit att hyresintäkterna ökade med 72 procent jämfört med samma period 1998. Förvärv Vårberg Centrum, beläget ca 15 km sydväst om Stockholm City, har förvärvats under perioden med tillträde den 1 mars. Köpeskillingen var 97,5 Mkr. Förvärvspriset motsvarar en direktavkastning på minst 10 procent vid full uthyrning. Vårberg Centrum är en tomträtt med en total uthyrningsbar yta om knappt 25 000 kvm innehållande kontor, butiker, bostäder samt en tunnelbanestation. Förvärvet utgör ett bra komplement till de fastigheter Realia äger i Vårby Gård och ger därmed driftsfördelar. Den 24 februari tecknades kontrakt med L E Lundbergföretagen AB avseende förvärv av 71 fastigheter (55 förvaltningsobjekt) i Mellansverige för en köpeskilling om 885 Mkr jämte legala förvärvskostnader om cirka 30 Mkr. Tillträde skedde den 1 maj. Fastigheternas uthyrningsbara yta är cirka 227 000 kvm, varav bostäder utgör cirka 140 000 kvm. De kommersiella ytorna om cirka 87 000 kvm utgörs huvudsakligen av kontor och butiker. 60 procent av fastigheterna är belägna i Stockholm, Norrköping, Köping och Västervik. Hyresvärdet uppgår till cirka 160 Mkr varav hälften utgörs av bostäder. Förvärvet medför bland annat att ett regionkontor öppnas i Norrköping. Efter genomförda förvärv uppgår hyresintäkterna på årsbasis till cirka 720 Mkr. Den uthyrningsbara ytan är cirka 1 103 000 kvm och det bokförda värdet cirka 5 miljarder kronor. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick per den 31 mars 1999 till 59 (42) Mkr varav spärrade medel 5 (0) Mkr. Under perioden har en riktad apportemission om 22,5 Mkr till Weland Fastigheter AB genomförts i samband med förvärvet av Vårberg Centrum. Detta har skett i enlighet med av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen. Förvärvet har dessutom finansierats med upptagande av nytt lån och säljarrevers om tillsammans 75 Mkr. På ordinarie bolagsstämma i mars togs beslut om en nyemission med företräde för alla aktieägare, vilken blev fulltecknad och inbringade 119 Mkr före emissionskostnader. Emissionsvillkoren innebar att 2 gamla aktier i Realia gav rätt att teckna 1 ny aktie till en emissionskurs om 5 kronor per aktie. Räntebärande skulder uppgick den 31 mars till 3 153 (2 101) Mkr, exklusive konvertibla vinstandels-bevis. Låneportföljen har en genomsnittlig räntesats på 5,3 procent, se tabell. Eget kapital uppgick den 31 mars till 797,7 Mkr, inklusive konvertibla vinstandelsbevis. Inklusive nyemissionen uppgår eget kapital till 910 Mkr. Förvärvet från Lundbergs har finansierats med upptagande av nya lån samt säljarrevers om tillsammans 885 Mkr. Utsikter för 1999 jämte prognos Prognosen för året justeras upp till cirka 100 Mkr exklusive ränta på konvertibla vinstandelsbevis och rensat från jämförelsestörande poster. Ökningen beror på förbättrat driftnetto i det befintliga beståndet, förvärv under året samt lägre räntekostnader. Konvertibla vinstandelsbevis Nominellt belopp Bokfört värde Columna Fastigheter AB 290,8 230,6 Efter nyemission 1999-05-11 kan konvertering ske till B-aktier till kursen 10,90 kronor eller till A-aktier till kursen 13,10 kronor. Vid full konvertering till B-aktier resp A-aktier ökar antalet B-aktier med 26.676.972 eller A-aktier med 22.196.870. Konvertering till A-aktier får endast ske i sådan omfattning att antalet A-aktier i bolaget efter konvertering ej överstiger tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vinstandelsbevisen löper t o m den 31/12 2003 och räntan motsvarar den årlige utdelningen för Realias aktie t o m 31/12 2003 som om konvertering skett till B-aktie. Enligt skriftlig utfästelse kommer samtliga konvertibla vinstandelsbevis att konverteras till aktier senast 31/12 2003. INFORMATIONSTILLFÄLLEN 26 augusti 1999 Delårsrapport per 30 juni 1999 4 november 1999 Delårsrapport per 30 september 1999 17 februari 2000 Bokslutskommuniké för 1999 Stockholm den 6 maj 1999 Sven-Ane Friberg Verkställande direktör Granskning av delårsrapporten har ej skett av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00330/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00330/bit0002.doc

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar