Delårsrapport Januari – september 2016

Sammanfattning av delårsrapport koncernen

Nio månader 2016-01-01 – 2016-09-30   

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 006 669 (790 012) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 11 792 195 (-12 451 063) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,86) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2016 till 52 (69) %.

Tredje kvartalet 2016-07-01 – 2016-09-30   

 • Nettoomsättningen uppgick till 123 741 (331 398) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 910 712 (-4 876 569) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,25 (-0,34) SEK.

Definitioner

 • Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 880 957 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 september 2016.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
 • Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

VD Göran Ahlquist kommenterar

Det tredje kvartalet är nu avslutat och jag tar därför tillfället i akt att uppdatera om Recyctecs utveckling samt de väsentliga händelser som skett under kvartalet.

Redan i juli meddelade vi att vi förhandlade med en rikstäckande kedja avseende försäljning av vår produkt EarthCare. I september var avtalet klart och vi kunde då offentliggöra att Ahlsell omgående tar in EarthCare i sitt sortiment i sina cirka 200 butiker. Ahlsell har höga krav inom hållbarhet och miljö och passar perfekt som samarbetspartner. Det känns därför positivt att kunna offentliggöra detta samarbetsavtal med Ahlsell, som är ett av de marknadsledande bolagen i Norden på distributionssidan.

Vi tecknade även i slutet av augusti avtal med ett ledande recycling-företag i Sydkorea gällande glykolrester från större raffinaderiverksamhet. Samarbetsavtalet gäller omhändertagande av glykolrester som måste renas och återställas. Avtalet är löpande om cirka 100 000 liter/månad och vi har även möjlighet att utöka volymen. Det har i Sydkorea trätt in ny lagstiftning som vi upplever ha ökat intresset för att återvinna glykol och detta är den första stora penetrationen på koreanska marknaden, som står för nästan 1/3 av all glykolproduktion i världen. Det löpande årliga ordervärdet beräknar vi bli cirka 10-20 MSEK.

Recyctec marknadsför nu EarthCare-glykolen genom både egna säljare och etablerade distributionskanaler. EarthCare-glykolen har skapat intresse i värme/kyla-branschen och det är glädjande. Samtliga av våra distributörer är noggrant utvalda och har lång erfarenhet av branschen. Vår förhoppning är att genom vår egen försäljningskanal samt genom distributionskanalerna få ett genomslag på marknaden.

I augusti ersatte vi värmeväxlaren i vår anläggning i Jönköping. Den gamla värmeväxlaren genererade i början av tredje kvartalet driftstörningar och vi tog då beslutet att installera en ny. Genom den nya värmeväxlaren är vår anläggning åter i full drift och produktionen har bedrivits i tvåskiftsarbete för att nå maximalt utfall då innevarande glykollager att rena varit större än normalt efter driftstörningarna.

Vi har under tredje kvartalet lämnat slutrapport till EU-kommissionen avseende det bidrag vi erhållit från EU Life+-programmet. Recyctec har genom den godkända ansökan om 616 050 EUR hittills erhållit 40 % (cirka 2 MSEK). Blir slutrapporten godkänd fullt ut kan resterande 60 % erhållas (ca 4 MSEK). Ett godkännande från EU-kommissionen skulle stärka vår finansiella situation ytterligare och det skulle hjälpa oss i vårt fortsatta arbete att få ett positivt kassaflöde.

Det gångna kvartalets omsättning är en besvikelse. Driftstörningarna har ofrånkomligt lett till lägre produktion och därmed lägre försäljning. Det är först sen ny värmeväxlare installerats som produktionen har löpt friktionsfritt. Denna försening har ofrånkomligt också påverkat bolagets finansiella ställning. Ledningen och styrelsen arbetar löpande med lönsamheten och inte minst att skapa tillräcklig likviditet i bolaget.

Slutligen kan jag berätta att Robert Wahren är ny styrelseordförande i vårt helägda dotterbolag, Recyctec AB. Wahren har under ett antal år varit verksam i Recyctec-koncernen och är även styrelseledamot i moderbolaget, Recyctec Holding AB. Wahren har gedigen erfarenhet från arbetslivet. Erfarenheten innefattar bland annat rollerna som utvecklingschef inom kemi och livsmedel, divisionschef inom kemi och massa, VD inom livsmedel, direktör inom koncernledning i specialkemi-industrin, VD i förpackningsindustrin och vice VD i functional food-industrin.

Göran Ahlquist

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Recyctec lämnar i slutet av juli en statusuppdatering där Bolaget meddelar att man förhandlar med en rikstäckande kedja avseende försäljning av Bolagets egen produkt EarthCare, att man har flertalet inledande försäljningar med utländska aktörer och att man på grund av produktionsstörningar i anläggningen skjuter på målet att nå break-even till fjärde kvartalet 2016.
 • Recyctec meddelar i början av augusti att anläggningen åter kommer vara i full drift vecka 33.
 • Recyctec lämnar i början av augusti en slutrapport till EU-kommissionen avseende det bidrag Bolaget erhållit från EU Life+-programmet.
 • Recyctec meddelar 30 augusti 2016 att Bolaget tecknat samarbetsavtal med ett ledande recycling-företag gällande glykolrester från större raffinaderiverksamhet. Avtalet gäller 100 000 liter glykol/månad och det årliga ordervärdet beräknas bli cirka 10-20 MSEK. Första leverans beräknas i oktober.
 • Recyctec meddelar den 8 september att Bolaget tecknat ett avtal med Ahlsell, som omgående träder i kraft, gällande distribution av Bolagets produkt EarthCare. Avtalet är samma avtal som Bolaget meddelade att man förhandlade om i juli.
 • Recyctec meddelar i september att bolagsstämman har utsett Robert Wahren till ny styrelseordförande i dotterbolaget Recyctec AB. Wahren tillträder som styrelseordförande i det helägda dotterbolaget omedelbart.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Recyctec meddelar i början av oktober att Bolaget nu både marknadsför sin produkt EarthCare genom egna säljare och genom distributionskanaler.
 • Recyctec meddelar den 20 oktober att Bolaget tecknat avtal med Climat 80-gruppen om återställande av använd glykol och försäljning av Bolagets produkt Earth Care.

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men användbar produkt vid framställning av råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet – efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning och därefter säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt EarthCare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed kan kemiskt ren glykol inte återföras till marknaden. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan. Metoden utesluter dock inte rening tillsammans med vatten. Styrelsens avsikt är att efterfrågan på marknaden ska styra om ren glykol eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs anläggningar ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån efterfrågan.

Recyctecs affärsidé

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden.

Aktien

Aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.  Den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget till 15 880 957. Recyctec har två aktieslag (varav 600 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger 10 röster per aktie. Varje B-aktie ger 1 röst. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet till 15 225 stycken.

För ytterligare information avseende avtalet och teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande publicerat
2013-09-20.

Finansiell utveckling

Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 (0,4) MSEK med ett resultat på -3,9 (-4,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till – 5,5 (-5,2) MSEK. Ackumulerat för året tom september uppgår omsättningen till 1,0 (0,8) MSEK, med ett resultat för denna period på -11,8 (-12,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår för året tom september månad till – 12,7 (- 11,7) MSEK.

Driftstörningarna har som tidigare beskrivits i rapporten från kvartal två och i VD-ordet ovan inneburit lägre produktionskapacitet och lägre försäljning. Problemen är åtgärdade och anläggningen är i drift sen andra halvan av augusti. Bolagets finansiella ställning har ofrånkomligt påverkats av denna försening. Som nämnts ovan i VD-ordet så arbetar ledningen och styrelsen intensivt med bolagets finansiella situation. Diskussioner och förberedelser pågår för att säkra bolagets likviditet intill dess att rörelsen genererar positivt kassaflöde.

Som tidigare kommunicerats så har Bolaget tillförts externt kapital genom en av styrelsen beslutad nyemission på 10,0 MSEK i juni månad, inom bemyndigandet från årsstämman den 17 maj där årsstämman bemyndigade styrelsen att genomföra emissioner upp till 20,0 MSEK. Denna emission om 1 131 222 aktier är slutgiltigt registrerad under september månad.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket).

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2016                                        17 februari 2017

Tid för årsstämma                                                       Ännu ej fastställd

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 28 oktober 2016

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar