Årsredovisning 2017 och revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på Spotlight Stock Market, avger här årsredovisning för 2017 och informerar om revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.


särskild upplysning rörande väsentliga säkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Revisionsberättelsen

Revisorn har i revisionsberättelse till årsredovisningen 2017 lämnat en särskild upplysning rörande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Revisorn har inte modifierat detta uttalande sen föregående årsredovisnings revisionsberättelse.

Bolagets kommentarer

Styrelsen har i avsnittet ”Möjligheter till fortsatt drift” i förvaltningsberättelsen tydligt redogjort för sina antaganden och också upplyst om att det föreligger osäkerhetsfaktorer kring fortsatt drift för bolaget. Styrelsens samlade bedömning är, att utifrån beskrivningen i detta avsnitt i förvaltningsberättelsen, och den övertecknade emissionen som skall beslutas på bolagsstämman 2018-05-30, att det finns tillräcklig likviditet för de kommande 12 månaderna och en god grund för fortlevnad för koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                 Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se        E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar