Delårsrapport januari - september 2017

Juli – september 2017      

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 200 Mkr (1 138), en ökning med 5,5 %
 • EBITDA uppgick till 103 Mkr (144) motsvarande en EBITDA-marginal på 8,6 % (12,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17 Mkr (44)
 • Resultat efter skatt uppgick till -54 Mkr (12) motsvarande en resultatmarginal på -4,5 % (1,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,89 kr (0,14) före utspädning och -0,89 kr (0,14) efter utspädning
 • Recipharm har inlett ett samarbete med Roche.

Januari – september 2017                  

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 929 Mkr (3 346), en ökning med 17,4 %
 • EBITDA uppgick till 504 Mkr (520) motsvarande en EBITDA-marginal på 12,8 % (15,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 151 Mkr (263)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23 Mkr (121) motsvarande en resultatmarginal på 0,6 % (3,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 kr (2,13) före utspädning och 0,26 kr (2,13) efter utspädning
 • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,4)

Händelser efter balansdagen

 • Recipharm avvecklar två svenska tillverkningsanläggningar
NYCKELTAL Jul – sep Jan - sep Okt 16
– sep 17              
Helår
Mkr     2017      2016  Ändring
i %
    2017      2016    Ändring
i %
2017            2016
Nettoomsättning   1 200 1 138 +5,5 3 929 3 346 +17,4 5 262 4 678
EBITDA1/ 103 144 -28,5 504 520 -3,1 733 749
Rörelseresultat EBIT1/ -16,9 44,3 -138,2 151 263 -42,5 273 384
EBITDA-marginal (%)1/ 8,6 12,6 12,8 15,6 13,9 16,0
Resultat per aktie (kr)1/ -0,89 0,14 0,26 2,13 1,57 3,32
Avkastning på eget kapital (%)1/ 2,0 3,8 2,0 5,0
Eget kapital per aktie1/ 72,4 73,5 73,0 75,7
Soliditet (%)1/ 44,3 52,7 44,3 52,2
Nettoskuld1/ 3 252 1 867 3 252 1 894
Nettoskuld/Eget kapital1/ 0,7 0,4 0,7 0,4
Nettoskuld/EBITDA1/ 4,4 3,0 4,4 2,5

1/APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures), se finansiella definitioner på sida 23. 

Thomas Eldered, VD:  

Svårt kvartal, som väntat

” Vi fortsätter att genomföra våra fokuserade strategier för att nå våra övergripande mål. Mycket återstår att göra men vi ser mycket uppmuntrande affärshändelser och en god utveckling i den underliggande verksamheten. Resultatet för tredje kvartalet påverkades i vanlig ordning starkt av planerat underhåll och driftuppehåll i våra anläggningar. Till detta kommer effekten av de särskilda utmaningar vi aviserade i föregående delårsrapport samt underpresterande enheter i Sverige. Detta möter vi med kraftfulla åtgärder.

Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år. I rapporten för det andra kvartalet identifierade vi faktorer, huvudsakligen förseningar, med negativ inverkan på resultatet för resten av året. Detta fick till följd att vi bedömer att det blir utmanande att nå vårt övergripande mål för EBITDA-marginalen för innevarande år. Under kvartalet påverkades resultatet negativt fullt ut av dessa faktorer. Därutöver hade den svaga utvecklingen inom Solids & Others samt periodisering av order ytterligare negativ påverkan. På kort sikt ser vi därmed pressade marginaler och för kvartalet uppgick EBITDA-marginalen till 8,6 procent.

Det operativa kassaflödet för perioden påverkades positivt av minskat rörelsekapital och uppgick till 149 MSEK. Investeringar i utökad kapacitet och nya möjligheter utgjorde större delen av de totala investeringarna för kvartalet på 153 MSEK. Således finansierades nära hela investeringsprogrammet internt med operativt kassaflöde.

