Recipharm genomför riktad emission om 2,25 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 276 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Recipharms årsstämma den 7 maj 2015, beslutat om en riktad kontant nyemission av 2 250 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 122,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 0,2 procent mot en veckas volymviktad genomsnittskurs före styrelsens beslut [1] och en rabatt om cirka 0,8 procent mot stängningskurs den 25 januari 2016 [2] . Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett fåtal välkända investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt för att delvis finansiera förvärv som tidigare annonserats under fjärde kvartalet.

Genom Nyemissionen tillförs Recipharm cirka 275,6 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,7 procent av kapitalet i förhållande till antalet aktier i Recipharm genom att antalet utestående aktier ökar till 48 075 256 (fördelat på 12 685 716 aktier av serie A och 35 389 540 aktier av serie B).

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, telefon: +46 8 602 52 10
Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2016 kl 08:00 CET.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Recipharm AB i någon jurisdiktion, varken från Recipharm AB eller från någon annan.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 2 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar, utveckling av API:er samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,4 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com.

[1] 122,72 SEK en veckas volymviktad genomsnittskurs före styrelsens beslut.
[2] 123,50 SEK stängningskurs 25 januari, 2016.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00, Fax 46 8 81 87 03
www.recipharm.com

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar