Skillnader i redovisat resultat för 2017 mellan bokslutskommunikén och årsredovisningen

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på Spotlight Stock Market, meddelar att Bolaget har avvikande uppgifter för redovisat resultat i årsredovisningen jämfört med tidigare redovisat resultat i bokslutskommunikén. Årsredovisningen anger ett resultat som är 1,9 MSEK lägre än tidigare kommunicerat.

Styrelsen har efter avgivandet av bokslutskommunikén den 16 februari 2018 erhållit information som har varit nödvändig att hantera redovisningsmässigt. Som tidigare meddelats, den 19 mars 2018, har Bolaget erhållit förnyat krav om återbetalning av tidigare erhållit förskott av EU-bidrag inom Life+. Bolaget har skrivit till EU-Kommissionen och begärt omprövning. Styrelsen har gjort bedömningen att händelsen bekräftar ett förhållande som förelåg på balansdagen och ska påverka redovisningen 2017.

Den totala förändringen i redovisat resultat uppgår till 1,9 MSEK.

Tidigare reduktion av anläggningstillgångar till följd av erhållet bidrag av EU inom Life+ har reverserats vilket har föranlett ökade avskrivningar till ett belopp om 0,7 MSEK. Bolaget hade vid årets ingång en upplupen intäkt avseende redovisat ej erhållet bidrag om 0,9 MSEK som har reverserats. Reverseringen av 0,9 MSEK har medfört en ökning av anläggningstillgångarna om 0,2 MSEK samt en ökad kostnad om 0,7 MSEK. Valutakursjustering till följd av skillnad i erhållet bidrag och skuldens värde per 31 december 2017 har redovisats som en kostnad om 0,3 MSEK.

Resterande skillnad uppgår till 0,2 MSEK och utgörs av korrigerade bokningar av moms och periodiseringar.

Redovisat resultat uppgår i årsredovisningen till -20,2 MSEK mot tidigare redovisat resultat om – 18,2 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se          E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                  Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar