Förslag till styrelse och arvoden i Recyctec Holding AB (publ)

Aktieägare representerande cirka 47 procent av rösterna i Recyctec Holding AB (publ), har inför årsstämma den 30 maj 2018 lagt fram förslag till arvoden i bolaget.

Genom kallelse den 30 april 2018 kallades aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ) ("Bolaget") till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Vid tidpunkten för kallelsen fanns det inget färdigt beslutsförslag från större aktieägare avseende styrelse- och revisorsarvode för tiden intill årsstämman 2019.

Aktieägare representerande cirka 47 procent av rösterna i Bolaget (”Förslagsställarna”) har meddelat att de avseende punkten 10 i det förslag till dagordning som intagits i kallelsen lämnar följande förslag till årsstämman.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode för tiden intill årsstämman 2019 skall utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden, med vardera 80 000 kronor till övriga ej anställda styrelseledamöter samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna skall kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Knutsson, CFO

E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0708 – 55 79 12

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar