Riktad nyemission övertecknad

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på Aktietorget, meddelar att full teckning av den riktade nyemission, beslutad av Bolaget styrelse den 24 april 2018, med villkor av årsstämmans beslut den 30 maj 2018, har skett per idag den 9 maj 2018. Emissionslikviden uppgår till 8,0 miljoner kronor enligt styrelsens beslut.

Styrelsen för Bolaget kan idag den 9 maj 2018 meddela att teckning av den riktade nyemission som styrelsen fattade beslut om den 24 april 2018, med villkor av årsstämmans godkännande den 20 maj 2018, har övertecknats med ca 8 %. Formell tilldelning kommer att ske efter årsstämmans godkännande. Betalning har i styrelsens beslut angetts till den 1 juni 2018, direkt efter årsstämmans godkännande.

16 000 000 B-aktier har tecknats med kursen 0,50 kronor per aktie vilket har gett beloppet 8 000 000 kronor (maximalt antal och belopp exklusive överteckning).

Bolaget meddelade den 24 april att denna riktade emission riktats till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Styrelsen meddelade vidare att dessa investera skulle offentliggöras efter teckning. Följande 12 tecknare har deltagit: Altavida A/S (Ragnhild Skjaevetad), Christian Berger, Fredrik Åhlander, Joakim Svahn, Christer Jönsson, Vellenova AB (Christer Jönsson), Sigmund Roeggen, Sjur Tveite, Jon Aril Raaen, Lars Erik Hilsen, Nils Haga och Andreas Cederborg. 2 av tecknarna är föreslagna som styrelsemedlemmar inför stämman den 30 maj 2018, Ragnhild Skjaevestad och Andreas Cederborg.  

För fullständiga emissionsvillkor hänvisas till pressmeddelande från den 24 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. 

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar