Bokslutskommuniké Januari – december 2017

Sammanfattning av bokslutskommuniké koncernen

Tolv månader 2017-01-01 – 2017-12-31   

 • ·         Nettoomsättningen uppgick till 4 012 182 (1 523 116) SEK.
 • ·         Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 238 778 (-16 782 289) SEK.
 • ·         Resultatet per aktie uppgick till -0,77 (-1,06) SEK.
 • ·         Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 52 (33) %.

Fjärde kvartalet 2017-10-01 – 2017-12-31

 • ·         Nettoomsättningen uppgick till 1 875 007 (516 448) SEK.
 • ·         Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 933 539 (-4 966 787) SEK.
 • ·         Resultatet per aktie uppgick till -0,17 (-0,31) SEK.

Definitioner

 • Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 821 435 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 31 december 2017.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
 • Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD Niklas Ekman kommenterar

Ett utmanande verksamhetsår för Recyctec har nu avslutats. Det är glädjande att se att våra åtgärder under slutet av 2017 gav resultat och att vi kunde nå vår tidigare kommunicerade målsättning om en omsättning om cirka 2 MSEK. Omsättningen nådde 1,9 MSEK under kvartalet och jag ser redan nu målsättningen som kommunicerats om 2,3 MSEK i omsättningen under det första kvartalet i år som realistisk, en uppgång på ca 20 %. Vi förväntar oss att EarthCare-försäljningen ska fortsätta att öka och detsamma gäller även våra tjänster.  Vi tror att en nystart av våra avtal med återvinningsföretag såsom Suez Recycling och Ragn-Sells ska kunna ge oss bättre möjlighet att kunna ge en bättre service till våra andra kunder och därmed vara mer attraktiva som partner för omhändertagande av använd glykol. Med detta sagt tar jag tillfället i akt att kommentera några av det fjärde kvartalets mest väsentliga händelser och verksamhetsåret i helhet.

I oktober 2017 meddelade vi vår avsikt att lansera vår egen fordonsglykol, vilken vi lanserar under vårt eget varumärke EarthCare. Produkten finns tillgänglig i ett antal olika emballage och är utvecklad för att ge ett långvarigt och effektivt skydd mot kyla, rost och överhettning. EarthCare Fordonsglykol är dessutom blandningsbar med de flesta etylenbaserade glykoler och uppfyller de höga kraven som innefattas i de europeiska och internationella standarderna. Färdigblandad produkt med avjoniserat vatten ger minimalt slitage i förbränningsmotorn. Sedan lansering har produkten sålts genom befintliga försäljningskanaler och vi bedömer att produkten har tagits emot väl inom industrin. Målsättningen är, som tidigare kommunicerats, att nå en försäljning om cirka 1 MSEK inom detta produktsegment under 2018.

På grund av att vår försäljningsökning först kom under det fjärde kvartalet 2017 kvarstår vårt kapitalbehov. Vi bedriver i dagsläget vår verksamhet kostnadseffektivt och detta påverkar även vår förmåga att bedriva verksamheten i den takt vi önskar. Vi har därför genomfört dels en konvertibelemission om cirka 5 MSEK och dels två riktade nyemissioner om sammanlagt cirka 3,8 MSEK under december och januari. Med den försäljningsprognos vi har bedömt som rimlig och med den emissionslikviden från dessa kapitalanskaffningar har styrelsen bedömt att Bolaget har tillräcklig likviditet att bedriva verksamheten under cirka ett halvår.

Under mitt första halvår som VD har mycket kraft och resurser lagts på att förtydliga affären och förpacka erbjudandet på ett tydligt och enkelt sätt för kunderna. Detta strukturerade arbete har efter hand gett resultat. Såväl intäkter från våra tjänster (mottagning av glykol), försäljning av teknisk glykol och försäljning av vår egen formulerade produkt EarthCare har haft en kraftig försäljningstillväxt. Dessa tre produktområden ska vi utveckla parallellt men med störst fokus på våra formulerade produkter-EarthCare. En viktig komponent för vårt resultat kommer försäljningen av Teknisk Glykol att vara eftersom det ger oss en grund att stå på. När det gäller mottagande av Använd Glykol så är det positivt att vi med nya avtal med Ragnsell och Suez då vi kan erbjuda en bättre och enklare service.

Kvartalets försäljning om 1,9 MSEK överstiger hela försäljningen under föregående år, vilket känns som en första milstolpe. Kvartalets och årets resultat är jag givetvis inte helt nöjd med, men samtidigt så behöver Bolaget de resurser vi har idag för att kunna leverera i framtiden. Med gradvis ökad försäljning och effektiviseringar så är jag övertygad om att affären kommer att bli lönsam.

Produktionsanläggningen har under det fjärde kvartalet fungerat väl men vi tittar på möjligheten att förbättra kapaciteten under 2018. Vi har idag en modell där vi tydligare analyserar och prissätter den inkommande glykolen efter renhet och kvalité, vilket i sin tur ger en effektiva reningsprocess i fabriken.

Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om. Paketering av vårt erbjudande som ett helhetskoncept med effektiv insamling och direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat mot att nå lönsamhet och med anledning av den ökade försäljningen under Q4 är jag hoppfull om att verksamhetsåret 2018 ska bli en vändpunkt för Recyctec. Det är också glädjande att konstatera att motionen om återvinning av glykol skall upp till beredning under mars månad i Miljö- och jordbruksutskottet. Ett krav på återvinning av glykol hade onekligen gynnat Bolaget stort. Jag vill sist tacka samtliga investerare som är engagerade i vår verksamhet och stöttar oss på vägen mot lönsamhet.

Niklas Ekman

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

 • Recyctec meddelar i januari att Bolaget beslutat att genomföra en nyemission samt beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget meddelar i samband med offentliggörandet att nyemissionen är till 100 procent säkerställd av garanter.
 • Recyctec tar beslut om att satsa på Bolagets produkt, EarthCare, som motorfordonsglykol. Bolaget kommer under första halvåret 2017 utveckla och lansera EarthCare motorfordonsglykol mot konsumentmarknaden för att nå högre intjäning.
 • Bolaget ingår samarbetsavtal med Mistra Future Fashion gällande återanvändning av glykol. Recyctec kommer att rena glykolströmmen som kommer från olika textiler såsom polyester, polycotton m.fl. för att den ska kunna återanvändas.
 • Recyctec offentliggör att nyemissionen tecknades till cirka 70 procent. Resterande aktier, motsvarande cirka 30 procent av emissionen, tilldelas de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför Bolaget 23,8 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 4,6 MSEK

Andra kvartalet

 • Recyctec meddelar sista handelsdag med BTA (Betald Tecknad Aktie), vilken bestämts till den 19 april 2017. Vidare meddelar Bolaget att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 • Bolaget meddelar att första steget i uppbyggnaden av en ny kraftfull marknads- och försäljningsorganisation i Lund har tagits. Detta för att bättre kunna möta krav och önskemål från såväl befintliga svenska kunder som nya internationella kunder.
 • Bolaget meddelar organisationsförändringar. En ny processoperatör har anställts till Recytecs anläggning i Jönköping. Vidare anställs Niklas Ekman som marknadsdirektör. Härutöver meddelas att tidigare försäljningschef, Namir Younan, lämnar Bolaget. 
 • Bolaget kommunicerar att Europeiska Kommissionen inte har godkänt den inlämnade slutrapporten inom EU Life+-programmet. Recytec har erhållit 40 procent, 246 420 EUR (cirka 2 350 000 SEK) av det totala stödet om totalt 616 050 EUR, Europeiska Kommissionen meddelar att återbetalning av det utbetalda stödet kan bli aktuellt. Styrelsen inväntar underlag för att därefter utforma ett legalt agerande.  
 • Bolaget bekräftar att EarthCare motorfordonsglykol lanseras i augusti 2017. Earthcare motorfordonsglykol kommer att finnas i två produktslag, standard och Long Life. Produkterna beräknas ha högre intjäningsförmåga eftersom de riktas mot konsumentmarknaden. Förhandlingar i södra Europa är påbörjade med företaget Cyclon Hellas SA (”Cyclon”). Förhandlingar gällande de nordiska distributionskanalerna är beräknade att påbörjas i augusti 2017.
 • Recytecs styrelse meddelar att Bolaget valt att senarelägga ansökan om byte av handelsplats till Nasdaq Stockholm First North. Anledningen är att Bolaget under våren har fortsatt att fokusera på verksamheten och uppbyggnad av marknadsorganisationen.
 • Recyctec meddelar att tidigare marknadsdirektör Niklas Ekman tillträder som ny VD i Recyctec. Tidigare VD, Göran Ahlquist sitter kvar i styrelsen för Bolaget.

Tredje kvartalet

 • Recyctec publicerar en statusuppdatering avseende Bolagets finansiella målsättningar och meddelar att Bolagets styrelse räknar med att kunna nå break-even på månadsbasis under Q4 2017. Styrelsen kvarstår vid sin långsiktiga målsättning att Bolaget under 2020 i årstakt omsätta över 100 miljoner SEK med en rörelsemarginal som överstiger 30 procent.
 • Recyctec meddelar att styrelsen beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en konvertibelemission om cirka 5 MSEK riktat till högst tio på förhand vidtalade investerare. Två av dessa vidtalade investerare är styrelseordförande Sau Suen Tse och dennes delägda bolag Richy Ocean International Ltd.
 • Recyctec korrigerar datum för teckning och betalning av den riktade konvertibelemissionen.
 • Recyctec publicerar en kommersiell uppdatering rörande avtal och försäljning. Bolaget genomför omförhandlingar och marknadsbearbetning med syfte att säkerställa en stabil ström av inkommande använd glykol och för att generera försäljning av Bolagets egen produkt EarthCare™. Avtalen med Chemi Clean och Ahlsell har exempelvis omförhandlats.
 • Recyctec håller den 22 september 2017 extra bolagsstämma där beslut fattas om riktad konvertibelemission. Kommuniké från extra bolagsstämma finns tillgänglig på Recyctecs (www.recyctec.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Fjärde kvartalet

 • Recyctec meddelar att styrelseledamot Göran Ahlquist avgår ur styrelsen på egen begäran. Bolaget kommer löpande att utvärdera möjligheterna att tillsätta en ny styrelseledamot.
 • Recyctec lanserar fordonsglykol. Försäljningen kommer att ske genom befintliga upparbetade kanaler. Fordonsglykolen lanseras under det egna varumärket EarthCare och finns som både standardglykol och long life-glykol.
 • Recyctec meddelar att konvertibelemissionen godkänd vid extra bolagsstämma den 22 september 2017 har blivit fulltecknad och att betalning har erlagts. Recyctec tillförs 2,5 MSEK genom konvertibelemissionen.
 • Recyctec publicerar en statusrapport avseende finansiella målsättningar och kapitalbehov. Bolaget meddelar att målsättningen om positivt kassaflöde på månadsbasis inte kommer att uppnås under det fjärde kvartalet innevarande år 2017. Bolaget har beslutat att inte lämna någon ny tidpunkt avseende break-even. Vidare meddelar Recyctec att Bolaget löpande utreder finansieringsmöjligheter för att finansiera fortsatta expansiva marknadsaktiviteter med målet att uppnå utökad marknadspenetration. Genom nuvarande intäktsnivå beräknas kapitalbehov uppstå i december 2017.  
 • Recyctec meddelar att styrelsens bedömning avseende kapitalbehov kvarstår. Recyctec meddelar därför att styrelsen har beslutat, med förbehåll för extra bolagsstämmas godkännande, om en riktad nyemission om högst 5 MSEK. Samtidigt har styrelsen fattat beslut om att förbereda en försäljning av fastigheten i Jönköping för att frigöra ytterligare resurser att använda till marknadsaktiviteter med målsättningen att nå lönsamhet. 
 • Recyctec meddelar att den riktade nyemissionen har tecknats till cirka 2,1 MSEK och att Bolaget därigenom har likviditet att bedriva verksamheten till slutet av januari 2018.
 • Aktietorget meddelar den 24 november att Bolaget harflyttats till observationslistan till följd av den väsentliga osäkerhet som råder kring Bolagets finansiella ställning. 
 • Recyctec håller den 15 december 2017 extra bolagsstämma där beslut fattas om riktad nyemission. Kommuniké från extra bolagsstämma finns tillgänglig på Recyctecs (www.recyctec.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Recyctec meddelar i januari 2018 att Bolaget nådde målet om en försäljning på cirka 2 MSEK under Q4 2017. Styrelsen arbetar vidare aktivt på att säkra fortsatt finansiering för Bolaget.
 • Recyctec meddelar i januari att teckning och betalning av den riktade nyemission som beslutades på extra stämma den 15 december 2017 har betalts till fullo, vilket inneburit en likvid om cirka 2,1 MSEK.
 • Recyctec meddelar i januari att VD Niklas Ekman har förvärvat 34 000 aktier i Bolaget. Recyctec meddelar också att styrelseledamot Robert Wahren har ökat sitt innehav med 40 000 aktier, varvid Wahrens innehav privat och via bolag uppgår till 136 553 stycken aktier.
 • Recyctec meddelar i januari att Bolagets styrelse den 26 januari 2018 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2017, att genomföra en nyemission om cirka 2,7 - 3,6 MSEK, beroende på när teckning och betalning sker, riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.
 • Bolaget har den 29 januari 2018 kommunicerat att styrelsen fattat beslut om att, inom bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2017, genomföra en riktad nyemission för att säkerställa finansiering till Bolaget. Med detta kapitaltillskott och med nuvarande bedömning av utvecklingen av försäljningstillväxten bedömer styrelsen att Bolaget har likviditet att bedriva verksamheten minst 6 månader framöver.
 • Recyctec meddelar i februari att nyemission av aktier beslutad på extra stämma den 15 december 2017 har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier totalt uppgår efter denna registrering till 27 908 707 stycken.
 • Bolaget meddelar under februari att teckning av den riktade nyemission, beslutad av Bolaget styrelse den 26 januari 2018 med stöd av tidigare bemyndigande, har skett och full betalning har erlagts. Emissionslikviden uppgår till cirka 2,7 MSEK.
 • Recyctec meddelar i sin marknadsuppdatering i februari fortsatt försäljningstillväxt, högre priser på teknisk glykol och kraftig höjning av prognosen för försäljning av EarthCare till Ahlsells.

 

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig men användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt Earthcare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker som kan rena använd glykol till samma ursprungliga funktionalitet och låga kostnad som Recyctec kan uppnå. Däremot finns det verksamheter som kan materialåtervinna använd glykol. I försäljarledet finns ett antal konkurrerande aktörer som importerar, tillverkar och säljer glykolprodukter. Dessa aktörer levererar dock glykolprodukter utvunna ur råolja. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan.

Recyctecs affärsidé

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden

Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.  Den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Bolaget till 23 821 435 stycken (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har två aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Notera att två nyemissioner har registrerats hos Bolagsverket efter periodens utgång. Efter registrering uppgår antalet aktier till 36 806 667 stycken.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet till 15 225 stycken.

För ytterligare information avseende avtalet och teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande publicerat 2013-09-20.

Emission av konvertibler

Den 22 september 2017 beslutade extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB att godkänna styrelsens beslut från den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya B-aktier i Bolaget: (i) under tiden från och med den 21 december 2017 till och med den 31 december 2017, till en konverteringskurs om 1,25 SEK per aktie; (ii) under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie; och (iii) under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en konverteringskurs om 3,00 SEK per aktie. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Genom emissionen kan Bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 200 000 SEK. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats. Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts marknadsmässigt med beaktande av aktiens vid beslutets dåvarande börsvärde och aktiens dåvarande volatilitet.

Finansiell utveckling

Omsättningen för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 1,9 (0,5) MSEK med ett resultat på -3,9 (-5,0) MSEK och omsättningen för helåret 2017 till 4,0 (1,5) MSEK med ett resultat på -18,2 (-16,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -3,7 (-6,5 ) MSEK och –17,0 (-17,8) MSEK under helåret 2017.

Bolaget kan för kvartalet och året som helhet påvisa en kraftig försäljningstillväxt. Omsättningen för det fjärde kvartalet om 1,9 MSEK överstiger omsättningen för hela föregående år. Detta är en tydlig utveckling, vilket också nämnts i VD-ordet ovan.

Produktionsanläggningen har under det fjärde kvartalet fungerat väl men vi tittar på möjligheten att förbättra kapaciteten under 2018.

Under året har kapitalanskaffningar, byte av VD och etablering av ny säljorganisation tagit resurser och påverkat resultatet negativt. Bolagets fokusering och förtydligande av affärsmodellen och strukturerade arbete fortsätter, men vi ser nu resultat och går in i en mer normal fas.  

Av den ovan beskriva konvertibelemissionen om 5 MSEK som beslutades på extra bolagsstämma under september månad har 0,9 MSEK inbetalts under det fjärde kvartalet. Utöver detta kapitaltillskott så har en riktad emission om cirka 2,1 MSEK beslutats vid en extra bolagsstämma den 15 december, varav cirka 1,9 MSEK inbetalts per den 31 december 2017. Efter årets avslut har styrelsen beslutat om en riktad emission om cirka 2,7 MSEK, som har inbetalts och registrerats under februari. Med den försäljningsprognos vi har bedömt som rimlig och med den emissionslikviden från dessa kapitalanskaffningar har styrelsen bedömt att Bolaget har tillräcklig likviditet att bedriva verksamheten under cirka ett halvår.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3).

Förslag till disposition av Recyctecs resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 –
2017-12-31.

Årsstämma och årsredovisning tillgänglig

Recyctec Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att publiceras på Bolagets
(www.recyctec.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor i april 2018. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 26 april 2018 i Lund. Exakt datum för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1, 2018                                                27 april 2018

Halvårsrapport, 2018                                                 20 juli 2018

Delårsrapport 3, 2018                                                26 oktober 2018

Bokslutskommuniké, 2018                                        22 januari 2019

För mer information om Recyctec, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD Recyctec Holding AB

Telefon: 0731-477 280

E-post: niklas.ekman@recyctec.com

Carl Knutsson, CFO Recyctec Holding AB

Telefon: 0708-557 912

E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 16 februari 2018

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera