Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Recyctec Holding AB (publ) har den 30 maj 2018 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga ej anställda styrelseledamöter samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Robert Wahren och Henrik Schmidt samt nyval av Ragnhild Skjaevestad och Andreas Cederborg som nya styrelseledamöter. Ragnhild Skjaevestad valdes till styrelsens ordförande.

Beslut antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra emissionen enligt punkt 13 på dagordningen beslutade årsstämman om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande:

Föregående lydelse:

§ 4      Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 503 000 kronor och högst 2 012 000 kronor.

§ 5     Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 060 000 och högst 40 240 000.

Ny lydelse:

§ 4     Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5     Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 24 april 2018 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 800 000 kronor genom nyemission av högst 16 000 000 B-aktier enligt huvudsakligen följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad nyemission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera aktierna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 25 april 2018 till och med den 9 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie.

Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Teckningskursen och övriga villkor för nyemissionen bedöms enligt styrelsens mening vara marknadsmässiga.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 1 juni 2018 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                               Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se       E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-477280                                 Tel: 0708 – 55 79 12

Om Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar