Förslag till styrelse och arvoden i Recyctec Holding AB (publ)

Aktieägare representerande cirka 43 % av rösterna i Recyctec Holding AB (publ), har inför årsstämma den 10 maj 2017 lagt fram förslag till styrelse och arvoden i bolaget.

Genom kallelse den 10 april 2017 kallades aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ) ("Bolaget") till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Vid tidpunkten för kallelsen fanns det inget färdigt beslutsförslag från större aktieägare avseende styrelse- och revisorsarvode och vilka personer som föreslås som styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare representerande cirka 42,38 procent av rösterna i Bolaget (”Förslagsställarna”) har meddelat att de avseende punkterna 9-11 i det förslag till dagordning som intagits i kallelsen lämnar följande förslag till årsstämman.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslagsställarna föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter och ingen suppleant.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode för tiden intill årsstämman 2018 skall utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden, med vardera 80 000 kronor till övriga ej anställda styrelseledamöter samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna skall kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 – Val av styrelse

Förslagsställarna har meddelat att de föreslår att Göran Ahlquist, Robert Wahren och Sau Suen Tse omväljs som styrelseledamöter samt att Anders Jansson och Henrik Schmidt nyväljs som styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2018. Till styrelseordförande förslås nyval av Sau Suen Tse.

Sau Suen Tse (född 1957) är till hälften ägare av Richy Ocean Ltd, ett Hong Kong baserat investmentbolag. Sau Suen Tse har lång erfarenhet av internationella affärer och drev under många år engelska skolan i Hong Kong. Richy Ocean Ltd äger idag cirka 18,5 % av kapitalet och cirka 24,1 % av rösterna i Bolaget.

Anders Jansson (född 1980) är tidigare VD för Minesto (förnybar energi) , noterat på Nasdaq First North. Jansson driver idag egen konsultverksamhet med affärsutveckling och finansiering. Styrelseuppdrag i Avanoa AB och Atte Capital AB. Jansson har stor erfarenhet från cleantechsektorn med stort internationellt nätverk.

Henrik Schmidt (född 1967) har 25 års erfarenhet i olika roller i avfallshanteringsindustrin, närmast från Fortum Waste Solutions (tidigare Ekokem). Schmidt kommer from juni månad 2017 att börja som konsult på RSM & Co (dotterbolag till Ragn-Sells). Schmidt har inga andra styrelseuppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD              Carl Knutsson, CFO
E-post: info@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0760 – 21 73 88            Tel: 0708 – 55 79 12

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar