Recyctec genomför riktad nyemission av aktier

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka
8 miljoner kronor riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

Recyctec avser att använda merparten av likviden från nyemissionen till att investera i anläggningen för att kunna öka kapaciteten. Likviden från nyemissionen skall också användas för att stärka försäljningen.

Huvudsakliga villkor för nyemissionen

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 800 000 kronor genom nyemission av högst 16 000 000 B-aktier enligt följande huvudsakliga villkor:

 Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat
antal på förhand vidtalade investerare. Namnen på vidtalade investerare kommer att offentliggöras genom
av Bolaget utfärdat pressmeddelande innan bolagsstämman.
 Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 25 april 2018 till
och med den 9 maj 2018.
 De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie.
 Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 1 juni 2018 genom kontant betalning. Styrelsen ska
äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och
aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Teckningskursen och övriga villkor
för nyemissionen bedöms enligt styrelsens mening vara marknadsmässiga

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad nyemission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera aktierna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Bolagsstämma
Datum för bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen enligt ovan kommer att meddelas senare.

Majoritetskrav

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Motiv för emissionen

Investeringar

Genom nyemissionen tillförs Recyctec kapital för att kunna genomföra investeringar i anläggningen som möjliggör att bolaget kan ta emot ett bredare spektrum av använd glykol. Investeringen ger också ökad kapacitet och flexibilitet för produktionen. Bearbetningstiden i elektrodialyssteget, dagens flaskhals i fabriken, kommer att halveras för alla typer av glykol som vi arbetar med. Merparten av emissionen är avsedd att användas för denna investering,

Förstärkningar på säljsidan

En del av emissionslikviden kommer att användas för att förstärka insatserna på säljsidan, både för att kunna lägga mer kraft på mottagningen av använd glykol och för att öka försäljningen av bolagets egen produkt EarthCare. En mindre del av emissionen kommer att användas för att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov.

Tecknare av emissionen 

Bolaget har idag information från strategiska investerare att de avser att investera ett sammanlagt belopp på 5 miljoner kronor. Tecknare av emissionen kommer att meddelas före bolagsstämman och beslut om emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar