Delårsrapport Januari – mars 2018

Sammanfattning av delårsrapport koncernen

Första kvartalet 2018-01-01 – 2018-03-31   

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 635 456 (1 099 644) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick -2 259 061 (-3 797 046) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,24) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2018 till 43 (62) %.

Definitioner

 • Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 37 406 667 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 31 mars 2018.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
 • Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD Niklas Ekman kommenterar

Vi har nu nått slutet av det första kvartalet 2018, ett kvartal som varit mycket viktigt för Recyctecs framtida verksamhetsutveckling. Vi avslutade verksamhetsåret 2017 med en försäljning om över 2 MSEK under det fjärde kvartalet 2017. Under det första kvartalet 2018 har vi kunnat kapitalisera på den pipeline som vi hittills har byggt upp genom fortsatt försäljningstillväxt, högre priser på teknisk glykol och ökad försäljning av EarthCare till Ahlsells. Det är därför glädjande att ta tillfället i akt att sammanfatta ett utvecklande kvartal för Recyctec och kommentera några av kvartalets viktigaste händelser.

Recyctec inledde det första kvartalet 2018 något avvaktande, men sedan mitten av januari 2018 har Bolagets försäljningstakt varit god. Vidare har vi erhållit positiva signaler från kunder och distributörer, vilket gör mig förhoppningsfull om en fortsatt tillväxt under 2018. Under kvartalet har vi exempelvis haft en ökad försäljning av vår egen produkt EarthCare, genom vilken vi har en högre bruttomarginal än vid försäljning av teknisk glykol. Det ska dock nämnas av ICIS-priset på glykol har ökat, vilket har påverkat marginalen på teknisk glykol positivt. Ytterligare ett bevis på vår positiva trend är att vi under februari 2018 hade en försäljning överstigande en miljon SEK. Det första kvartalet 2018 nådde bolaget en försäljning om cirka 2,6 MSEK, vilket är den högsta försäljningen under ett kvartal hittills för bolaget. Vi ser positivt på framtiden och tror att med bättre inflöden samt en utökad kapacitet under 2018 så kan vi ta nästa steg och under 2018 nå ett positivt kassaflöde.

I syfte att säkra vårt kapitalbehov har vi under det första kvartalet 2018 tillförts likvida medel genom ett antal olika finansieringslösningar. I början av januari tillfördes vi cirka 2,1 MSEK genom den riktade nyemission som godkändes av extra bolagsstämma den 15 december 2017. Vidare genomförde vi i januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 10 maj 2017, en riktad nyemission vilken tillförde Bolaget ytterligare cirka 2,7 MSEK. Härutöver har tre konvertibler konverterats till aktier inom ramen för den konvertibelemission som beslutades om på extra bolagsstämma den 22 september 2017, vilket tillfört Bolaget ytterligare cirka 0,8 MSEK. Styrelsen fattade också beslut om att genomföra en riktad emission på 8,0 MSEK, bl.a. med syfte att investera i anläggningen för att kunna ta emot ett bredare spektra av använd glykol. Denna emission är villkorad av att beslutas på årsstämman den 30 maj. Jag vill tacka samtliga som investerat i Recyctec och tror på vår verksamhet. Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om. Detta kapital ger oss möjligheten att med bättre inflöde av glykol kunna öka produktionstakten och därmed även vår försäljning.

I syfte att effektivisera vår verksamhet tog jag i mars 2018 över rollen som VD för vårt helägda dotterbolag
Recyctec AB. Vi bedömer att denna åtgärd kommer att minska våra utgifter. Hela organisationen arbetar målinriktat mot att nå lönsamhet och detta är ytterligare ett steg i denna riktning.

I slutet av mars 2018 bereddes en motion i Riksdagen avseende vår innovativa och cirkulära hantering av glykol. Att införa ett krav på att återvinna använd glykol hade onekligen gynnat vår verksamhet samt alla de industrier som tillämpar cirkulär ekonomi, men trots att motionen avslogs så visar detta att återvinning och cirkulär ekonomi nu är av största vikt och intresse.

I slutet av mars erhöll vi även ett uppdaterat besked från EU avseende vårt bidrag från EU Life+-programmet. Genom bidraget har vi kunnat färdigställa en ny produktionshall samt slutsteget i produktionen och därmed kunnat koncentrera upp produktionen av renad glykol storskaligt. EU godkände inte vår slutrapport för bidraget och med anledning därav har vi fått ett krav om återbetalning av erhållit stöd om 246 420 EUR. Vi anser fortfarande att återbetalningskravet är djupt oskäligt. Med hjälp av advokat har bolaget på ett tydligt sätt framfört våra synpunkter och värdet av hela projektet till Kommissionen, och vårt ärende är nu under omprövning. Återbetalningskravet är vilande i avvaktan på omprövningens resultat.  

Jag är som ovan nämnt förhoppningsfull om att Recyctec kommer att ha en fortsatt försäljningstillväxt under 2018. Vår återvinningsmetod är unik på marknaden och har en direkt positiv påverkan på vår miljö. Målsättningen är att nå en försäljning om 3,5 MSEK under det andra kvartalet 2018 och jag bedömer detta som en rimlig målsättning.

Niklas Ekman

VD, Recyctec Holding AB (publ)

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet

 • Recyctec meddelar i januari 2018 att Bolaget nådde målet om en försäljning på cirka 2 MSEK under Q4 2017. Styrelsen arbetar vidare aktivt på att säkra fortsatt finansiering för Bolaget.
 • Recyctec meddelar i januari 2018 att teckning och betalning av den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 15 december 2017 har betalts till fullo, vilket inneburit en likvid om cirka 2,1 MSEK.
 • Recyctec meddelar i januari 2018 att VD Niklas Ekman har förvärvat 34 000 aktier i Bolaget. Recyctec meddelar också att styrelseledamot Robert Wahren har ökat sitt innehav med 40 000 aktier, varvid Wahrens innehav privat och via bolag uppgår till 136 553 stycken aktier i Recyctec.
 • Recyctec meddelar i januari 2018 att Bolagets styrelse den 26 januari 2018 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2017, att genomföra en nyemission om cirka 2,7 - 3,6 MSEK, beroende på när teckning och betalning sker, riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.
 • Bolaget kommunicerar i januari 2018 att styrelsen fattat beslut om att, inom ramen för bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2017, genomföra en riktad nyemission för att säkerställa finansiering till Bolaget. Med detta kapitaltillskott och med nuvarande bedömning av utvecklingen av försäljningstillväxten bedömer styrelsen att Bolaget har likviditet att bedriva verksamheten minst sex månader framöver.
 • Recyctec meddelar i februari 2018 att nyemission av aktier beslutad om på extra bolagsstämma den 15 december 2017 har registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registrering hos Bolagsverket till 27 908 707 stycken.
 • Bolaget meddelar under februari 2018 att teckning av den riktade nyemission, beslutad av Bolaget styrelse den 26 januari 2018 med stöd av tidigare bemyndigande, har skett och full betalning har erlagts. Emissionslikviden uppgår till cirka 2,7 MSEK.
 • Recyctec meddelar i sin marknadsuppdatering i februari 2018 fortsatt försäljningstillväxt, högre priser på teknisk glykol och kraftig höjning av prognosen för försäljning av EarthCare till Ahlsells.
 • Recyctec meddelar att nyemission av aktier, beslutad av styrelsen den 26 januari 2018 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2017, har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier uppgår efter denna registrering till 36 806 667 stycken.
 • Recyctec meddelar i mars 2018 att Niklas Ekman, VD för moderbolaget Recyctec Holding AB, tar över rollen som VD för dotterbolaget Recyctec AB.
 • Recyctec meddelar i en marknadsuppdatering under mars 2018 att försäljningen under februari 2018 för första gången översteg 1 MSEK.
 • Recyctec meddelar i mars 2018 att konvertibler har konverterats till aktier inom ramen för konvertibelemission beslutad av extra bolagsstämma den 22 september 2017. Genom konverteringen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 600 000 stycken. Efter konvertering samt registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 37 406 667 stycken.
 • Recyctec erhåller i mars 2018 ett förnyat besked från den Europeiska Kommissionen med krav om återbetalning om € 246 420 (cirka 2,4 MSEK). Styrelsen avser nu att utröna vilka möjligheter Bolaget har att begära en omprövning i nästa instans. Styrelsen kommer också att begära anstånd med återbetalning, i det fall återbetalning blir aktuell.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Recyctec presenterar i början av april 2018 en marknadsuppdatering där styrelsen presenterar en ökande försäljning och att försäljningen under Q1 uppgick till 2,6 MSEK.
 • Recyctec meddelar den 10 april 2018 att Bolagets årsstämma senareläggs. 
 • I slutet av april 2018 meddelar Recyctec att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande på bolagsstämman, genomföra en riktad nyemission som kan tillföra Bolaget högst cirka 8 MSEK.
 • Recyctec publicerar kallelse till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets och Spotlights respektive hemsidor. 
 • Recyctec meddelar i början av maj 2018 att Bolagets riktade nyemission, vilken är avsedd att godkännas på årsstämma den 30 maj 2018, har blivit fulltecknad.
 • Recyctec presenterar i början av maj 2018 en marknadsuppdatering där styrelsen presenterar en fortsatt stabil försäljningstillväxt. Omsättningen för april 2018 översteg 1 MSEK. 

 

  

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig men användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt Earthcare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker som kan rena använd glykol till samma ursprungliga funktionalitet och låga kostnad som Recyctec kan uppnå. Däremot finns det verksamheter som kan materialåtervinna använd glykol. I försäljarledet finns ett antal konkurrerande aktörer som importerar, tillverkar och säljer glykolprodukter. Dessa aktörer levererar dock glykolprodukter utvunna ur råolja. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan.

Recyctecs affärsidé

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden.

 

Aktien

B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.  Den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i Bolaget till 37 406 667 stycken (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har två aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Emission av konvertibler

Den 22 september 2017 beslutade extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB att godkänna styrelsens beslut från den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya B-aktier i Bolaget: (i) under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie; och (ii) under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en konverteringskurs om 3,00 SEK per aktie. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Genom emissionen kan Bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 200 000 SEK. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats. Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts marknadsmässigt med beaktande av aktiens vid beslutets dåvarande börsvärde och aktiens dåvarande volatilitet.

Finansiell utveckling

Omsättningen för kvartalet uppgick till 2,6 (1,1) MSEK med ett resultat på -2,3 (-3,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,4 (-4,2) MSEK.

Produktionsanläggningen i Jönköping har fungerat väl utan driftstörningar under kvartalet. Bolaget har nu nått en produktionstakt om ca 100 ton renad glykol per månad. Försäljningen av bolagets egna produkter, under varumärket EarthCare har utvecklats positivt vid inledningen av året.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket).

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2018                                                 20 juli 2018

Delårsrapport 3, 2018                                                26 oktober 2018

Bokslutskommuniké, 2018                                        15 februari 2019

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 30 maj 2018

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar