Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Recipharm AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Recipharm AB (publ) torsdagen den 11 september 2014 fattades följade beslut:

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler
Recipharm AB har den 18 augusti 2014 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Corvette Group S.p.A. och LIO Immobiliare S.r.l. innebärande att Recipharm förvärvar samtliga aktier i dessa bolag mot en preliminär köpeskilling om EUR 100 miljoner. Av köpeskillingen ska 50 procent erläggas kontant och 50 procent i form av konvertibler som berättigar till konvertering till nya aktier av serie B i Recipharm. Konverteringskursen uppgår till SEK 91,10 med en fast växelkurs SEK/EUR uppgående till 9,168. Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning ett år från tillträdesdagen, som beräknas äga rum omkring den 1 oktober 2014. Baserat på den preliminära köpeskillingen och vid full konvertering motsvarar de nya aktierna knappt 12 procent av aktiekapitalet och cirka 3,2 procent av röstetalet.

Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av konvertibler som innebär konvertering till aktier av serie B i Recipharm AB mot apportegendom i form av aktierna i Corvette Group S.p.A. och LIO Immobiliare S.r.l.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler
Utöver bemyndigandet enligt punkt 7 ovan beslutade bolagsstämman bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apport- eller kvittningsemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 3 700 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 9,9 procent av aktiekapitalet och cirka 2,4 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Vid kvittningsemission i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar ska styrelsen kunna besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, telefon: +46 8 602 52 00
Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602 46 20 

 
Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 2,1 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.  För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com
.

Recipharm AB (publ) Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro Telefon 46 8 602 52 00
Fax 46 8 81 87 03, www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar