Delårsrapport januari-september 2015

Juli - september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 785 Mkr (508), en ökning med 55%
 • EBITDA ökade med 68% och uppgick till 86 Mkr (51) motsvarande en EBITDA-marginal på 11,0% (10,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 27 Mkr (25)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0 Mkr (8), vilket ger en resultatmarginal på 0% (1,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,22), efter utspädning -0,01 kr (0,22)

Januari - september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 526 Mkr (1 696), en ökning med 49%
 • EBITDA ökade med 59% och uppgick till 400 Mkr (252) motsvarande en EBITDA-marginal på 15,8% (14,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 226 Mkr (177)
 • Resultat efter skatt uppgick till 189 Mkr (111), vilket ger en resultatmarginal på 7,5% (6,5), inkluderat vinst vid avyttring av finansiell tillgång på 36,3 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 4,17 kr (3,37), efter utspädning 4,17 kr (3,37)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 281 Mkr (168)
 • Nettoskuld dividerat med EBITDA var 2,0 (-1,2)

Nyckeltal
   Jul - Sep    Förändring    Jan - Sep    Förändring    Okt 14 Helår
Mkr 2015 2014 i procent 2015 2014 i procent - Sep 15 2014
Nettoomsättning 785 508 54,6 2 526 1 696 48,9 3 399 2 569
Nettoomsättning (fasta kurser) 777 53,0 2 485 46,5
EBITDA 86 51 68,4 400 252 58,8 547 399
Rörelseresultat (EBIT) 27 25 7,9 226 177 27,7 321 272
EBITDA-marginal, % 11,0 10,1 15,8 14,8 16,1 15,5
Resultat per aktie, kr -0,01 0,22 4,17 3,37 5,43 4,63
Avkastning på eget kapital, % 10,9 10,8 11,4
Avkastning på operativt kapital, % 12,7 19,4 12,4
Soliditet, % 50,2 59,5 39,4
Nettoskuld 1 089 -413 1 164
Nettoskuld/Eget Kapital 0,4 -0,3 0,5
Nettoskuld/EBITDA 2,0 -1,2 2,9

Thomas Eldered, VD: 

” Med det förvärv av en indisk CMO vi tillkännagav i oktober tar vi ett betydelsefullt steg framåt i vår strategi för globalt ledarskap i vår bransch.  I vår befintliga affär ökade försäljningen under tredje kvartalet med 55 procent. Tillväxten kom från förvärv, vilka genererade en ännu större ökning i EBITDA. Affärsegmentet Solids and Others presterade i stort sett bra försäljning, medan EBITDA påverkades av svagare kundefterfrågan på vissa produkter med god marginal.

Affärssegmentet Development & Technology fortsatte att utvecklas väl trots avsaknad av betydande tenderförsäljning. Vi har under perioden etablerat flera nya projekt och partnerskap samt investerat i ett par bolag med signifikant affärspotential för Recipharm. Segmentet Sterile Liquids utvecklades enligt plan med en bra efterfrågan från kunderna och en lovande portfölj av nya projekt medan segmentet Solid and Others presterade under våra förväntningar. Vi konstaterade i juli att vi kommer att följa områden med svag utveckling samt initiera åtgärds- och förbättringsaktiviteter. Därför annonserade vi i oktober ett kostnads- och effektiviseringsprogram som förväntas spara mer än 60 Mkr per år. Tyvärr innebär detta en minskning av antalet anställda motsvarande upp till 100 tjänster i Stockholmsområdet. Detta åtgärdsprogram utökas också att omfatta andra delar i den svenska verksamheten. Fackliga förhandlingar pågår för hela åtgärdsprogrammet.
 
Med investeringar i materiella anläggningstillgångar mer än 130 Mkr under kvartalet var aktiviteter för att höja kapaciteten på en fortsatt hög nivå. Den pågående investeringen i frystorkningsanläggning i Tyskland fortskred enligt plan med planerat färdigställande i slutet av år 2016.

Vi tillkännagav i september att Recipharm har nått en principöverenskommelse med Alcon för ett långsiktigt tillverkningsavtal för en portfölj av oftalmologiska produkter. Detta kontrakt förväntas generera 350 Mkr i årlig försäljning med en EBITDA-marginal väl i linje med koncernens genomsnitt. Som en del av detta avtal kommer vi också att förvärva en tillverkningsenhet i Kayserberg i Frankrike med BFS (”Blow-Fill-Seal”), som är en ny teknologi för Recipharm, för cirka 200 Mkr.

Efter kvartalet, i oktober, tillkännagav vi förvärvet av en majoritetspost i det Indiska CMO-bolaget Nitin Lifesciences Limited. Denna transaktion stärker vår närvaro i ”emerging market” väsentligt och uppgörelsen initierar Recipharms strategi för tillväxtmarknader. Pro forma tillför Nitin mer än 400 Mkr till koncernens omsättning med en EBITDA-marginal kring 20 procent.

Ser vi framåt så förväntas fortsatt försvagad efterfrågan för vissa produkter och som en följd därav påverkas vinsten av den svaga utvecklingen inom Solids and Others på kort sikt. Övriga segment förväntas utvecklas väl. Vi kommer att fortsätta dra nytta av de senaste förvärven och vi kommer sannolikt slutföra tillverkningsavtalet avseende de oftalmologiska produkterna inom de närmaste månaderna. Med en stark finansiell ställning är vi väl positionerade för att fortsätta tillvarata möjligheter vi ser i marknaden, inklusive förvärv på kort sikt”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av delårsrapportens offentliggörande bjuder företaget in till en webbkonferens med presentation (på engelska) för investerare, analytiker och media den 5 november klockan 09:30 där VD Thomas Eldered och CFO Björn Westberg presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

http://edge.media-server.com/m/p/ewdysjjr

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: + 46 8 505 56 453
Från Danmark: + 45 35 44 55 74
Från Finland: + 358 9 8171 0490
Från Norge: + 47 235 00 251
Från UK: + 44 203 009 24 55
Från Tyskland: +49 211 971 900 76
Från Schweiz: +41 225 80 29 94
Från Frankrike: + 33 170750706
Från Spanien: +34 911 140 089

Från Portugal: +35 121 06 09 104
Från USA: +1 855 228 3719
Från Indien: +91 2261875156

Pinkod för deltagare:
494329#

För mer information besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, +46 8 602 52 00
Björn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,4 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida: www.recipharm.com

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00, Fax 46 8 81 87 03
www.recipharm.com

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com