Delårsrapport Januari - september 2015

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Nio månader 2015-01-01 – 2015-09-30    

•  Nettoomsättningen uppgick till 790 012 SEK (306 083).

•  Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 12 451 063 SEK (- 5 763 660).

•  Resultatet per aktie uppgick till – 0,86 SEK (- 0,45).

•  Soliditeten uppgick per den 30 september 2015 till 69 % (58)

Tredje kvartalet 2015-07-01 – 2015-09-30  

•  Nettoomsättningen uppgick till 331 398 SEK (113 399).

•  Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 4 876 569 SEK (- 2 508 996).

•  Resultatet per aktie uppgick till - 0,34 SEK (- 0,19).

Definitioner
•    Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 489 735 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 september 2015.
•    Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
•    Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
•    Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD Göran Ahlquist kommenterar

Vi har nu avverkat 2015 års första nio månader och det är dags för en summering av tiden som gått. Det kapital Recyctec tillfördes genom den riktade emissionen som genomfördes under sommaren gör det möjligt för oss att hålla en fortsatt hög takt i utvecklingen av vår tankpark. Inleveranserna av använd glykol har sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt och maxgränsen på 600 000 liter har nästintill uppnåtts, vilket givetvis är glädjande. För att möjliggöra fortsatta inleveranser avser vi att utöka tankparken till 1 900 000 liter snarast möjligt varpå projektering av detta arbete har inletts. Under hösten/vintern avser vi att införa tvåskiftsarbete, detta för att kunna möta de successivt förväntade höjda insamlingsvolymerna. Som en följd av ovan har Bolaget fattat beslut om att förstärka bemanningen varvid två processoperatörer har anställts.

Vi har tagit ett strategiskt beslut att förädla glykol som anläggningen i Jönköping idag renar, för att därefter sälja färdig produkt i egen regi. Försäljning av den färdiga produkten är i ett första steg planerad att ske via etablerade distributörer inom produktsegmentet värme, kyla och ventilation för fastigheter i Sverige. Enligt vår bedömning kommer Recyctecs marginaler genom ovanstående strategiska beslut att bli betydligt högre än via nuvarande försäljning av renad glykol till kemigrossister. Det nya arbetssättet medför begränsade direkta merkostnader, varmed inget externt finansieringsbehov uppstår. Detta är ett naturligt sätt för oss att nyttja vår position och det faktum att vi har en unik, återvunnen, miljövänlig produkt att erbjuda slutanvändare av glykol. Genom att få kontroll över kedjan ut till slutanvändare kan vi på ett effektivt sätt erbjuda insamling av använd glykol. Insamlingen ska ske via de samarbetsavtal vi har med till exempel SUEZ-SITA Sverige AB, Stena Recycling AB och Ragn-Sells AB. På så sätt knyts kretsloppet ihop på ett naturligt sätt. Som i de flesta branscher ligger det ett stort värde i att behärska hela kedjan ut till slutanvändare. Vi är nu mogna att ta detta steg och erbjuder nu ett tydligt miljövänligt alternativ till slutanvändare och konsumenter.

Recyctec har under perioden tecknat samarbetsavtal med Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor (NBF) avseende använd glykol. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt samarbete gällande rening av använd etylenglykol från bildemonteringsföretag i Norge. Vår intention är att så mycket använd glykol som möjligt ska kunna återställas för återanvändning. Vi ser samarbetet som mycket positivt. Det är ytterligare ett steg internationellt sett med positiv inverkan på vår gemensamma miljö.

Rörande utlandsaffärerna så vill jag nämna att besöket hos Crystal India nu i oktober avlöpte enligt plan. Nu efter säkerställande av de tekniska specifikationerna övergår projektet till kommersiell fas. Löpande kontakt sker även med bolaget Cyclon Hellas i Grekland som besökte oss i juli månad. Kunden skall här lokalt få miljötillstånd beviljat innan vi går in i en kommersiell fas även här.

Under september månad tillträdde Dr. Susann Milenkovski som Chief Sustainability Officer i Bolaget. Susann kommer att ansvara för Bolagets miljöfrågor och vara en resurs för såväl anläggningen i Jönköping som i utlandsprojekten. Susann har rätt profil såsom tidigare miljökonsult inom SWECO-sfären mot stora kunder och har stora erfarenheter av kommersiellt projektarbete. Detta tror vi kommer att vara till stor nytta i arbetet med att föra Recyctec framåt.

Bakom periodens resultat om – 4,8 MSEK (- 2,5) ligger en förstärkning av organisationen och en intensiv fas av intrimning och färdigställande av anläggningen. Stora resurser har också lagts i marknadskommunikation och i rent operativt säljarbete för att nå ut till marknaden. Även förberedelserna med vår egen produkt – EarthCare Glycol – har varit resurskrävande.

Göran Ahlquist
VD Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I TREDJE KVARTALET 2015

•    I början av juli kunde Recyctec meddela att samarbetsavtal tecknats med Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor (NBF) gällande rening av använd etylenglykol från bildemonteringsföretag i Norge. Leveransmängden i framtiden beräknas bli 300 000 liter använd glykol per år från NBF-medlemsföretag till Recyctec med start hösten 2015. Beräknat framtida ordervärde är cirka 1 MSEK per år.

•    I juli tog styrelsen i Recyctec beslut (med bemyndigande från årsstämman) om en riktad nyemission till en begränsad krets investerare. Den riktade emissionen tillförde Bolaget cirka 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom den riktade emissionen nyemitterades 326 633 aktier.

•    I juli meddelades att Bolaget projekterar för ytterligare utbyggnad av Recyctecs tankpark då inleveranser av använd glykol från bolagets samarbetspartners sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt. Under juni månad 2015 uppgick inleveranserna till cirka 300 000 liter.

•    I augusti meddelades att det helägda dotterbolaget Recyctec AB nyanställt två processoperatörer för att möjliggöra att öka produktionen från ett till två skift med start i oktober 2015.

•    I september meddelade Recyctec att Susann Milenkovski anställts som Chief Sustainability Officer, samtidigt som vice VD Jenny Åström, i samförstånd med styrelsen, beslutat sig för att lämna Bolaget.

•    I slutet av september meddelades att Recyctec tagit ett strategiskt beslut att förädla glykol som anläggningen i Jönköping idag renar, för att därefter sälja färdig produkt i egen regi. Förhandlingar pågår med kontraktstillverkare och distributörer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

•    Första veckan i november släpptes Recyctec´s färdiga produkt, EarthCare Glycol ut på marknaden. Initialt saluförs den i två olika koncentrationsalternativ, 30 % respektive 40 % färdigblandad glykol inom produktsegmentet värme-, kyla- och ventilationssystem.

•    I november har Recyctec och Skellefteå Airport AB (”Skellefteå Airport”) tecknat ett avtal om samarbete avseende rening av använd propylenglykol. Avtalet fastställer ingen specificerad leveransmängd av använd glykol från Skellefteå Airport till Recyctec, varmed det i dagsläget inte går att fastställa avtalets ordervärde. Det står efter genomförd reningsprocess Recyctec fritt att sälja den renade glykolen vidare till ny part.

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men användbar produkt vid framställning av råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning och därefter kan glykol säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt EarthCare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed kan kemiskt ren glykol inte återföras till marknaden. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan. Metoden utesluter dock inte rening tillsammans med vatten. Styrelsens avsikt är att efterfrågan på marknaden ska styra om ren glykol eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs anläggningar ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån efterfrågan.

Recyctecs affärsidé

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden.

Aktien

Aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i Bolaget till 14 489 735. Recyctec har två aktieslag (varav 600 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger 10 röster per aktie. Varje B-aktie ger 1 röst. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet till 15 225 stycken.

För ytterligare information avseende avtalet och teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande publicerat 2013-09-20

Finansiell utveckling

Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,4 (0,2) MSEK med ett rörelseresultat på -4,8 (-2,3) MSEK. Ackumulerat för året t.o.m. kvartal 3 uppgår intäkterna till 0,9 (0,8), med ett rörelseresultat om – 12,2 MSEK (- 5,3). Intrimning av utrustning och styrning av logistikplaneringen har tagit mer tid och resurser än planerat. Resurser har också lagts på att bygga en robust organisation för framtiden. Vidare har satsningar gjorts i marknadsbearbetning för att säkra inleveranser av glykol. Sammantaget har uppbyggnad och intrimning kostat mer än beräknat. Därtill har också uppskalningen av volymen skjutits fram, vilket har gett ett lägre resultat än beräknat.

En nyemission har genomförts med ett kapitaltillskott om 6,5 MSEK under perioden. Emissionen är en del av det bemyndigande årsstämman antog den 7 maj (bemyndigande antogs om upp till 10 MSEK).  

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för halvårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket). Jämförelsetalen för kvartal 3 och de första nio månaderna 2014 har räknats om.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2015                                         26 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 20 november 2015

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar