Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ)

Vid årsstämma i Recipharm AB (publ) den 14 maj 2018 fattades i huvudsak följande beslut:

  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
  • Årsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017.
  • Föreslagna arvode till styrelsen, styrelsens utskott och revisorn fastställdes.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Dicander Alexandersson, Lars Backsell, Carlos von Bonhorst, Anders G. Carlberg, Thomas Eldered, Helena Levander och Wenche Rolfsen. Lars Backsell omvaldes som styrelsens ordförande. Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett Aktiesparprogram 2018. Programmet motsvarar tidigare års aktiesparprogram. Programmet omfattar samtliga anställda i Recipharm-koncernen och ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön för köp av aktier av serie B i Recipharm till marknadspris (”Sparaktier”). Om de inköpta aktierna behålls av den anställde under drygt tre år och anställningen i Recipharm-koncernen kvarstår, kommer den anställde tilldelas motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Ledande befattningshavare, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner kommer därutöver även att vederlagsfritt kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Recipharm (”Prestationsaktier”) under förutsättning att deltagaren är anställd i koncernen under hela sparperioden samt att vissa prestationskrav är uppfyllda. För ledande befattningshavare, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner som även är berättigade till Prestationsaktier förutsätts att deltagare förvärvar Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen. Programmet omfattar maximalt 1 508 000 aktier av serie B.
  • För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enligt Recipharms aktiesparprogram bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 508 000 aktier av serie D. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie D.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 6 300 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 3,1 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter.  
För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, VD, ir@recipharm.com, telefon: +46 8 602 52 10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 16:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com 

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com