För att förbättra lönsamheten ökar vi fokus på synergier och på att minska vår exponering mot produkter med låga marginaler. Den föreslagna avvecklingen av tillverkningsanläggningarna i Stockholm och Höganäs och överföring av produktion till övriga anläggningar inom koncernen är ett viktigt steg i detta. Positiva effekter på EBITDA och EBITDA-marginal förväntas redan under 2018 och långsiktigt kommer vi att få en effektivare struktur samtidigt som vi eliminerar negativ EBITDA. Vi fortsätter att utforska ytterligare möjligheter att långsiktigt förbättra resursutnyttjandet och effektiviteten i vår sammantagna struktur.

En ytterligare viktig del av våra övergripande strategier utgörs av en konsolidering och samordning av vår utvecklingsverksamhet. Vi vill accelerera och effektivisera införandet av nya produkter från utvecklingsfasen till kommersiell produktion. För att åstadkomma detta ska vi bland annat öka utnyttjandet av vår indiska utvecklingsverksamhet. Vi utforskar också strategiska möjligheter för vissa av våra produkträttigheter och teknologier.

Det långsiktiga tillverkningsavtal vi träffade under kvartalet med Roche kommer att bidra till att vi når vårt övergripande försäljningsmål. Vår bedömning är att leveranserna startas med full volym från och med nästa år. Ambitionen är att gå vidare med liknande överenskommelser med andra kunder och vi ser goda möjligheter till detta under den närmaste tiden.

Konkret under det närmaste året kommer alla våra pågående expansionsinvesteringar att färdigställas och vi kommer att ta de nya kapaciteterna i kommersiell drift. Vi kommer att se positiva effekter från optimering och förändringar av vår anläggningsbas. Nya kontrakt, där det nya avtalet med Roche för närvarande är det största, kommer att bidra till tillväxt och lönsamhet. I Indien kommer vi successivt att implementera redan avtalade affärer och arbeta bort de förseningar vi sett under innevarande år. Slutligen kommer vi att organisera om vår utvecklingsverksamhet och optimera resursutnyttjandet vilket även det förväntas ge positiva bidrag till lönsamheten.

Vi fortsätter att arbeta hårt för att för att genomföra våra strategier och nå våra mål. Vi investerar kraftfullt för ledarskap i områden med god förväntad efterfrågan. Vi genomför strukturoptimeringar och förbättringar för att höja lönsamhet och erbjuda kunderna attraktiva lösningar. Kunderna ger positiv feedback både beträffande vår långsiktiga strategi och vårt nuvarande arbete. Vi ser goda möjligheter att inleda och fördjupa betydelsefulla långsiktiga relationer med viktiga kunder. Jag känner därför en stor tillförsikt i våra möjligheter att infria våra övergripande finansiella mål och att vara en ledande global CDMO.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 9 november kl 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Henrik Stenqvist presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Recipharms webbsida, www.recipharm.com/sv/investor-relations från kl 07:45 samma dag och presentationen från konferensen kommer att laddas upp under dagen den 9 november.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

http://edge.media-server.com/m/p/s9iighaa 

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.
Från Sverige: + 46 8 566 426 51
Från Storbritannien: + 44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22 

Pinkod för deltagare:
78642485#
 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, 08 602 52 10
Henrik Stenqvist, ir@recipharm.com, 08 602 52 00

Denna information offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,  lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 09 november 2017 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Citat

Vi fortsätter att arbeta hårt för att för att genomföra våra strategier och nå våra mål. Vi investerar kraftfullt för ledarskap i områden med god förväntad efterfrågan. Vi genomför strukturoptimeringar och förbättringar för att höja lönsamhet och erbjuda kunderna attraktiva lösningar. Kunderna ger positiv feedback både beträffande vår långsiktiga strategi och vårt nuvarande arbete. Vi ser goda möjligheter att inleda och fördjupa betydelsefulla långsiktiga relationer med viktiga kunder. Jag känner därför en stor tillförsikt i våra möjligheter att infria våra övergripande finansiella mål och att vara en ledande global CDMO.
Thomas Eldered, VD