KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RECIPHARM AB (PUBL)

Aktieägarna i Recipharm AB (publ), org. nr 556498-8425, kallas till årsstämma att äga rum torsdagen den 7 maj 2015 kl. 14.00 på bolagets huvudkontor med adress Lagervägen 7 i Jordbro.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

•          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2015,
•          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 4 maj 2015.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen via bokningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.recipharm.com eller per e-post till AGM2015@recipharm.com. Anmälan kan också göras per telefon på 08-602 44 76. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på adress Recipharm AB, Att: Katja Zaharova, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.recipharm.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 april 2015.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av den verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2015, innefattande beslut om:
 • (a)       godkännande av aktiesparprogram för 2015, och
 • (b)       bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie D; och
 • (c)       bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie D

19.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
20.             Årsstämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Lars Backsell väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta bolagsstämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 13)
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till den andra ledamoten.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 14)
Valberedningen föreslår omval av alla befintliga styrelseledamöter, det vill säga Lars Backsell, Marianne Dicander Alexandersson, Anders G. Carlberg, Thomas Eldered, Göran Pettersson, Tony Sandell, och Joan Traynor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Carlos von Bonhorst för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Lars Backsell till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Ernst & Young AB har informerat om att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Mikael Forss till huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs som revisor.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen (punkt 16)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bildas efter det att styrelsens ordförande snarast den sista bankdagen i september identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra bolagets valberedning. Vid större förändringar i ägarkretsen efter det att valberedningen satts samman kan justeringar ske i valberedningens sammansättning.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen kommer att hållas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,25 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 11 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 15 maj 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare i Recipharm. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen samt verkställande direktörer eller motsvarande i dotterbolag.

Recipharms utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

Förutom lön har VD och andra ledande befattningshavare i allmänhet rätt till en årlig bonus på högst 40 procent av grundlönen, årliga pensionspremier som motsvarar högst 35 procent av årslönen, sjuklön som motsvarar 75–90 procent av månadslönen under de första 3–6 månaderna av en sjukperiod. VD och andra ledande befattningshavare har i allmänhet rätt till sjukförsäkring samt tjänstebil samt övriga förmåner enligt lokal praxis. Där så är tillämpligt följer pensionslösningarna gällande kollektivavtal. Utöver bonus kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

För ledande befattningshavare gäller, förutsatt att annat inte följer av kollektivavtal, för den anställde och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Utöver lön under uppsägningstid, förekommer avgångsvederlag som kan uppgå till högst sex månadslöner.

Ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige kan erhålla andra ersättningar eller förmåner som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta, företrädesvis motsvarande vad som gäller andra ledande befattningshavare bosatta i Sverige.

Till styrelsens ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämmans beslut. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. 

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl att så sker.

Beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2015 (punkt 18)
Årsstämman 2014 beslutade införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda i Recipharm-koncernen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett aktiesparprogram även för 2015 och som omfattar samtliga anställda i koncernen (”Programmet”) enligt följande.

Beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2015 (punkt 18(a))
Det huvudsakliga syftet med Programmet är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera anställda i koncernen samt att ägarengagemang hos deltagarna i programmet förväntas öka intresset för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Recipharm. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om godkännande av ett aktiesparprogram för 2015 i huvudsak baserat 2014 års program och på nedan angivna villkor och principer.

 1. Programmet kommer att omfatta samtliga anställda i Recipharm-­koncernen verksamma i Sverige och övriga länder. Deltagande i Programmet förutsätter att deltagarna med egna medel, under perioden juli 2015 – juli/augusti 2016, förvärvar aktier av serie B i Recipharm (”Sparaktier”) till marknadspris på Nasdaq Stockholm och för ett belopp motsvarande högst 5 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön. För ledande befattningshavare och medlemmarna i dotterbolagens ledningsgrupper som även är berättigade till Prestationsaktier enligt nedan förutsätts att deltagare förvärvar Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av den årliga fasta grundlönen.
 2. Löptiden för Programmet föreslås vara cirka 34 månader från ikraftträdande av Programmet (”Sparperioden”). 
 3. Deltagare som behåller Sparaktierna under Sparperioden, och dessutom är anställd i koncernen under hela Sparperioden, kommer efter utgången av Sparperioden för varje Sparaktie att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i Recipharm (”Matchningsaktie”). 
 4. Koncernens ledande befattningshavare och medlemmar i lokala ledningsgrupper kommer utöver Matchningsaktier även att vederlagsfritt kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Recipharm (”Prestationsaktier”), under förutsättning att deltagaren är anställd i koncernen under hela Sparperioden samt att vissa prestationskrav är uppfyllda. Prestationskraven innebär att Recipharm-aktiens totalavkastning ska vara positiv under Sparperioden och att utfallet i Programmet görs beroende av totalavkastningens storlek i förhållande till vissa förutbestämda jämförelsebolag. Bolagets verkställande direktör har för varje Sparaktie rätt till högst sex Prestationsaktier och vissa övriga ledande befattningshavare (inkl. landschefer)har rätt till högst fyra respektive högst två Prestationsaktier. Vissa medlemmar i lokala ledningsgrupper har för varje Sparaktie rätt till en Prestationsaktie. Bolagets nuvarande verkställande direktör, Thomas Eldered (tillika en av bolagets huvudägare), har meddelat att han inte har för avsikt att delta i Programmet.
 5. Antalet Matchnings- och Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder.
 6. Styrelsen, eller bolagets ersättningsutskott, ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för Programmet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen ska ha rätt att göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla lagstiftning, marknadsförutsättningar eller restriktioner i vissa jurisdiktioner, eller, om deltagande och/eller leverans av aktier till deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra anpassningar, innefattande bland annat en rätt att besluta att en anställd får erbjudas kontantavräkning. Det föreslås vidare att styrelsen ska har rätt att göra andra ändringar, om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i Recipharm-koncernen eller dess omvärld som innebär att Programmet inte längre uppfyller Programmets övergripande syfte.
 7. Det maximala antalet aktier som omfattas av Programmet uppgår till 560 000 aktier av serie B motsvarande cirka 1,2 % av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 0,3 % av antalet röster efter utspädning. Med beaktande av det antal aktier som beräknas komma att utges enligt aktiesparprogrammet för 2014 uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 1,5 % procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 0,4 % procent av antalet röster efter utspädning.  

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om aktiesparprogram för 2015 kommer att hållas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie D (punkt 18(b)) 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, öka Recipharms aktiekapital med högst 280 000 kronor genom nyemission av högst 560 000 aktier av serie D, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappers­bolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Recipharms aktiesparprogram.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie D (punkt 18(c))
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier serie D. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier serie D och ska omfatta samtliga utestående aktier serie D. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet Programmet.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier serie D finns tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler (punkt 19)
Utöver bemyndigandet enligt punkt 18 ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 4 570 000  aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 2,9 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra, kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler, eller reglera eventuella tilläggsköpeskillingar, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller betalningar av tilläggsköpeskillingar.  Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara enligt gällande marknadsförhållanden vid respektive emissionstillfälle.

Övrig information

Antal aktier och röster
Per den 9 april 2015 finns totalt 45 719 418 aktier i bolaget, representerande totalt 159 890 862 röster, fördelade på 12 685 716 aktier av serie A och 33 033 702 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 18 och 19
Beslut enligt punkt 18(a) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Punkterna 18(a), 18(b) och 18(c) är villkorade av varandra.

Beslut enligt punkt 18(b), 18(c) respektive 19 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar
Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag till beslut om aktiesparprogram 2015, valberedningens fullständiga förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter kommer från och med den 16 april 2015 att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.recipharm.com, hos bolaget på adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på adressen ovan.

____________________

Jordbro i april 2015

RECIPHARM AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, telefon: +46 8 602 52 10
Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602 46 20

Kallelsen samt övriga årsstämmohandlingar finns tillgängliga här.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar, utveckling av API:er samt  farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,3 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm. 

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00, Fax 46 8 81 87 03
www.recipharm.com

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar